Kursplan för Sociologi och socialpsykologi A

Sociology and Social Psychology A

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC107
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi G1N, Socialpsykologi G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-12-05
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2014-06-24
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2014
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är en baskurs på grundnivå och utgör högskolepoäng 1-30 i Sociologi och Socialpsykologi. Kursen ges som fristående kurs och kan ingå i program. Kursen är obligatorisk inom Beteendevetenskapligt kandidatprogram. Kursen ger behörighet till fortsättningskurserna Sociologi B och Socialpsykologi B.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper i sociologi och socialpsykologi, samt nödvändiga teorier, begrepp och metoder för att mer ingående kunna studera samhället, den sociala verkligheten och individen som samhällsvarelse. Kursen består av två delkurser.

1.Introduktionskurs 15.0 hp

Delkursen syftar till att de studerande tillägnar sig den gemensamma sociologiska grunden för sociologi, socialpsykologi och sociologi med inriktning mot arbetsliv organisation och personal (AOP).

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redovisa grundläggande kunskaper om sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på hur sociologer analyserar samhällets karaktär och funktionssätt liksom dess relation till människans sociala handlande
 • översiktligt kunna redogöra för huvuddragen i centrala sociologiska och socialpsykologiska teorier samt för likheter och skillnader mellan dem
 • redovisa grundläggande kunskaper om vad som kännetecknar sociologiska och socialpsykologiska forskningsmetoder
 • visa förmåga att kritiskt läsa vetenskapliga rapporter om massmediala analyser av sociologisk och socialpsykologisk forskning
 • visa grundläggande förmåga att aktivt delta i ett akademiskt seminarium

2. Identitet och kultur 15.0 hp

Delkursen syftar till att de studerande tillägnar sig grundläggande kunskap om relationen mellan individ och samhälle genom studier av hur identitet och kultur manifesterar sig och utvecklas.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redovisa grundläggande kunskap om samspelet mellan individ och samhälle
 • redovisa grundläggande kunskap om teorier om grupprelationer, status och social identitet
 • visa förtrogenhet med hur inneslutning och uteslutning, ritualer och gränsdragningar fungerar och skapas
 • visa förtrogenhet med hur makt, mening och kunskap hänger samman

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av studiehandledningen. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga prov. För slutbetyget VG på hela kursen krävs VG på minst 75 % av de VG-grundande proven/högskolepoängen som kursen innehåller. Hemskrivningar som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG om inte särskilda skäl föreligger.

Övriga föreskrifter

En och samma examen kan inte, utöver Sociologi och Socialpsykologi A, innefatta både Sociologi och Socialpsykologi. Inte heller kan något av ämnena ingå i samma examen som Sociologi AOP.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 26, 2019

1. Introduktionskurs 15 hp

Teori

 • Engdahl, Oskar; Larsson, Bengt Sociologiska perspektiv : grundläggande begrepp och teorier

  2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ahrne, Göran Svensson, Peter Handbok i kvalitativa metoder

  2., [utök. och aktualiserade] uppl.: Stockholm: Liber, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hochschild, Arlie Russell The managed heart : commercialization of human feeling

  Berkeley: Univ. of California Press, cop. 1983

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hugemark, Agneta; Roman, Christine Kamper i handikapprörelsen : resurser, erkännande, representation

  1. uppl.: Umeå: Boréa, cop. 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bauman, Zygmunt Gimdal, Gustaf; Gimdal, Rickard Auschwitz och det moderna samhället

  2. uppl.: Göteborg: Daidalos, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Barmark, Mimmi; Djurfeldt, Göran Statistisk verktygslåda 0 : att förstå och förändra världen med siffror

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar och valfri fördjupningslitteratur tillkommer.

2. Identitet och kultur 15 hp

 • Beck, Ulrich Beck-Gernsheim, Elisabeth The normal chaos of love

  London: Polity Press, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bourdieu, Pierre Broady, Donald; Palme, Mikael Kultursociologiska texter

  4. uppl.: Stockholm: B. Östlings bokförl. Symposion, 1993

  Finns endast att tillgå som kopia som köps i Service center på Campus Engelska parken

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Douglas, Mary Renhet och fara : en analys av begreppen orenande och tabu

  Nora: Nya Doxa, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Elias, Norbert; Scotson, John L. Etablerade och outsiders

  2. utök. och rev. uppl.: Lund: Arkiv, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Giddens, Anthony; Andersson, Sten Modernitet och självidentitet : självet och samhället i den senmoderna epoken.

  Göteborg: Daidalos, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Illouz, Eva; Hums, Svenja Därför gör kärlek ont : en sociologisk förklaring

  Göteborg: Daidalos, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hochschild, Arlie Russell Strangers in their own land : anger and mourning on the American right

  New York: The New Press, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Goffman, Alice On the run : fugitive life in an American city

  First Picador edition.: New York: Picador/Farrar, Straus and Giroux, 2015.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar

 • Skeggs, Beverley Class, self, culture

  London: Routledge, 2004 [dvs. 2003]

  Kapitel: Mobility, individualism and identity. Finns i Studentportalen.

  Se bibliotekets söktjänst

Det tillkommer texter för grupparbetet om institutionens forskning. Dessa listas i instruktionerna för grupparbetet som finns i mappen "Kursmaterial" i Studentportalen.

Versioner av litteraturlistan