Studieplan för Masterprogram i samhällsvetenskap

Master's Programme in Social Sciences

Inriktning: Ekonomisk historia (Economic History)

Studenter som läser Masterprogrammet i samhällsvetenskap med ekonomisk-historisk inriktning följer den allmänna studiegången. Programmet är uppbyggt på kursmoduler om 7,5 högskolepoäng (hp). Det innebär att varje termin läser studenterna fyra olika kurser.

Termin 1

Höstterminen inleds med kursen 'Handel, kapitalism och global utveckling - ekonomisk förändring före det industriella genombrottet', 7,5 hp. Därefter läses 'Kvalitativ metoda metoder inom samhällsvetenskap', 7,5 hp. Andra halvan av terminen läses kursen 'Industrialisering, modernisering och globalisering - ekonomisk utveckling efter 1800', 7,5 hp samt slutligen 'Kvantitativa metoder', 7,5 hp.

Termin 2

Studenterna läser första halvan av terminen kurserna 'Ekonomisk historia: Doktrinhistoria', 7,5 hp samt 'Ekonomisk historia: Den svenska arbetsmarknadens historia', 7,5 hp som ämneskurser. Andra halvan av terminen läses två valfria kurser om 7,5 hp. Det går också bra att läsa en valfri kurs om 15 hp. De valfria kurserna kan vara andra ämneskurser inom ramen för Masterprogrammet i samhällsvetenskap, men också andra kurser på grund- eller avancerad nivå.

För studenter som avser att ta en magisterexamen erbjuds alternativet att kobinera ämneskurserna med en uppsatskurs (15hp) som löper under hela terminen på halvfart.

Termin 3

Detta är en termin för egna fria val och metodstudier. Studenterna läser först en valbar kurs om 7,5 hp samt därefter en färdighetskurs: 'Vetenskapsteori för samhällsvetare', 7,5 hp. Under andra halvan av terminen läses först en valfri kurs om 7,5 hp, därfter en färdighetskurs: 'Samhällsvetenskapliga metoder', 7,5 hp. De valfria kurserna kan vara andra ämneskurser inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, men också andra kurser på grund- eller avancerad nivå.

Termin 4

Under vårterminen år 2 skriver studenterna en masteruppsats om 30 hp.

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2022:

  • Senaste studieplan för inriktningen Ekonomisk historia (giltig från HT 2022)