Kursplan för Socialpsykologi B

Social Psychology B

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC026
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialpsykologi G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-06-10
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 25, 2016
 • Behörighet: Sociologi och socialpsykologi A eller Socialpsykologi A
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fortsättningskurs på grundnivå och utgör högskolepoäng 31-60 i socialpsykologi. Kursen ges som fristående kurs och kan ingå i program.

Innehåll

Kursen utgör en fortsättning av kursen Sociologi och Socialpsykologi A och syftar till att studenten utvecklar sin förståelse av socialpsykologisk analys och forskning. Kursen består av två delkurser.

1. Socialpsykologisk teori II 15.0 hp

Delkursen fördjupar den kunskap som studenten tillägnat sig på A-nivå genom att utveckla sin förståelse av samt förmåga att använda socialpsykologiska perspektiv, teorier och begrepp i syfte att analysera fenomen och problem som befinner sig i skärningspunkten mellan individ och samhälle. Såväl klassiska som moderna socialpsykologiska perspektiv och teorier på individen som samhällsvarelse behandlas. Delkursen tar även upp den sociologiska socialpsykologins dominerande idétraditioner samt dess uppkomst och utveckling.

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • visa på fördjupade kunskaper om och kunna redogöra för relevanta perspektiv, teorier och begrepp inom den sociologiska socialpsykologin
 • visa på kunskaper om och kunna redogöra för grunddragen i den sociologiska socialpsykologins uppkomst och utveckling
 • integrera, jämföra, granska och värdera olika socialpsykologiska perspektiv, teorier och begrepp
 • använda socialpsykologiska perspektiv, teorier och begrepp för att självständigt och kritiskt analysera och utvärdera fenomen och problem som befinner sig i skärningspunkten mellan individ och samhälle
 • visa förmåga att i akademiska seminarier ge konstruktiv återkoppling på andra studenters arbeten

2. Metod och analys II samt fördjupningsarbete 15.0 hp

Delkursen syftar till att studenten fördjupar de kunskaper som tillägnats på A-nivå genom att mer utförligt tillämpa olika metodologiska perspektiv. Studenten ska kunna genomföra enklare sociologiska undersökningar, sammankoppla teori till metod och kunna kritiskt diskutera olika metodologiska perspektiv. Delkursen innehåller tillämpningsövningar i insamling och analys av olika empiriska material såsom observationer, intervjuer, texter samt numeriska data från register eller enkäter. Metodrelevanta frågor av tillämpningsövningarna samt resultat av analyserna diskuteras muntligt och skriftligt i form av grupparbete samt i skriftliga individuella fördjupningsarbeten.

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa förmåga att kritiskt reflektera kring metodval och datainsamlingsmetoder baserat på olika metodologiska perspektiv
 • kunna välja och värdera metod och tillvägagångssätt för att besvara en egenhändigt formulerad frågeställning
 • visa förmåga att planera och genomföra olika former av datainsamling
 • kunna analysera olika former av data med hjälp av relevanta analysmetoder
 • kunna presentera egna analyser och diskutera metodologiska frågor skriftligen och muntligen

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, seminarier och handledning. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av studiehandledningen. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga prov. För slutbetyget VG på hela kursen krävs VG på minst 75 % av de VG-grundande proven/högskolepoängen som kursen innehåller. Hemskrivningar som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG om inte särskilda skäl föreligger.

Övriga föreskrifter

En och samma examen kan inte, utöver kursen i Sociologi och Socialpsykologi A, innefatta både Sociologi och Socialpsykologi. Inte heller kan något av ämnena ingå i samma examen som Sociologi AOP.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 26, 2019

1. Socialpsykologisk teori II 15 hp

Klassiska och moderna interaktionistiska perspektiv

 • Addams, Jane; Seigfried, Charlene Haddock Democracy and social ethics

  Urbana: University of Illinois Press, c2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas The social construction of reality : a treatise in the sociology of knowledge

  Repr.: London: Penguin, 1991

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cooley, Charles Horton Human nature and the social order

  New York: Schocken books, 1983

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Goffman, Erving Matz, Richard Stigma : den avvikandes roll och identitet

  3. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Goffman, Erving The presentation of self in everyday life

  New York: Doubleday, 1959

  (Any later edition) Även på svenska: Erving Goffman (2006), Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets dramatik, Norstedts Akademiska Förlag. ISBN 13: 978-9172274181; ISBN 10: 9172274182 (även tidigare utgåvor).

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mead, George Herbert Arvidson, Peter Medvetandet, jaget och samhället : från socialbehavioristisk ståndpunkt

  Lund: Argos, 1976

  Enligt kurslärarens anvisning finns boken att hämta digitalt på engelska: George Herbert Mead (1934), Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist Ed.: Charles W. Morris (on-line reading) http://www.brocku.ca/MeadProject/Mead/pubs2/mindself/Mead_1934_toc.html

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Modern och senmodern identitet

 • Simmel, Georg Levine, Donald N. On individuality and social forms : selected writings

  Chicago...: Univ. of Chicago P., 1971

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Turner, Jonathan H.; Stets, Jan E. The sociology of emotions

  New York, NY: Cambridge University Press, cop. 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fine, Gary Alan Tiny publics : a theory of group action and culture

  New York: Russell Sage Foundation, c2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Collins, Randall Interaction ritual chains

  Princeton, N.J.: Princeton University Press, cop. 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Därutöver tillkommer litteratur i form av vetenskapliga artiklar.

Tematiska studier i socialpsykologi

Litteraturen väljs av ansvarig lärare. Cirka tre böcker som tillämpar socialpsykologiska teorier på olika empiriska områden.

2. Metod och analys II samt fördjupningsarbete 15 hp

 • Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda : 1, samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bryman, Alan Nilsson, Björn Samhällsvetenskapliga metoder

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Till detta tillkommer artiklar och/eller bokkapitel valda i samråd med undervisande lärare.

Versioner av litteraturlistan