Kursplan för Människan i ett livsloppsperspektiv och socialt arbete

The Human Life Cycle and Social Work

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 21 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC186
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-04-20
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2022
 • Behörighet:

  Introduktion till socialt arbete, Socialpolitik och socialt arbete i nutida Sverige, Sociala villkor och sociala problem I, Globalisering, migration och socialt arbete, Personlig och professionell utveckling (termin 1), Samtal och kommunikation i socialt arbete, Sociala villkor och sociala problem II, Personlig och professionell utveckling (termin 2), Utvecklingspsykologi för socialt arbete samt Rätt och socialt arbete - socialrätt. Undantag görs endast om studenten på ett väldokumenterat sätt har motsvarande kunskaper från andra kurser eller om det föreligger synnerliga skäl, som ska styrkas med läkarintyg eller motsvarande dokumentation.

 • Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet, 210 högskolepoäng.

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse:

 • visa kunskap om och förståelse för etiskt professionellt bemötande och förhållningssätt i socialt arbete,
 • visa kunskap om ledning av socialt arbete, samt
 • visa kunskap om och förståelse för samspelet mellan individers och gruppers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till samhälleliga och andra bakomliggande faktorer, med särskilt fokus på funktionsnedsättningar, åldrande, missbruk samt barn, unga och familj.

Färdighet och förmåga

 • visa sådan färdighet och förmåga att hantera professionella samtal och bemötande som krävs för att utveckla och genomföra socialt arbete på olika nivåer i samhället i samarbete med de människor som berörs,
 • visa förmåga att identifiera, strukturera, utreda och utvärdera insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå när det gäller sådant som evidensbaserat socialt arbete, förebyggande arbete och utredningsarbete, samt
 • visa förmåga att inom given tidsram förstå, utreda och analysera sociala processer och problem relaterade till fysisk och psykisk hälsa, funktionsnedsättningar, åldrande, missbruk och barn, unga och familj i en språkligt korrekt text med välfungerande logisk struktur och god hantering av källhänvisningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, samt
 • visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper.

Innehåll

I kursen behandlas integreringen av det sociala arbetets perspektiv och teorier med arbetsmetoder inom praktiskt socialt arbete relaterat till bland annat funktionsnedsättningar, åldrande, missbruk samt barn, unga och familj. Kursen behandlar:

 • professionella samtal, bemötande och etik i praktiskt socialt arbete,
 • identifiera, strukturera, utreda och utvärdera insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå,
 • socialt arbete med processer och problem relaterade till funktionsnedsättningar, åldrande, missbruk samt barn, unga och familj, samt
 • evidensbaserat socialt arbetet, interprofessionell samverkan och ledning av socialt arbete.

Undervisning

Undervisningen består av färdighetsträningar, föreläsningar och seminarier. Deltagande i färdighetsträningar och seminarier obligatoriskt. Komplettering av frånvaro från obligatoriskt kursmoment kan endast ske endast för en mindre andel av dessa. Innehållet i föreläsningarna och andra undervisningsmoment kan utgöra grund för examinationsuppgifter även i de fall momenten inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska färdighetsträningar, seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter. En del skriftliga uppgifter är obligatoriska men utan betygsgradering medan andra skriftliga uppgifter betygsätts med något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). Slutligt betyg sätt genom en viktning mellan de betygsatta uppgifterna.

Uppgifter med graderad bedömning som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG annat än om förseningen berott på sjukdom, styrkt genom läkarintyg eller motsvarande. Uppgifter som lämnas in på utsatt tid men som inte godkänns ses som försenade. Uppgifter som lämnas in senare än 14 dagar efter utsatt tid bedöms inte, utan studenten hänvisas då till efterföljande omexaminationstillfälle efter kursavslut.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från ovan angivna examinationssätt och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Senaste upplaga gäller.

 • Blennberger, Erik Etik i socialt arbete : etisk kod för socialarbetare

  Stockholm: Akademikerförbundet SSR, [2020?]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Andersson, Gunvor Ett longitudinellt forskningsprojekt om barn i samhällsvård-placeringshistoria och vuxenliv i 35-39-årsåldern. Socionomens forskningssupplement, 2017(6), 4-21.

  Akademikerförbundet SSR, 2017

  Obligatorisk

 • Från patient till person : om allvarliga psykiska problem - vardag, vård och stöd Andersson, Gunnel; Bülow, Per; Denhov, Anne; Topor, Alain

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bergman, A-S.; Johansson, M. Hemma-hos-insats för barnfamiljer: Förekomst, variation, innebörd. Rapport, Linnaeus University. (pdf på nätet, se fulltext i Diva)

  Linnaeus University, 2015

  Obligatorisk

 • Björktomta, S-B.; Eriksson, L. Barn i fattiga familjer–risk-och sårbarhetsfaktorer samt skyddande faktorer. Rapport, FoU Nordväst. (pdf på nätet, se fulltext i Diva)

  FoU Nordväst, 2016

  Obligatorisk

 • Bolin, A.; Sorbring, E. När många vill" hjälpa till": Barns och ungdomars erfarenheter av interprofessionellt samarbete inom den sociala barnavården. Rapport, Högskolan Väst. (pdf på nätet, se fulltext i Diva)

  Högskolan Väst, 2014

  Obligatorisk

 • Cuadra, C. B.; Ouis, P. Grönt och hållbart socialt arbete: Miljörättvisa, social rättvisa och ekosociala interventioner

  Ingår i:

  Socialvetenskaplig tidskrift

  vol. 27 (2020) nr. 3-4 s. 207-226

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dominelli, L. Climate change: social workers' roles and contributions to policy debates and interventions 1

  Ingår i:

  International journal of social welfare

  vol. 20 (2011) nr. 4 s. 430-438

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Heimer, Maria Rättighetsbärare eller problembärare? : barns rätt att komma till tals och socialtjänstens insatser

  Stockholm: Stiftelsen Allmänna barnhuset, [u.å]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hessle, Sven Att invadera med välvilja : dialog och kolonisering i socialt välfärdsarbete

  Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Holm Ivarsson, Barbro; Ortiz, Liria; Wirbing, Peter MI - motiverande samtal : praktisk handbok för socialt arbete

  3. uppl.: Stockholm: Gothia fortbildning, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hultman, L.; Pergert, P. Reluctant participation–the experiences of adolescents with disabilities of meetings with social workers regarding their right to receive personal assistance

  Ingår i:

  European journal of social work [Elektronisk resurs]

  Oxford: Oxford UP, 1998-

  vol. 20 (2017) nr. 4 s. 509-521

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Intellektuell funktionsnedsättning, samhälle och välfärd Ineland, Jens; Ineland, Jens; Molin, Martin; Sauer, Lennart

  Tredje upplagan: Malmö: Gleerups, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johnson, Björn; Richert, Torkel; Svensson, Bengt Alkohol- och narkotikaproblem

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Valda delar, ca 180 sidor, av 381

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Young carers in Sweden: A pilot study of care activities, view of caring, and psychological well‐being Järkestig Berggren, U.; Bergman, A.; Eriksson, M.; Priebe, G.

  Ingår i:

  Child & family social work [Elektronisk resurs]

  u997-

  vol. 24 (2019) nr. 2 s. 292–300

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jönson, Håkan; Harnett, Tove Socialt arbete med äldre

  Natur & Kultur Akademisk, 2015

  Kap. 3 samt 11-15.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindqvist, Rafael Socialvetenskapliga perspektiv på funktionshinder : medborgarskap, delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Näsman, E.; Alexanderson, K. Föräldrar med missbruksproblem: möten mellan barns och föräldrars perspektiv

  Ingår i:

  Socialmedicinsk tidskrift [Elektronisk resurs]

  Stockholm: Socialmedicinsk tidskrift, 2004-

  vol. 94 (2017) nr. 4 s. 447-456

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

  Stockholm: Socialstyrelsen, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Att samtala med barn. Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården.

  Socialstyrelsen, 2018

  Obligatorisk

 • Bedöma risk och behov för barn och unga som begår brott eller har annat normbrytande beteende : kunskapsstöd för socialtjänsten

  [Stockholm]: Socialstyrelsen, 2020

  https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2020-2-6597.pdf

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bedöma barns mognad för delaktighet : kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt tandvården

  Stockholm: Socialstyrelsen, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Grundbok i BBIC : barns behov i centrum

  Andra upplagan: [Stockholm]: Socialstyrelsen, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende : stöd för styrning och ledning : 2019

  Stockholm: Socialstyrelsen, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Torres, Sandra; Magnússon, Finnur Äldrevård och omsorg i migrationens tidevarv

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, 2021

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Tillkommer: Författningstexter, prejudikat, propositioner och andra förarbeten samt aktuella artiklar i vetenskapliga tidskrifter samt andra vetenskapliga material som rapporter, utredningar, bokkapitel, m.m.