Kursplan för Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A

Sociology with Orientation towards Work, Organisation and Human Resource Management

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC017
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-12-05
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är en baskurs på grundnivå och utgör högskolepoäng 1-30 i sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal. Kursen ges som fristående kurs och kan ingå i program. Kursen är obligatorisk inom Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 180 högskolepoäng.

Mål

Kursens syfte är att studenten tillägnar sig såväl sociologisk allmänbildning som grundläggande insikter för en självständig tillämpning av arbetssociologiska begrepp och sociologiska metoder på aktuella frågor inom arbetsliv och organisationer. Kursen delas upp i två delkurser.

Innehåll

1. Introduktionskurs 15.0 hp

Delkursen syftar till att de studerande tillägnar sig den gemensamma sociologiska grunden för sociologi, socialpsykologi och sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal (AOP).

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redovisa grundläggande kunskaper om socialpsykologiska perspektiv på hur sociologer analyserar samhällets karaktär och funktionssätt liksom dess relation till människans sociala handlande
 • översiktligt redogöra för huvuddragen i centrala sociologiska och socialpsykologiska teorier samt för likheter och skillnader mellan dem
 • redovisa grundläggande kunskaper om vad som kännetecknar sociologiska och socialpsykologiska forskningsmetoder
 • visa förmåga att kritiskt läsa vetenskapliga rapporter om och massmediala analyser av sociologisk och socialpsykologisk forskning
 • visa grundläggande förmåga att aktivt delta i akademiskt seminarium

2. Arbete och organisation 15.0 hp

Delkursen ger grundläggande kunskaper om villkor och problem i dagens arbetsliv. Avsikten är att kursen ska utgöra en bas för fortsatt arbete med organisationer, ledarskap och personal. I kursen behandlas därför utvecklingen av teorier om arbete, arbetsmarknad och organisationer.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redovisa grundläggande kunskaper om sociologiska perspektiv på arbete och arbetsmarknad
 • redovisa grundläggande kunskaper om det svenska arbetslivets modernisering
 • redovisa grundläggande kunskaper om klassisk och modern organisationsteori
 • använda sig av organisationsteori för att analysera praktiska situationer och problem inom arbetslivet

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av studiehandledningen. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Delkurserna examineras genom salsskrivning alternativt hemskrivning, inlämningsuppgifter och seminarier. För slutbetyget VG på hela kursen krävs VG på samtliga delkurser. Hemskrivningar som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG om inte särskilda skäl föreligger.

Övriga föreskrifter

Sociologi AOP kan inte ingå i examen som även innefattar Sociologi eller Socialpsykologi.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.