Kursplan för Socialpsykologi B

Social Psychology B

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC026
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialpsykologi G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-12-14
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2012
 • Behörighet: Socialpsykologi A
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs på B-nivå och som programkurs.

Mål

Kursen syftar till att studenten utvecklar sin förståelse av socialpsykologisk analys och forskning. Kursen är en fortsättning av baskurs A i socialpsykologi och har två huvudmoment: studier i olika idétraditioner inom socialpsykologi samt ett fördjupat studium av det sociologiska arbetssättet inom det socialpsykologiska fältet. I möjligaste mån kommer B-kurserna även att spegla den aktuella socialpsykologiska forskningen.

Efter avslutad kurs ska studenten:


 • kunna kritiskt diskutera och behandla sociologiska frågeställningar utifrån främst socialpsykologiska perspektiv och teorier

 • kunna redogöra för grunderna i olika kvalitativa och kvantitativa metoder samt tillämpningen av dessa

 • kunna diskutera val av metod och design utifrån en specifik frågeställning

 • kunna med handledning genomföra enklare socialpsykologiska undersökningar och kritiskt kunna ta del av forskningsrapporter

 • ha grundläggande färdigheter i att samla in, kritiskt granska och bearbeta information från olika datakällor

 • ha särskilda kunskaper om minst ett sociologiskt/socialpsykologiskt forskningsområde

 • ha förmåga till aktivt deltagande i seminariediskussioner samt till att presentera artiklar som samlats in kring en egen frågeställning

 • ha förmåga att i grupp författa en kortare uppsats inom ett avgränsat ämnesområde

 • kunna göra korrekta referenslistor och hänvisningar till såväl tryckta som elektroniska källor

 • kunna diskutera och försvara en kortare uppsats i ett seminarium samt genomföra en opposition på en motsvarande uppsats

 • kunna med handledning kommunicera och diskutera sociologiskt relevant information, problem och analysresultat skriftligt och muntligt till olika grupper

Innehåll

Kursen delas upp i följande tre delkurser:

1. Symbolisk interaktionism, 7.5 högskolepoäng.
Delkursen syftar till att studenten tillägnar sig kunskap om sociologisk socialpsykologi och dess olika skolor utifrån klassiska texter. Delkursen innebär att studenterna läser originaltexterna hos några av klassikerna inom det som nu kallas symbolisk interaktionism. Detta kompletteras med ett moment av tillämpade analyser kring moderna och aktuella sociala problem.

Efter avslutad delkurs ska studenten:


 • ha kunskap om sociologisk socialpsykologi, till skillnad från psykologisk socialpsykologi och inom denna ram, särskilt symbolisk interaktionism

 • ha kunskap om sociala och historiska omständigheter under vilka symbolisk interaktionism utvecklades inom den s.k. Chicagoskolan

 • ha kunskap om klassiska texter av Jane Addams, Charles Horton Cooley och George Herbert Mead , men också mer modern text av Richard Rorty

 • ha kunskap om konstruktionistiska perspektiv på sociala problem och vardagsliv

 • ha förmåga att skilja mellan olika skolor inom symbolisk interaktionism

 • ha förmåga att identifiera sociala problem, deras bakgrund och utveckling i termer av symbolisk interaktionism

 • ha förmåga att analysera individuella socialisationsproblem och personliga erfarenheter av komplex natur


2. Modern socialteori, 7.5 högskolepoäng.
Delkursen syftar till att studenten utvecklar sin kunskap om socialpsykologisk och sociologisk teori som är teoretiska utgångspunkter hos alla moderna sociala teorier. Målet är att utöka studentens förmåga att integrera och jämföra olika teorier och teoretiska inriktningar samt studentens förmåga till kritisk diskussion med hjälp av socialpsykologiska och sociologiska begrepp. Delkursen innebär att studenterna läser originaltexterna hos några av de mest signifikanta teoretiker och samhällskritiker inom modern social teori.

