Studieplan för Masterprogram i samhällsvetenskap

Master's Programme in Social Sciences

Inriktning: Samhällsplanering (Urban and Regional Planning)

Termin 1

Studenter som läser master i samhällsvetenskap med inriktning mot samhällsplanering följer den allmänna studiegången. Programmet är uppbyggt på kursmoduler om 7,5 högskolepoäng (hp) där studenterna läser kurser parallellt på halvfart. Det innebär att studenten läser fyra olika kurser varje termin, två kurser parallellt under första halvan av terminen och två kurser parallellt under andra halvan av terminen.

År 1

Termin 1- Hösttermin

Höstterminen inleds med kurserna Geografins idéhistoria samt en för programmet gemensam kurs i kvalitativ metod. Andra halvan av terminen läses masterkursen Planeringens utmaningar - makt, politik och ideologi, parallellt med den för programmet gemensamma kursen i kvantitativa metoder.

Termin 2- Vårtermin

Första halvan av terminen läser studenterna kursen Städerna och det urbana i en globaliserad värld. Parallellt läses en valfri kurs om 7,5 hp. Andra halvan av terminen läses kursen Teoretiska och metodologiska perepektiv i ekonomisk geografi, vilken läses parallellt med ytterligare en valfri kurs. De valfria kurserna kan vara kurser med inriktning kulturgeografi, andra ämnes/temakurser inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, men också kurser inom andra masterprogram.

År 2

Termin 3- Hösttermin

Hösten inleds med en färdighetskurs i vetenskapsteori om 7,5 hp. Parallellt med denna läses en valfri kurs. Därefter läser studenten ännu en färdighetskurs gemensam för programmet parallellt med en valfri kurs.Detta är en termin för egna fria val av kurser. Studenterna väljer fyra kurser. De valfria kurserna kan vara kurser med inriktning kulturgeografi, andra ämnes/temakurser inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, till exempel med inriktning kulturgeografi, men också kurser på andra masterprogram.

Termin 4- Vårterminen

Under vårterminen år 2 skriver studenterna en masteruppsats som omfattar 30 hp.

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2021: