Kursplan för Rätt och socialt arbete - introduktionskurs

Law and Social Work: Introductory Course

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 14 högskolepoäng
 • Kurskod: 2JS903
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-09-15
 • Inrättad av: Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Fastställd den 15 september 2020 av Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, Uppsala universitet, med stöd av 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen (1993:100). Kursplanen träder i kraft den 1 januari 2021.

Allmänt

Kursen omfattar 14 hp (14 ECTS credits) och ingår som obligatorisk kurs på grundnivå i utbildningen för socionomexamen enligt utbildningsplan fastställd den 5 juni 2019 av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Uppsala universitet.

Mål

Kursens mål som förväntade studieresultat

Delmål Kunskap och förståelse

Studenten ska efter avslutad kurs visa kunskap om och förståelse för:

 • rättssystemets uppbyggnad och systematik, juridisk metod och rättstillämpning,
 • allmän förvaltningsrätt och cilvilrätt av relevans för socialt arbete,
 • grundläggande förvaltningsrättsliga principer,
 • juridiska begrepp med relevans för förvaltnings- och civilrätt,
 • förhållandet mellan rättslig problemlösning och andra kunskaper i socialt arbete.

Delmål Färdighet och förmåga

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • med användning av juridisk metod ta ställning till vad som rättsligt gäller i typfrågor av relevans inom socialt arbete,
 • tillämpa gällande allmän förvaltningsrätt och viss civilrätt av relevans för socialt arbete,
 • argumentera rättsligt i muntliga presentationer och i skrift.

Delmål Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • reflektera över effekten av lagstiftning med relevans för socialt arbete,
 • reflektera över betydelsen av juridisk kunskap hos professionen i socialt arbete.

Betygskriterier

Betyg sätts i enlighet med Högskoleförordningen (1993:100). Betygsskalan består av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).

För godkänt betyg (G) ska studenten kunna identifiera och analysera juridiska problem - redovisa, sammanfatta och reflektera - beträffande samtliga förväntade studieresultat.

För betyget väl godkänd (VG) ska studenten därutöver kunna utföra analysen av juridiska problem på ett strukturerat, självständigt och kritiskt värderande sätt.

Innehåll

Kursen ger möjlighet att inhämta kunskap om rättssystemets funktion och innehåll och om juridisk metod. Kursen ger tillfällen att öva förmåga att tillämpa författningar. I kursen ingår färdighetstränande processpel och studiebesök i domstol.

Rätt och socialt arbete - introduktionskurs syftar till att ge studenten grundläggande juridiska kunskaper med relevans för socialt arbete. Under kursen behandlas:

 • det juridiska systemet och dess uppbyggnad,
 • rättskällor, juridisk metod och rättstillämpning,
 • centrala juridiska begrepp,
 • allmän förvaltningsrätt; stats-, förvaltnings-, kommunalrätt samt offentlighet och sekretess,
 • civilrätt; barn-, familje-, hyresrätt samt överskuldsättning.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, basgruppsmöten, processpel samt domstolsbesök. Kursen utgår ifrån ett studentaktivt förhållningssätt. Närvarokrav preciseras i undervisningsplanen. Kursföreståndaren kan därutöver medge viss frånvaro och besluta om ersättningsuppgifter. Kursen har stöd genom nätbaserad lärplattform. Se vidare kursens undervisningsplan.

Examination

Examinationer utgår från kursens lärandemål.

Kursen examineras genom en individuell skriftlig salstentamen, aktiv närvaro vid samt­liga seminarier samt en individuell rättsutredning som redovisas i en PM. Poängfördel­ningen mellan de olika examinerande momenten framgår av undervisningsplanen.

Ett omprov erbjuds i nära anslutning till ordinarie examinationstillfälle. Vidare erbjuds examination vid ett senare uppsamlingstillfälle. En student som underkänts två gånger på en examination på en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot detta.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Tillåtna hjälpmedel vid examination framgår av undervisningsplanen.

Det är inte tillåtet att försöka vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Detta innebär t.ex. att det inte får finnas otillåtna hjälpmedel med under sals­skrivningar. Vid hemtentamen innebär det att tentanden på egen hand besvarar tentamensfrågorna. Det anses även som fusk att vid skriftliga uppgifter utge annans text för att vara ens egen. Se vidare instruktioner om hänvisningar m.m. som lämnas under kursen. Den som på dessa eller annat sätt fuskar anmäls till universitetets disciplin­nämnd som kan besluta om varning eller avstängning under en period om högst sex månader.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering. Kursvärderingarna sammanställs och kursansvarig lärare informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna.

Kursbevis

Student som har godkänt i kurs får på begäran kursbevis (SFS 2006:1053).

Delegationer

Det delegeras till kursföreståndaren att utfärda undervisningsplan och litteraturförteckning. Dessa ska årligen underställas utbildningsutskottet. Detta sker i kursrapporten.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur VT 2021

För ALL litteratur gäller att om NY upplaga ges ut före kursstart, så ska den nya upplagan användas

 • Juridisk metodbok – för socialarbetare och andra offentliganställda Rejmer, Annika; Zetterström, Stefan; Scheutz, Sverker; Fridström Montoya, Therése

  2 uppl.: Norstedts Juridik AB, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lundin, Olle; Björkman, Ulla Kommunen och lagen : en introduktion

  Sjunde upplagan: Uppsala: Iustus förlag, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Henrikson, Ann-Sofie; Ingvarsson, Torbjörn Överskuldsättning och skuldrådgivning i socialtjänsten

  Upplaga 1: Stockholm: Norstedts Juridik, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rådman, Fredrik; Fridström Montoya, Therése Sekretess och tystnadsplikt på socialtjänstens område

  Norstedts Juridik AB, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Singer, Anna Barnets bästa : om barns rättsliga ställning i familj och samhälle

  7 uppl.: Norstedts Juridik AB, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Warnling Conradson, Wiweka En introduktion till förvaltningsrätten

  Trettonde upplagan: Stockholm: Norstedts juridik, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

  Stockholm: Socialstyrelsen, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • aktuell utgåva, Lagbok

  Juridiska institutionen,

  Obligatorisk

Referenslitteratur

Referenslitteratur-Socialstyrelsens handböcker

 • Att fastställa faderskap

  Stockholm: Socialstyrelsen, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Barn och unga i familjehem och HVB : handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter

  Stockholm: Socialstyrelsen, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Barn och unga i socialtjänsten : utreda, planera och följa upp beslutade insatser

  Stockholm: Socialstyrelsen, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Barn och unga som begår brott : handbok för socialtjänsten

  Stockholm: Socialstyrelsen, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ekonomiskt bistånd : handbok för socialtjänsten

  [Ny, uppdaterad uppl.]: Stockholm: Socialstyrelsen, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lex Sarah : handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah

  [2., rev. uppl.]: Stockholm: Socialstyrelsen, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sekretess- och tystnadspliktsgränser i socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

  Stockholm: Socialstyrelsen, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Vårdnad, boende och umgänge : handbok - stöd för rättstillämpning och handläggning inom socialtjänstens familjerätt

  [Ny, rev. utg.].: Stockholm: Socialstyrelsen, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

Övrig litteratur

Kompendium och rättsfallssamling tillkommer samt lagtext och seminarieunderlag.

Versioner av litteraturlistan