Kursplan för Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A

Sociology with Orientation towards Work, Organisation and Human Resource Management

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC017
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-12-15
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2011
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs på A-nivå och som programkurs.

Mål

Kursens syfte är att studenten tillägnar sig såväl sociologisk allmänbildning som grundläggande insikter för en självständig tillämpning av arbetssociologiska begrepp och sociologiska metoder på aktuella frågor inom arbetsliv och organisationer.

Efter avslutad kurs ska studenten:


 • ha grundläggande insikter i hur sociologer analyserar samhällets karaktär och funktionssätt liksom dess relation till människans handlande

 • ha insikt i vad som kännetecknar sociologiska forskningsmetoder

 • översiktligt kunna beskriva huvuddragen i liksom tillämpningen av vissa arbetssociologiska begrepp i analys av aktuella frågor inom arbetsliv och organisationer

 • ha grundläggande färdigheter i att söka information

 • översiktligt kunna redogöra för huvuddragen i centrala arbetssociologiska teorier liksom för likheter och skillnader mellan dessa

 • kunna skriftligt och muntligt kommunicera och diskutera arbetssociologiskt relevant information och problem inom arbetsliv och organisationer.

Innehåll

Kursen delas upp i nedanstående fyra delkurser:

1. Introduktionskurs, 7.5 högskolepoäng
Delkursen syftar till att de studerande både tillägnar sig den gemensamma sociologiska grunden för sociologi, socialpsykologi och sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal (AOP) respektive mot social omsorg samt att de studerande lägger grunden för ämnesmässig identitet.

Efter avslutad delkurs ska studenten:


 • kunna på ett allmänt sätt beskriva det typiska för ett sociologiskt perspektiv

 • kunna redogöra för de viktigaste teorierna och undersökningarna inom allmän sociologi, samt inom vissa delområden av sociologi såsom utbildning, kriminalitet och globalisering

 • vara bekant med och kunna använda inriktningen Symbolisk interaktionism i enkla tillämpningar på vardagsverkligheten

 • känna till några enkla grundbegrepp av kunskapsteoretiskt slag samt på grundläggande nivå förstå skiljelinjen mellan aktörsinriktade och strukturalistiska teorier

 • ha grundläggande förståelse av innebörden i aktivt deltagande i ett sociologiskt seminarium

 • kunna tillgodogöra sig en relativt stor mängd vetenskaplig sociologisk litteratur


2. Arbetssociologi, 7.5 högskolepoäng.
Delkursen syftar till att studenten utvecklar sin förståelse för förhållandena inom arbetslivet med särskild betoning på strukturomvandlingen av företag och offentliga förvaltningar samt socialförsäkringssystemet. Förändringstendenserna inom arbetslivet belyses från olika vetenskapliga perspektiv. Samspelet mellan ekonomiska utvecklingsförlopp, rättsliga regleringssystem, politiska reformstrategier och idétraditioner, partsintressen, organisationsintressen och förvaltningstraditioner samt professionellt traderade synsätt behandlas.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

 • kunna redovisa grundläggande kunskaper om det svenska arbetslivets modernisering under 1900-talet;

 • ha insikter i de historiska förutsättningarna för teoriutvecklingen inom organisation-, ledning-, medbestämmandeområdet från tidig modern tid till samtida teorier;

 • kunna beskriva huvudtendenserna i strukturomvandlingen av det större näringslivet och kommunsektorn under efterkrigstiden;

 • kunna redovisa grundläggande kunskaper om socialförsäkringssystemets modernisering;

 • kunna anlägga ett makt- och genusperspektiv på arbetslivsutvecklingen.3. Metod och analys I, 7.5 högskolepoäng.
Delkursen syftar till att studenten utvecklar ett grundläggande sociologiskt metodologiskt tänkande för att kritiskt kunna ta del av forskningsresultat som förmedlas via media. Delkursen syftar även till att studenten utvecklar en förmåga att konstruera enkla instrument för att samla in kvantitativt och kvalitativt material.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

