Kursplan för Sociala villkor och sociala problem I

Social Conditions and Social Problems 1

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC164
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-04-20
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet, 210 högskolepoäng.

Mål

Student ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse

 • kunna redogöra för sociologiska teorier och begrepp om förhållanden på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • kunna visa grundläggande kunskap om sociala kategoriseringar av betydelse för socialt arbetet ur ett maktperspektiv
 • kunna visa förståelse för sociala problem i relation till normer, skam och stigmatisering

Färdighet och förmåga

 • visa grundläggande förmåga till vetenskapligt och analytiskt förhållningssätt till sociala villkor på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • kunna identifiera, bearbeta och kritiskt granska sociologiska perspektiv på sociala villkor och problem
 • kunna skriftligt och muntligt kommunicera tillämpning av teoretisk kunskap på sociala förhållanden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna visa förmåga att skilja mellan analytiska och normativa utsagor om samhället
 • kunna förhålla sig kritiskt till hur sociala problem och kategoriseringar skapas och förändras över tid

Innehåll

Kursen behandlar sociologiska perspektiv på samhällets strukturer, processer och problem. Kursen innehåller bland annat introduktion till sociologiska begrepp så som kön, klass, sexualitet, rasifiering och ålder, teoretiska perspektiv på relationen aktör-struktur samt sociala problem, normer och avvikelse. Speciellt fokus läggs på hur konsekvenserna av sociala förändringar skiljer sig efter klass, kön och etnisk tillhörighet på individ-, grupp- och samhällsnivå samt den betydelse förändringarna har för socialt arbete. Inom ramen för kursen berörs också grundläggande vetenskapsteoretiska ansatser.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Uppfylls inte krav på närvaro hänvisas studenten till nästa kurstillfälle. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar på seminarier samt individuell skriftlig tentamen. Inlämningar som lämnas in efter utsatt tid kan ej godkännas. Vid missad deadline hänvisas studenten till omexaminationstillfälle.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Senaste upplaga gäller.

 • Engdahl, Oskar; Larsson, Bengt Sociologiska perspektiv : grundläggande begrepp och teorier

  2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Goffman, Erving Bergström, Sven Jaget och maskerna : en studie i vardagslivets dramatik

  4. uppl., 4. tr.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hedenus, Anna; Björk, Sofia; Shmulyar Gréen, Oksana Feministiskt tänkande och sociologi : teorier, begrepp och tillämpningar

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

 • Meeuwisse, Anna; Swärd, Hans Perspektiv på sociala problem

  2., omarb. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Repstad, Pål Nilsson, Björn Närhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetenskap

  4., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan