Kursplan för Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv B

Adult and Working Life Education B

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PE381
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Pedagogik G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-10-14
 • Inrättad av: Pedagogiska institutionens styrelse
 • Reviderad: 2019-08-13
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 32, 2020
 • Behörighet: Minst 22,5 hp från Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv A. Inom Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor: Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv A, 15 hp, och Metod och projektarbete A, 15 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fortsättningskurs på grundnivå och utgör högskolepoängen 31-60 i pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv. Kursen kan ingå i programmet för personal- och arbetslivsfrågor.

Innehåll

Kursen består av fyra delar om vardera 7,5 högskolepoäng:

 • Kompetens och lärande, 7,5 hp
 • Organisering och ledning av kompetensförsörjning, 7,5 hp
 • Att tala och samtala: Kommunikation och professionella samtal, 7,5 hp
 • Projektarbete, 7,5 hp

Kompetens och lärande 7.5 hp
Vad finns det för olika teorier om lärande i arbetslivet? Hur kan man forska om kompetensutveckling som lärandeprocesser? Delkursen behandlar samtida teoretiska perspektiv på lärande, kunskap och kompetens med fokus på vuxna i arbetslivet.

Mål
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
 • identifiera och diskutera olika samtida teoretiska perspektiv på lärande i arbetslivet
 • urskilja och jämföra olika sätt att vetenskapligt studera kunskap och lärande i arbetslivet

Innehåll
 • Teorier om lärande och kunskap i arbetslivet
 • Forskning om kunskap och lärande i arbetslivet
 • Lärande som kompetensutveckling
Undervisning
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och tillämpningsövningar.

Examination
Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom skriftlig salstentamen, skriftlig hemtentamen, skriftliga och muntliga presentationer.


Organisering och ledning av kompetensförsörjning 7.5 hp
Hur kan man arbeta strategiskt med kompetensförsörjning? Vad är viktigt att ta hänsyn till vid rekrytering, utveckling och utfasning av kompetens? Hur påverkas kompetensarbetet av styrmetoder och organisationsmodeller? Delkursen behandlar frågor om kompetensförsörjning utifrån ett lednings- och organisationsperspektiv.

Mål
 • Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
 • Redogöra för olika principer för organisering av kompetensförsörjning
 • Urskilja och redogöra för olika faser och processer i arbete med att leda kompetensförsörjning
 • Jämföra olika strategier för kompetensförsörjning
 • Diskutera möjligheter och hinder för strategiskt kompetensförsörjningsarbete i olika kontexter
Innehåll
 • Organisering av kompetensförsörjning
 • Rekrytering
 • Kompetensutveckling
 • Utfasning och avveckling
 • Mångfald och jämställdhet
Undervisning
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och tillämpningsövningar.

Examination
Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom skriftlig salstentamen, skriftlig hemtentamen, skriftliga och muntliga presentationer.


Att tala och samtala:Kommunikation och professionella samtal 7.5 hp
Hur kommunicerar vi i olika sammanhang? Vad utgör ett professionellt samtal? På vilka sätt intar vi olika roller när vi samtalar? I denna delkurs ges en orientering i grundläggande kunskaper om metoder och förhållningssätt i relation till samtal med särskilt fokus på sociala processer och maktrelationer. Delkursen innehåller också praktiska moment som syftar till att ge studenter möjlighet att träna kommunikativa färdigheter samt till att ge verktyg för att analysera egna övningssamtal utifrån teoretiska perspektiv.

Mål
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
 • redogöra för och kritiskt reflektera över olika teoretiska begrepp och perspektiv på kommunikation och interaktion
 • uppvisa en grundläggande förmåga att planera och genomföra professionella samtal
 • genomföra analyser av samtal
Innehåll
 • Begrepp och perspektiv inom kommunikations- och interaktionsforskning
 • Samtal som förändrings- och utvecklingsinstrument
 • Samtalsövningar
 • Analys av genomförda samtal
Undervisning
Undervisningen består av föreläsningar, grupparbeten, praktiska övningar och seminarier.

Examination
Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom skriftlig salstentamen, skriftlig hemtentamen, skriftliga och muntliga presentationer.


B-uppsats 7.5 hp
Denna delkurs syftar till att studenten skall kunna formulera ett pedagogiskt problem och genomföra en undersökning som redovisas i skriftlig form. Undersökningen genomförs i mindre grupper som ett projektarbete.