 • kunna läsa vetenskapliga rapporter och massmediala analyser av sociologisk forskning

 • ha förmåga att konstruera ett enkelt sociologiskt frågeformulär

 • ha grundläggande förmåga att bedriva sociologisk observation

 • ha grundläggande kunskaper om de viktigaste kvalitativa analysmetoderna som används inom sociologisk forskning4. Organisationsteori, 7.5 högskolepoäng.
Delkursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om villkor och problem i dagens arbetsliv. Avsikten är att kursen ska utgöra en bas för fortsatt arbete med organisationer, ledarskap och personal. I kursen behandlas därför klassisk och modern organisationsteori samt olika perspektiv på organisationer. Dessutom diskuteras aktuella terminologier, filosofier och tekniker inom organisationsledning.

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • redovisa grundläggande kunskap om klassisk och modern organisationsteori

 • analysera organisationer ur olika perspektiv

 • använda sig av organisationsteori för att analysera praktiska situationer och problem inom arbetslivet

 • identifiera, analysera och kritiskt granska den aktuella utvecklingen inom organisationsledning

 • analysera dagens arbetsliv och organisationer, inom såväl privat som offentlig sektor, utifrån deras historiska och globala sammanhang.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, gruppövningar och seminarier. Deltagande i seminarier är alltid obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av kursschemat. Frånvaro av giltigt skäl från obligatoriska moment kompenseras genom inlämningsuppgifter. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Vid frånvaro från merparten av seminarierna krävs även en muntlig komplettering. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Delkurserna examineras genom salsskrivning alternativt hemskrivning, inlämningsuppgifter och seminarier. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). För slutbetyget VG på hela kursen krävs VG på 50% av hela kursens poäng. Hemskrivningar som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG, om inte särskilda skäl föreligger. Vid hemskrivning kan rest förekomma, men endast vid ett tillfälle och inlämnas senast 14 kalenderdagar från det, att resultatet finns tillgängligt för studenten. Vid salsskrivning erbjuds omtentamenstillfällen.

Övriga föreskrifter

Sociologi och sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal (AOP) utgör inte olika ämnen och kan inte ingå i examen tillsammans med ämnet socialpsykologi för den som påbörjat sina studier ht 1998 eller senare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1. Introduktionskurs, 7,5 hp

 • Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas The social construction of reality : a treatise in the sociology of knowledge

  Repr.: London: Penguin, 1991

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Giddens, Anthony; Griffiths, Simon Sociologi

  4., omarb. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Valda delar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Trost, Jan; Levin, Irene Att förstå vardagen : med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv.

  3., [rev. och utök.]uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Anvisat material.

Referenslitteratur

Delkurs 2. Arbetssociologi, 7,5 hp

 • Giddens, Anthony; Griffiths, Simon Sociologi

  4., omarb. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Valda delar, 210 sidor.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schön, Lennart En modern svensk ekonomisk historia : tillväxt och omvandling under två sekel

  2., [rev.] uppl.: Stockholm: SNS förlag, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Åmark, Klas Hundra år av välfärdspolitik : välfärdsstatens framväxt i Norge och Sverige.

  1. uppl.: Umeå: Boréa, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Anvisat material.

Delkurs 3. Metod och analys I, 7,5 hp

 • Gilje, Nils; Grimen, Harald Andersson, Sten Samhällsvetenskapernas förutsättningar

  3. uppl.: Göteborg: Daidalos, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hjerm, Mikael; Lindgren, Simon Introduktion till samhällsvetenskaplig analys

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Repstad, Pål Nilsson, Björn Närhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetenskap

  4., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Trost, Jan Enkätboken.

  3:2: Lund: Studentlitteratur, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Anvisat material.

Delkurs 4. Organisationsteori, 7,5 hp

 • Allvin, Michael Gränslöst arbete : socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Morgan, Gareth Images of organization

  Updated ed.: Thousand Oaks ; a London: SAGE, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Røvik, Kjell Arne Managementsamhället : Trender och idéer på 2000-talet.

  Liber, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Anvisat material.

Versioner av litteraturlistan