Kursplan för Introduktion till ekonomisk sociologi

Introduction to Economic Sociology

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC112
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-11-13
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-06-11
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2021
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 90 hp i ett samhällsvetenskapligt ämne.
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges både som programkurs och fristående kurs. Kursen ges på engelska.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten

 • kunna uppvisa att de besitter översiktlig kunskap kring centrala teman och texter i klassisk och nutida ekonomisk sociologi
 • kunna förstå, förklara, och kritiskt granska begrepp och teorier inom ekonomisk sociologi
 • kunna genomföra en kritisk analys av såväl empiriska som teoretiska problem inom ekonomisk sociologi.

Innehåll

Målet med denna kurs är att ge en överblick över klassiska och nutida perspektiv inom ämnet genom belysning av teman så som ekonomiskt handlande och osäkerhet, marknadisering, nätverk, produktion, monetära värden och kapitalism.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppuppgifter och seminarier. Deltagandet i seminarier är alltid obligatoriskt. Frånvaro vid obligatoriska moment kan endast till en mindre del kompenseras genom inlämningsuppgifter. Uppfylls inte krav på närvaro hänvisas studenten till nästa kurstillfälle.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningar samt aktivt seminariedeltagande och med graderad betygssättning. Inlämning av examinationsuppgifter utanför satt tidsgräns kan ej godkännas. Om inlämning ej skett innan utgången för examinationstiden hänvisas studenten till kommande om-examinationstillfälle.
 
Om särskilda skäl föreligger kan examinator göra undantag från de angivna examinationsformerna och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan exempelvis bestå i besked om särskilt pedagogiskt stöd utfärdat av universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.