Efter avslutad delkurs ska studenten:


 • ha en relativt bred bild av modern teoribildning inom sociologi och socialpsykologi

 • kunna med hjälp av socialteoretiska begrepp kritiskt diskutera aktuella sociologiska och socialpsykologiska perspektiv, deras betydelse och tillämpning

 • ha särskilda kunskaper om några av de viktigaste nya öppningarna för modern samhällskritik

 • kunna muntligt kommunicera om aktuella teoridebatten i seminarieform

 • kunna sätta sig in i ett problemområde och skapa ett teoretiskt ramverk


3. Metod och analys II samt fördjupningsarbete, 15 högskolepoäng.
Delkursen syftar till att studenten fördjupar de kunskaper som tillägnats på A-nivå genom att utveckla en grundläggande förmåga att tillämpa såväl kvantitativ som kvalitativ metod. Studenten ska kunna genomföra enklare sociologiska undersökningar och kritiskt kunna ta del av forskningsrapporter. Delkursen innehåller bland annat tillämpningsövningar i såväl kvantitativ som kvalitativ metod. Resultatet av tillämpningsövningarna rapporteras skriftligt i form av ett uppsatsförberedande fördjupningsarbete.

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna planera, genomföra och kritiskt reflektera kring:

 • etnografiska datainsamlingsmetoder

 • intervju- och textbaserade datainsamlingsmetoder

 • kvantitativa datainsamlingsmetoder


Vidare ska studenten kunna:

 • värdera, välja och integrera kursens olika datainsamlingsmetoder

 • använda sig av kursens olika datainsamlingsmetoder för att analysera och besvara en egenhändigt formulerad frågeställning

 • kunna rapportera egna analyser skriftligen och muntligen

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, gruppövningar, seminarier och handledning. Deltagande i seminarier är alltid obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av kursschemat. Frånvaro utan giltiga skäl från obligatoriska moment kompenseras genom inlämningsuppgifter. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Vid frånvaro från merparten av seminarierna krävs även muntlig komplettering. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Delkurserna examineras genom salsskrivning, hemskrivning, inlämningsuppgifter, seminarier, och/eller fördjupningsarbete. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). För slutbetyget VG på hela kursen krävs VG på 50% av hela kursens poäng. Hemskrivningar som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG, om inte särskilda skäl föreligger. Vid hemskrivning kan rest förekomma, men endast vid ett tillfälle och inlämnas senast 14 kalenderdagar från det, att resultatet finns tillgängligt för studenten. Vid salsskrivning erbjuds omtentamen.

Övriga föreskrifter

Ämnet socialpsykologi kan för den som påbörjat sina studier ht 1998 eller senare, inte samtidigt ingå i en examen tillsammans med ämnena sociologi och sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal (AOP).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2012

Delkurs 1. Symbolisk interaktionism, 7,5 hp

 • Cooley, Charles Horton Human nature and the social order

  Repr.: New Brunswick: Transaction Publishers, 1983

  Available as on-line reading.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Goffman, Erving Interaction ritual : essays on face-to-face behavior

  1. ed.: New York: Pantheon, 1982

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Goffman, Erving Stigma : notes on the management of spoiled identity

  [New ed.]: Harmondsworth: Penguin Books, 1990

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Loseke, Donileen R. Thinking about social problems : an introduction to constructionist perspectives.

  2. ed.: New York: Aldine de Gruyter, 2003

  Not for sale in book stores. Reprints will be supplied by the teacher.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mead, George Herbert Arvidson, Peter Medvetandet, jaget och samhället : från socialbehavioristisk ståndpunkt

  Lund: Argos, 1976

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Anvisat material.

Referenslitteratur.

 • Addams, Jane Democracy and social ethics

  S.l.: Reprint Services Corp.(Ca), 1988

  Se bibliotekets söktjänst

 • Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas The social construction of reality : a treatise in the sociology of knowledge

  Repr.: London: Penguin, 1991

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 2. Modern socialteori, 7,5 hp

 • Harrington, Austin Modern social theory : an introduction

  Oxford: Oxford University Press, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lemert, Charles Social theory : the multicultural and classic readings

  3. ed.: Boulder, Colo.: Westview, cop. 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Anvisat material.

Referenslitteratur

Delkurs 3. Metod och analys II samt fördjupningsarbete 15 hp

 • Aspers, Patrik Etnografiska metoder : att förstå och förklara samtiden

  2., [uppdaterade och utökade] uppl.: Malmö: Liber, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Börjesson, Mats; Palmblad, Eva Diskursanalys i praktiken

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder.

  Stockholm: Studentlitteratur, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sandberg, Bo; Faugert, Sven Perspektiv på utvärdering

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Trost, Jan Kvalitativa intervjuer

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Anvisat material.

Versioner av litteraturlistan