Mål
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
 • självständigt initiera, planera, genomföra och avrapportera en vetenskaplig undersökning inom pedagogik som kunskapsområde
 • systematiskt söka och värdera forskning inom valt problemområde
 • motivera val av teori och metod
 • analysera empiri med hjälp av teori
 • på ett kritiskt och reflekterande sätt diskutera eget och andras vetenskapliga arbete
Innehåll
 • den vetenskapliga uppsatsens innehåll och form
 • insamling av material
 • analys av insamlat material
 • forskningsöversikt
 • vetenskapligt skrivande och referenshantering
 • god forskningssed
Undervisning
Undervisningen består av föreläsningar, handledning och examinerande slutseminarium.

Examination
Delkursen examineras genom skriftligt prov samt muntliga och/eller skriftliga redovisningar.

Examination

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: vecka 32, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1: Kompetens och lärande, 7,5 hp

 • Jarvis, Peter; Holford, John; Griffin, Colin The theory and practice of learning

  2. ed.: London: Kogan, 2003

  (198 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Illeris, Knud The fundamentals of workplace learning : understanding how people learn in working life

  1. ed.: Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Malloch, Margaret The SAGE handbook of workplace learning

  London: SAGE, 2011 [dvs 2010]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare litteratur kan tillkomma enligt kursledares anvisningar.

Delkurs 2: Organisering och ledning av kompetensförsörjning 7,5 hp

 • Alvesson, Mats; Sveningsson, Stefan Förändringsarbete i organisationer : om att utveckla företagskulturer

  2., [uppdaterade] uppl.: Stockholm: Liber, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Andersson, Gunilla; Hallén, Nils; Smith, Patrick J. Rekrytering och urval : teori och praktik

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Börnfelt, Per-Ola Arbetsorganisation i praktiken : en kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori

  1. uppl.: Stockholm: SNS förlag, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hansson, Jörgen Kompetens som konkurrensfördel : [forma, matcha, utmana eller köpa?]

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fokus på mångfald : strategisk kompetensförsörjning i staten

  Stockholm: Statskontoret, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden : hur möter vi rekryteringsutmaningen?

  Stockholm: Sveriges kommuner och landsting, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare litteratur kan tillkomma enligt kursledares anvisningar.

Delkurs 3: Att tala och samtala: Kommunikation och professionella samtal, 7,5 hp

 • Adelswärd, Viveka Institutionella samtal, struktur, moral och rationalitet. Några synpunkter på värdet av samtalsanalys för att studera mötet mellan experter och lekmän

  Föreningen för nordisk filologi rf, 1995

  Obligatorisk

 • Ekstam, Kjell Arbetsplatsens svåra samtal

  1. uppl.: Malmö: Liber ekonomi, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jensen, Mikael Interpersonell kommunikation

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Llewellyn, Nick & Spence, Laura, Practice as a member’s phenomenon

  Organization Studies 30 (12), 2009

  Obligatorisk

 • Rautalinko, E. Samtalsfärdigheter. : Stöd, vägledning och ledarskap

  1.: Stockholm: Liber, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sundberg, Jacob Vi hör av oss

  2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Asmuss, Birte Performance appraisal interviews. Preference organizations in assessment sequences

  Journal of Business Communication, 45 (4), 2008

  s. 408-429

 • Mäkitalo, Åsa Accounting practices as situated knowing: Dilemmas and dynamics in institutional interaction

  Discourse Studies 5 (4), 2003

  s. 495-516

 • Sandlund, Erica; Olin-Scheller, Christina; Nyroos,, The performance appraisal interview – An arena for the reinforcement of norms for employeeship

  Nordic Journal of Working Life Studies 1 (2), 2011

  s. 59-75

 • Stokoe, Elizabeth The (in)authenticity of simulated talk: Comparing role-played and actual interaction and the implications for communication training

  Research on Language and Social Interaction, 46 (2), 2013

  s. 165-185

 • Norrby, Catrin Samtalsanalys : så gör vi när vi pratar med varandra

  3., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Referenslitteratur

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare litteratur kan tillkomma enligt kursledares anvisningar.

Delkurs 4: B-uppsats 7,5 hp

 • Ahrne, Göran Svensson, Peter Handbok i kvalitativa metoder

  2., [utök. och aktualiserade] uppl.: Stockholm: Liber, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Alvehus, Johan Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok

  Upplaga 2: Stockholm: Liber, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan