Kursplan för Globalisering, migration och socialt arbete

Social Work with Globalisation and Migration

Kursplan

 • 7 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC163
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-04-21
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-10-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
 • Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet 210 högskolepoäng. Kursen ges på grundnivå och utgör en obligatorisk kurs på termin 1.

Mål

Kunskap och förståelse:

 • Visa grundläggande kunskaper om aktuell forskning om globaliserings- och migrationsteorier samt om centrala begrepp och kategorier relevanta för socialt arbete.
 • Visa grundläggande kunskap om hur människors livserfarenhet är relaterad till globalisering och migration på individ-, grupp- och samhällsnivå.
 • Visa kunskaper om hur genus relateras till religiösa och andra värderingssystem avseende jämställdhet, familjeliv och sexualitet.
 • Utifrån aktuell forskning visa grundläggande kunskap om socialt arbetes förståelse och insatser för människor med migrationserfarenhet.

Färdighet och förmåga:

 • På ett grundläggande sätt kunna tillämpa och integrera samhällsvetenskapliga teorier med relevans för socialt arbete.
 • Skriftlig och muntligt kommunicera vetenskaplig kunskap med relevans för migration utifrån det sociala arbetets perspektiv.
 • Kritiskt reflektera över inkluderings- och exkluderingsprocesser med relevans för migration utifrån det sociala arbetets perspektiv.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • Visa förståelse för ett professionellt förhållningssätt i bemötandet av människor.
 • Problematisera och reflektera över eget professionellt förhållningssätt i möten med människor som migrerat.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskap och färdigheter i teorier om globalisering, migration och värderingar knutna till familj, religion och socialt arbete. Särskild vikt läggs vid socionomens personliga och professionella förhållningssätt i dialogsituationer.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, arbete enskilt och i grupp. Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av schemat. Skriftlig komplettering kan endast ske för en begränsad del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen, aktivt deltagande i seminarier, i muntliga och skriftliga uppgifter som utförs enskilt och i grupp. Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan till exempel vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Senaste upplaga gäller.

 • Eastmond, Marita; Åkesson, Lisa Globala familjer : transnationell migration och släktskap

  Hedemora: Gidlund, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hessle, Sven Att invadera med välvilja : dialog och kolonisering i socialt välfärdsarbete

  Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ranta-Tyrkkö, Satu High time for postcolonial analysis in social work

  Ingår i:

  Nordic social work research [Elektronisk resurs]

  Abingdon: Routledge, 2011-

  vol. 1 (2011) nr. 1 s. 25-41

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Melander, Charlotte; Shmulyar Gréen, Oksana; Höjer, Ingrid The Role of Trust and Reciprocity in Transnational Care Towards Children

  Ingår i:

  Family life in transition : borders, transnational mobility, and welfare society in Nordic countries

  Abingdon Oxon: Routledge, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Haag, Eva-Lena; Risenfors, Signild Jämställdhet, islam och framtidsdrömmar. [Elektronisk resurs] : en intervjustudie om muslimska gymnasieflickor

  Trollhättan: Högskolan Väst, 2007

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-17

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rabo, A. ‘Without our church we will disappear’ : Syrian Orthodox Christians in diaspora and the family law of the church

  Ingår i:

  Family, religion and law : cultural encounters in Europe

  Farnham: Ashgate, cop. 2014

  (2014) s. 181–194

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wiederman, Michael W. Sexual Script Theory: Past, Present, and Future

  Ingår i:

  Handbook of the sociology of sexualities

  Cham: Springer, cop. 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Vetenskapliga artiklar och rapporter kan tillkomma.

Versioner av litteraturlistan