Kursplan för Samtal och kommunikation i socialt arbete

Conversation and Communication in Social Work

Kursplan

 • 7 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC175
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-06-02
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-10-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
 • Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • diskutera och problematisera olika typer av samtal i socialt arbete med utgångspunkt i teorier och forskning om kommunikation och professionella samtal
 • redogöra för och kritiskt reflektera över olika samtalsmetoder för professionella samtal i socialt arbete

Färdighet och förmåga

 • visa en grundläggande förmåga att leda professionella samtal med hjälp av olika samtalsmetoder
 • välja och tillämpa samtalsmetod för olika målgrupper, situationer och problematiker och motivera valet utifrån teoretiska perspektiv av betydelse för socialt arbete

Värderingsförmåga och förhållningsätt

 • visa förmåga att kritiskt värdera användningen av samtalsmetoder i socialt arbete med utgångspunkt i olika teoretiska perspektiv
 • visa förmåga att reflektera kring betydelsen av etik, bemötande och empati i professionella samtal
 • visa förmåga att värdera och granska den egna utvecklingen av samtalsförmåga.

Innehåll

Kursen behandlar teorier, färdighet, värderingsförmåga om kommunikation och professionella samtal i relation till de olika typer av samtal som finns i det sociala arbetets praktik. Socionomens profession och yrkesroll diskuteras med fokus på värdegrund, dialog och meningsskapande i mellanmänsklig kommunikation. Etik och bemötande vid samtal i enlighet med gällande sekretesslagstiftning och myndighetsutövning diskuteras. Den studerande tränar kommunikation och bemötande i olika färdighetsträningar och rollspel. Vidare behandlas betydelsen av att ge och ta emot återkoppling samt att förstå betydelsen av självkännedom i professionella samtal.

Undervisning

Undervisningen består av färdighetsträningar, rollspel, föreläsningar och seminarier. Deltagande i färdighetsträningar, rollspel och seminarier är obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av schemat. Skriftlig komplettering från färdighetsträningar, rollspel och seminarier kan endast ske för en mindre del av dessa. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i det fall där föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska färdighetsträningar, rollspel, seminarier samt i individuella muntliga och skriftliga uppgifter. Examination sker muntligt och skriftligt. Den avslutande examinationen på kursen består av en skriftlig tentamen. Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan exempelvis vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Senaste upplaga gäller.

 • Banks, Sarah Practicing professional ethical wisdom: the role of ‘ethics work’ in the social welfare field

  Ingår i:

  Cultivating moral character and virtue in professional practice

  2018

  s. 65-79

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kommunikation i praktiken : relationer, samspel och etik inom socialt arbete, vård och omsorg Eide, Tom; Eide, Hilde Kärnekull, Bo; Kärnekull, Ethel

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hall, Christopher; Slembrouck, Stefaan; Sarangi, Srikant Language practices in social work : categorisation and accountability in child welfare

  London: Routledge, 2006

  kap 1-5 och 10

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Herz, Marcus; Johansson, Thomas Det professionella mötet : en grundbok

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rautalinko, Erik Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Vetenskapliga artiklar enligt anvisning av ansvariga lärare kan tillkomma. (ca 100 s.). *Förutsätter CAS-inloggning via UB.

Versioner av litteraturlistan