Kursplan för Personlig och professionell utveckling (termin 3)

Personal and Professional Development (Third Semester)

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 2 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC143
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2017-02-02
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2017
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)
 • Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som programkurs inom ramen för Socionomprogrammet 210 högskolepoäng. Ämne: Socialt arbete. Kursen är en kärnkurs och kan ingå i socionomexamen och/eller kandidatexamen i socialt arbete 180 högskolepoäng.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten, utöver teoretiska- och faktakunskaper, utvecklar handlingskompetens för den kommande yrkesrollen. Vidare att studenten utvecklar kunskaper om grupprocesser samt reflekterar över den egna professionella, personliga utvecklingen och förhållningssättet i relation till den kommande yrkesrollen. Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse

 • kunna visa kännedom och förståelse för betydelsen av egna attityder och värderingar i utövandet av socialt arbete.
 • kunna visa kännedom och förståelse för betydelsen av makt och handlingsutrymme i socialt arbete
 • kunna visa kännedom och förståelse för grupprocesser

Färdighet och förmåga

 • kunna visa förmåga att föra kritiskt reflekterande samtal
 • kunna visa etisk medvetenhet och empatisk förmåga genom att reflektera över mötet med människor i utsatta livssituationer
 • kunna visa förmåga till professionellt förhållningssätt genom att kritiskt reflektera över mötet med människor i utsatta livssituationer
 • kunna kritiskt reflektera över etiska och juridiska aspekter av socialt arbete
 • kunna visa förmåga till kritisk reflektion över den egna kunskapsutvecklingen samt professionella utvecklingen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna analysera och kritiskt reflektera över egna attityder och värderingar av betydelse för socialt arbete.
 • kunna värdera olika förhållningssätt i mötet med människor i utsatta livssituationer
 • kunna ta ansvar för egen kompetensutveckling i socialt arbete

Innehåll

Kursen Personlig och professionell utveckling innehåller kritiskt reflekterande samtal och samtalsövningar utifrån teman relevanta för socialt arbete, samt tillämpande moment som trygghetsövningar, värderingsövningar och rollspel. Studenterna för loggbok över sin personliga professionella utveckling.

Undervisning

Undervisningen består av obligatoriska seminarier i mindre grupper av studenter under handledning. Under kursen sammanställer studenten självständigt loggar i en logg-bok.

Examination

Kursen examineras genom deltagande i seminarier/gruppövningar, samt genom en sammanfattande, skriftlig kritisk reflektion rörande studentens personliga och professionella utveckling. Betyg sätts i enlighet med skalan Underkänt (U)/Godkänt (G). Vid frånvaro ges individuella kompletteringsuppgifter.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: VT 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Røkenes, Odd Harald; Hansson, Per-Halvard Bära eller brista : kommunikation och relationer i arbetet med människor

  2 uppl.: Malmö: Gleerups, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Skau, Greta Marie Mellan makt och hjälp : om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare

  3. uppl.: Liber utbildning, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan