Kursplan för Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv B

Adult and Working Life Education B

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PE381
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Pedagogik G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-10-14
 • Inrättad av: Pedagogiska institutionens styrelse
 • Reviderad: 2015-06-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 33, 2015
 • Behörighet: Minst 22,5 hp från Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv A
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fortsättningskurs på grundnivå och utgör högskolepoängen 31-60 i pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv. Kursen kan ingå i programmet för personal- och arbetslivsfrågor, program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor och beteendevetenskapligt kandidatprogram.

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade insikter om pedagogik som ämne och forskningsfält genom kunskap om pedagogikfältets centrala teorier. I kursen identifieras och diskuteras även olika synsätt och traditioner rörande inlärning och lärande, samt deras användning över tid. Detta innebär att den studerande ska kunna

 • identifiera och diskutera olika synsätt och traditioner rörande inlärning och lärande
 • redogöra för olika teoretiska perspektiv på organisationskoncept och ledarskapskoncept samt analysera och diskutera dessa i relation till förhållanden vid organisationer
 • redogöra för olika teoretiska perspektiv rörande samspel i grupper
 • värdera och diskutera konsekvenser av olika kunskapssyner vad gäller relationer och grupper inom arbetslivsområdet
Kursen syftar vidare till att studenterna ska ha kunskaper om fältets praktiska användningsmöjligheter. Detta innebär att den studerande ska kunna
 • redogöra för karaktäristiska drag i och konsekvenser av olika organisationskoncept och ledarskapskoncept
 • genomföra inventering av kompetensutvecklingsbehov genom utvecklingssamtal som metod
Kursen syftar vidare till att studenterna ska planera, genomföra och presentera ett självständigt arbete inom fältet pedagogik. Detta innebär att den studerande ska kunna
 • formulera ett pedagogiskt problem och genomföra en mindre undersökning som redovisas i skriftlig form
 • systematiskt söka och värdera pedagogisk forskning och information
 • behärska olika metodiska ansatser inom forskningsfältet och använda dessa för bearbetning av empiriska problem

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser om vardera 7,5 högskolepoäng.

Lärteori, klassiska grunder

Delkursen behandlar tre grundläggande teoretiska utgångspunkter inom pedagogik, eller perspektiv på, det vi i vardagligt tal kallar "lärande".

Organisation, lärande och ledarskap

Delkursen behandlar karaktäristiska drag i olika organisations- och ledarskapskoncept som pedagogiska fenomen och syftar till att bereda studenten med redskap att analysera och diskutera konsekvenser av olika organisationskoncept för ledarskap, personalarbete och kompetensutveckling i organisationer.

Grupprocesser

Delkursen behandlar olika teoretiska pedagogiska perspektiv rörande samspel i grupper, konsekvenser av olika kunskapssyner vad gäller relationer och grupper inom arbetslivsområdet utifrån ett pedagogiskt perspektiv samt utvecklingssamtal som metod.

Projektarbete

Denna delkurs behandlar i första hand det kursmål som syftar till att studenten skall kunna formulera ett pedagogiskt problem och genomföra en undersökning att redovisa i skriftlig form. Undersökningen genomförs i mindre grupper som ett projektarbete.

Undervisning

Kursen består av föreläsningar, grupparbeten, övningar och seminarier.

Examination

Examinationen utgörs av muntliga och skriftliga prov. Examination kan också förekomma inom ramen för undervisningen.

Övriga föreskrifter

Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv B kan utgöra biområde i en kandidat eller magisterexamen. Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv B ger behörighet till Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1: Lärteori, klassiska grunder, 7,5 hp

 • Argyris, Chris Teaching Smart People How To Learn

  Ingår i:

  Harvard business review : the magazine of decision makers

  vol. 69 (1991) nr. 3 s. 99-109

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bruner, Jerome; Kenney, Helen J Representation and Mathematics Learning

  Ingår i:

  Monographs of the Society for research in child development.

  vol. 167 (1965) nr. 3 s. 50-59

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Engeström, Yrjö Expansive learning at work : toward an activity theoretical reconceptualization

  Ingår i:

  Journal of education : Boston, Mass.

  vol. 14 nr. 1 s. 133-156

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jarvis, Peter; Holford, John; Griffin, Colin The theory and practice of learning

  2. ed.: London: Kogan, 2003

  (198 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Piaget, Jean Commentary on Vygotsky's criticisms of Language and thought of the child and Judgement and reasoning in the child

  Ingår i:

  New ideas in psychology : an international journal of innovative theory in psychology

  Oxford: Elsevier Science Ltd., 1983-

  vol. 18 (2000) nr. 2-3 s. 241-259

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rogers, Carl R. Can learning encompass both ideas and feelings?

  Ingår i:

  Education (Edinburgh).

  vol. 95 (1974) nr. 2 s. 103

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Skinner, B. F. Nessén, Barbro Undervisningsteknologi

  Stockholm.: Norstedts akademiska förlag, 2006

  sid 98-117, kan köpas vid institutionen. Finns även i äldre utgåvor.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vygotskij, Lev Semenovic Tänkande och språk

  Göteborg: Daidalos, 2001

  Även i senare tryckning - sid 47-117

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Sidor enligt lärares anvisningar: ca 500

Delkurs 2: Organisation, lärande och ledarskap, 7,5 hp

 • Abrahamsson, Lena Att återställa ordningen : könsmönster och förändring i arbetsorganisationer

  Ny, bearb. uppl.: Umeå: Borea, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Börnfelt, Per-Ola Arbetsorganisation i praktiken : en kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori

  1. uppl.: Stockholm: SNS förlag, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hislop, Donald Knowledge management in organizations : a critical introduction

  3. ed.: Oxford: Oxford University Press, cop. 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jackson, Brad; Parry, Ken W. Kumm, Björn En mycket kortfattad, ganska intressant och någorlunda billig bok om att studera ledarskap

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Sidor enligt lärares anvisningar: ca 500

Delkurs 3: Grupprocesser 7,5 hp

 • Granberg, Otto; Wallenholm, Harry Ledningsgruppen

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jönsson, Greger Utvecklingssamtal och andra samtal som ledningsinstrument

  4., [omarb. och utök.] uppl.: Stockholm: Norstedts juridik, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sjøvold, Endre Andersson, Sten Teamet : utveckling, effektivitet och förändring i grupper

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar enligt lärarens anvisningar: 300 s.

Delkurs 4: Projektarbete, 7,5 hp

 • Alvehus, Johan Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning

  Stockholm: Vetenskapsrådet, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend Den kvalitativa forskningsintervjun

  3. [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svenska språknämnden, Svenska skrivregler

  [Ny utg.]: Stockholm: Liber, 2005

  Även tryckt 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Obligatorisk och valfri litteratur i anslutning till uppsatsarbete, ca 600 sidor, väljs i samråd med kursledare och handledare.

Versioner av litteraturlistan