Kursplan för Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A

Sociology with Orientation towards Work, Organisation and Human Resource Management

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC017
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-05-20
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 29, 2015
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är en baskurs på grundnivå och utgör högskolepoäng 1-30 i sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal. Kursen ges som fristående kurs och kan ingå i program. Kursen är obligatorisk inom Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 180 högskolepoäng.

Mål

Kursens syfte är att studenten tillägnar sig såväl sociologisk allmänbildning som grundläggande insikter för en självständig tillämpning av arbetssociologiska begrepp och sociologiska metoder på aktuella frågor inom arbetsliv och organisationer. Kursen delas upp i två delkurser.

Innehåll

1. Introduktionskurs 15.0 hp

Delkursen syftar till att de studerande tillägnar sig den gemensamma sociologiska grunden för sociologi, socialpsykologi och sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal (AOP).

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redovisa grundläggande kunskaper om socialpsykologiska perspektiv på hur sociologer analyserar samhällets karaktär och funktionssätt liksom dess relation till människans sociala handlande
 • översiktligt redogöra för huvuddragen i centrala sociologiska och socialpsykologiska teorier samt för likheter och skillnader mellan dem
 • redovisa grundläggande kunskaper om vad som kännetecknar sociologiska och socialpsykologiska forskningsmetoder
 • visa förmåga att kritiskt läsa vetenskapliga rapporter om och massmediala analyser av sociologisk och socialpsykologisk forskning
 • visa grundläggande förmåga att aktivt delta i akademiskt seminarium

2. Arbete och organisation 15.0 hp

Delkursen ger grundläggande kunskaper om villkor och problem i dagens arbetsliv. Avsikten är att kursen ska utgöra en bas för fortsatt arbete med organisationer, ledarskap och personal. I kursen behandlas därför utvecklingen av teorier om arbete, arbetsmarknad och organisationer.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redovisa grundläggande kunskaper om sociologiska perspektiv på arbete och arbetsmarknad
 • redovisa grundläggande kunskaper om det svenska arbetslivets modernisering
 • redovisa grundläggande kunskaper om klassisk och modern organisationsteori
 • använda sig av organisationsteori för att analysera praktiska situationer och problem inom arbetslivet

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av studiehandledningen. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga prov. För slutbetyget VG på hela kursen krävs VG på minst 75 % av de VG-grundande proven/högskolepoängen som kursen innehåller. Hemskrivningar som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG om inte särskilda skäl föreligger.

Övriga föreskrifter

Sociologi AOP kan inte ingå i examen som även innefattar Sociologi eller Socialpsykologi.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

1. Introduktionskurs 15 hp

Teori

 • Engdahl, Oskar; Larsson, Bengt Sociologiska perspektiv : grundläggande begrepp och teorier

  2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Barmark, Mimmi; Djurfeldt, Göran Statistisk verktygslåda 0 : att förstå och förändra världen med siffror

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ahrne, Göran Svensson, Peter Handbok i kvalitativa metoder

  2., [utök. och aktualiserade] uppl.: Stockholm: Liber, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bauman, Zygmunt Gimdal, Gustaf; Gimdal, Rickard Auschwitz och det moderna samhället

  2. uppl.: Göteborg: Daidalos, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hugemark, Agneta; Roman, Christine Kamper i handikapprörelsen : resurser, erkännande, representation

  1. uppl.: Umeå: Boréa, cop. 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hochschild, Arlie Russell The managed heart : commercialization of human feeling

  Berkeley: Univ. of California Press, cop. 1983

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar och valfri fördjupningslitteratur tillkommer.

2. Arbete och organisation 15 hp

Moment 1. Arbetssociologi

 • Lundh, Christer Spelets regler : institutioner och lönebildning på den svenska arbetsmarknaden 1850-2010

  2. uppl.: Stockholm: SNS förlag, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Paulsen, Roland Arbetssamhället : hur arbetet överlevde teknologin

  1. uppl.: Malmö: Gleerups, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sennett, Richard The corrosion of character : the personal consequences of work in the new capitalism

  New York: W.W. Norton, cop. 1998

  Finns även på svenska (på bibliotek, utgången på förlag): Sennett, R. (1999). När karaktärerna krackelerar: Personliga konsekvenser av att arbeta i den nya kapitalismen. Stockholm: Atlas

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ståhlberg, Ann-Charlotte Socialförsäkringarna i Sverige

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wong, Ola När tusen eldar slickar himlen : Kinas väg till framtiden

  [Ny utg.]: Stockholm: Ordfront, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar, eller motsv. av Adam Smith, Karl Marx, Isaiah Berlin & Charles Taylor omfattande sammanlagt ca. 225 s

Moment 2. Organisationsteori

 • Castells, Manuel The rise of the network society

  2. ed.: Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eriksson-Zetterquist, Ulla; Kalling, Thomas; Styhre, Alexander Organisation och organisering

  3., [omarb. och uppdaterade] uppl.: Malmö: Liber, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Allvin, Michael Gränslöst arbete : socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Røvik, Kjell Arne Managementsamhället : Trender och idéer på 2000-talet.

  Liber, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar och valfri fördjupningslitteratur tillkommer.

Versioner av litteraturlistan