Kulturgeografi - Masterprogram i samhällsvetenskap 2021/2022

Bild för Kulturgeografi - Masterprogram i samhällsvetenskap 2021/2022
Anmälan

Kulturgeografiska studier syftar till att beskriva och förklara samhällets rumsliga organisation och de fysiska, ekonomiska och sociala processer som formar och förändrar resursutnyttjande, näringsliv, bebyggelseformer och sociala mönster samt organisationsformer i olika geografiska miljöer.

Om programmet

Hanteringen av de globala och lokala utmaningar som världen står inför idag kräver kunskap om hur individer och grupper förhåller sig till varandra, hur människan påverkas av sin omgivning och hur regioner och platser påverkas av mänsklig aktivitet. Ämnet kulturgeografi sätter människans relation till sin fysiska och sociala omgivning i fokus. Det är ett perspektiv som är centralt när vi försöker förklara pågående samhällsprocesser och utmaningar avseende resursanvändning, befolkningsförändringar, mellanmänskliga relationer och platsers och regioners skilda förutsättningar.

Avancerat utrednings- och utvecklingsarbete sker i dag inom flertalet samhällssektorer, institutioner och organisationer och det finns ett behov av personer som kan ställa vetenskapligt grundade frågor om hur samhället påverkas av mellanmänskliga relationer samt individers och gruppers relation till sin miljö. Genom studier av kulturgeografiska teorier med en kontinuerlig koppling till empiriska undersökningar tillägnar du dig relevanta redskap för att besvara frågor kring nutida samhällsutmaningar samt arbeta med samhällsutveckling.

Inom programmet läser du ämnes- eller temainriktade fördjupningskurser parallellt med kurser på avancerad nivå inom andra discipliner. Dessutom ingår i programmet flera kurser som syftar till att du ska uppnå färdigheter i teori och metod.

Inom alla programmets inriktningar lär du dig om förändringsprocesser på olika samhällsnivåer och hur du genomför egna studier som bygger på en gedigen samhällsvetenskaplig analys.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med kulturgeografi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Programmet ges i Uppsala. Du kommer totalt sett att läsa 60 högskolepoäng (hp) inom kulturgeografi, varav 30 hp utgörs av masteruppsatsen. Dessutom läser du 30 hp som består av ett antal färdighetskurser med inriktning mot vetenskapsteori, metod och hur man lägger upp och genomför en självständig forskningsuppgift.

Återstående 30 hp väljer du inom ett brett utbud av kurser inom olika ämnen.

Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning kulturgeografi inleds med en termin som omfattar två kurser i kulturgeografi: Geografins idéutveckling samt Globala processer och lokala världar. Dessutom läser du två färdighetskurser, som läses av samtliga programdeltagare.

Den andra terminen läser du ytterligare två kurser i kulturgeografi: Städerna och det urbana i en globaliserad värld samt Teoretiska och metodologiska perspektiv i ekonomisk geografi. Du kombinerar detta med två valfria kurser.

Valfriheten ger dig möjlighet till individuell specialisering efter intresse och önskemål. Termin tre består av färdighetskurser samt valfria kurser. Sista terminen skrivs en masteruppsats i ämnet kulturgeografi.

Om undervisningen

Utbildningen är upplagd så att du läser kurser på halvfart under hela programtiden. Kurserna omfattar vanligtvis 7,5 hp.

Karriär

Masterprogrammet i samhällsvetenskap ger dig unika möjligheter att komponera din egen utbildning. Gemensamt för samtliga inriktningar på programmet är förmågan att problematisera, kritiskt granska och analysera samhällsutvecklingen. Du kan genom valet av inriktning, kurser och fördjupningar skaffa dig en utbildning som efterfrågas av såväl myndigheter som intresseorganisationer och företag. Samhällsvetare finns inom privat såväl som inom offentlig verksamhet till exempel på kommunal och regional nivå.

Samhällsvetare arbetar bland annat med planering och utveckling, ekonomiskt/statistiskt arbete, utvärderings- och analysarbete, organisations- och personaladministration, information, kommunikation, marknadsföring och medieverksamhet.

De anställningar som du kan få efter avlagd examen är till viss del beroende av vilken inriktning du valt och framförallt din individuella kombination av ämnen/teman och färdigheter. Fördjupningen inom ämnet kulturgeografi ger också möjlighet att söka forskarutbildning inom ämnet. Forskarutbildning kan vara utgångspunkt för vidare forskning såväl som för andra anställningar.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Kulturgeografi

120 HP

HT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2021-04-15

Anmälningskod: UU-P2002 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp kulturgeografi eller geografi eller kandidatexamen inom annat samhällsvetenskapligt ämne med 60 hp kulturgeografi eller geografi.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier inom området för utbildningen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

För mer information om denna inriktning av programmet, kontakta programsamordnare Micheline van Riemsdijk (micheline.vanriemsdijk@kultgeog.uu.se).

Kontakt

Programansvarig: Ylva Hasselberg

ylva.hasselberg@ekhist.uu.se

018-471 57 55

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

018-471 1222

info@ekhist.uu.se