Kursplan för Handledd verksamhetsförlagd utbildning

Supervised Field Placement Training in Social Work

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 28 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC117
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2013-05-29
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2016-11-30
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2016
 • Behörighet:

  Tidigare kurser på Socionomprogrammet med godkända kurser motsvarande minst 105 hp. Undantag görs endast om särskilda skäl föreligger.

 • Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet, 210 högskolepoäng.

Mål

Kursens mål är att studenten tillägnar sig kunskaper och färdigheter i det sociala arbetet på individ-, grupp- och samhällsnivå, utifrån en humanistisk människosyn och ett etiskt förhållningssätt. Vidare är målet att studenten tillägnar sig färdigheter i att kritiskt och teoretiskt reflektera över den egna professionella rollen och identiteten i det sociala arbetet.

Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för och reflektera över den egna praktikplatsens verksamhetsmål, organisation och samhällsorganisatoriska inplacering
 • redogöra för och visa förståelse för sambandet mellan och betydelsen av det sociala arbetets teorier i praktiskt arbete
 • redogöra för erfarenhetsbaserad kunskap om handläggning av klientärenden med olika arbetssätt och metoder i socialt arbete såsom behovsbedömning, utredning, beslut och uppföljning
 • redogöra för kunskaper om arbetsledning, organisationsutveckling, personalfrågor och ekonomi

Färdighet och förmåga

 • visa förmåga att förstå, utreda och analysera sociala problem och sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • visa förmåga att på ett konstruktivt sätt kunna ta emot handledning och reflektera över den egna läroprocessen
 • kommunicera, diskutera och visa förståelse av behovet av att kontinuerligt utveckla sin yrkeskompetens

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över och visa förståelse för etiska principer, empowerment och professionellt förhållningssätt
 • visa förmåga till empati och professionellt bemötande
 • kritiskt reflektera över maktfrågor och den egna personens betydelse i mötet med brukare
 • reflektera över teamarbete för att förstå vikten av vad lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper har i socialt arbete
 • kritiskt reflektera över den kommande yrkesrollen och det sociala arbetets yrkespraktik

Innehåll

Kursen innehåller och behandlar följande:

 • handledd verksamhetsförlagd utbildning inom det sociala arbetets olika verksamhetsområden
 • undervisning som behandlar såväl teoretiska som praktiska tillämpningar i socialt arbete
 • genomförande av vissa arbetsuppgifter självständigt, så som professionella samtal och dokumentation
 • reflektioner kring egen läroprocess, yrkeskompetens och handledning

Undervisning

Undervisningen består av handledning, föreläsningar och seminarier. Deltagande i såväl den verksamhetsförlagda utbildningen, som deltagande i seminarier och föreläsningar är obligatoriskt. Frånvaro kan endast kompenseras om särskilda skäl föreligger.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga uppgifter, aktivt deltagande i seminarier och i den verksamhetsförlagda utbildningen. Ansvaret för bedömningen åvilar ansvarig lärare vid institutionen. Bedömningen görs utifrån ett skriftligt intyg från handledare, godkända seminarieuppgifter och deltagande i obligatoriska seminarier. I bedömningen beaktas studentens mognad, eget omdöme samt förmåga till kunskapstillämpning, reflektion och kritisk analys. För godkänt betyg (G) på hela kursen krävs godkända skriftliga uppgifter, aktivt seminariedeltagande samt godkänt betyg på den handledda verksamhetsförlagda utbildningen med intyg från handledare.

Student som blir underkänd på den handledda verksamhetsförlagda utbildningen, eller inte fullföljer hela H-VFU-kursen, har rätt till omplacering endast en gång.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Askheim, Ole Petter; Starrin, Bengt; Winqvist, Tore Empowerment i teori och praktik

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Skau, Greta Marie Mellan makt och hjälp : om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare

  3. uppl.: Liber utbildning, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mattsson, Tina Intersektionalitet i socialt arbete : teori, reflektion och praxis

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Vetenskapliga artiklar och bokkapitel tillkommer.

Referenslitteratur

 • Gerdman, Axianne Klient, praktikant, handledare : om att utveckla en egen yrkesteori : handledning av studerande inom vård- och omsorgsutbildningar

  Utök. och rev. utg.: Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Killén, Kari Larson, Per Professionell utveckling och handledning : ett yrkesövergripande perspektiv

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svensson, Kerstin; Johnsson, Eva; Laanemets, Leili Handlingsutrymme : utmaningar i socialt arbete

  1. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst