Kursplan för Socialpsykologi B

Social Psychology B

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC026
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialpsykologi G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-06-02
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 23, 2010
 • Behörighet: Socialpsykologi A
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs på B-nivå och som programkurs.

Mål

Kursen syftar till att studenten utvecklar sin förståelse av socialpsykologisk analys och forskning. Kursen är en fortsättning av baskurs A i socialpsykologi och har två huvudmoment: studier i olika idétraditioner inom socialpsykologi samt ett fördjupat studium av det sociologiska arbetssättet inom det socialpsykologiska fältet. I möjligaste mån kommer B-kurserna även att spegla den aktuella socialpsykologiska forskningen.

Efter avslutad kurs ska studenten:


 • kunna kritiskt diskutera och behandla sociologiska frågeställningar utifrån främst socialpsykologiska perspektiv och teorier

 • kunna redogöra för grunderna i olika kvalitativa och kvantitativa metoder samt tillämpningen av dessa

 • kunna diskutera val av metod och design utifrån en specifik frågeställning

 • kunna med handledning genomföra enklare socialpsykologiska undersökningar och kritiskt kunna ta del av forskningsrapporter

 • ha grundläggande färdigheter i att samla in, kritiskt granska och bearbeta information från olika datakällor både tryckta och elektroniska

 • ha särskilda kunskaper om minst ett sociologiskt/socialpsykologiskt forskningsområde

 • ha förmåga till aktivt deltagande i seminariediskussioner samt till att presentera artiklar som samlats in kring en egen frågeställning

 • ha förmåga att i grupp författa en kortare uppsats inom ett avgränsat ämnesområde

 • kunna göra korrekta referenslistor och hänvisningar till såväl tryckta som elektroniska källor

 • kunna diskutera och försvara en kortare uppsats i ett seminarium samt genomföra en opposition på en motsvarande uppsats

 • kunna med handledning kommunicera och diskutera sociologiskt relevant information, problem och analysresultat skriftligt och muntligt till olika grupper

Innehåll

Kursen delas upp i följande tre delkurser:

1. Symbolisk interaktionism, 7.5 högskolepoäng.
Delkursen syftar till att studenten tillägnar sig kunskap om sociologisk socialpsykologi och dess olika skolor utifrån klassiska texter. Delkursen innebär att studenterna läser originaltexterna hos några av klassikerna inom det som nu kallas symbolisk interaktionism. Detta kompletteras med ett moment av tillämpade analyser kring moderna och aktuella sociala problem.

Efter avslutad delkurs ska studenten:


 • ha kunskap om sociologisk socialpsykologi, till skillnad från psykologisk socialpsykologi och inom denna ram, särskilt symbolisk interaktionism

 • ha kunskap om sociala och historiska omständigheter under vilka symbolisk interaktionism utvecklades inom den s.k. Chicagoskolan

 • ha kunskap om klassiska texter av Jane Addams, Charles Horton Cooley och George Herbert Mead , men också mer modern text av Richard Rorty

 • ha kunskap om konstruktionistiska perspektiv på sociala problem och vardagsliv

 • ha förmåga att skilja mellan olika skolor inom symbolisk interaktionism

 • ha förmåga att identifiera sociala problem, deras bakgrund och utveckling i termer av symbolisk interaktionism

 • ha förmåga att analysera individuella socialisationsproblem och personliga erfarenheter av komplex natur


2. Modern socialteori, 7.5 högskolepoäng.
Delkursen syftar till att studenten utvecklar sin kunskap om socialpsykologisk och sociologisk teori som är teoretiska utgångspunkter hos alla moderna sociala teorier. Målet är att utöka studentens förmåga att integrera och jämföra olika teorier och teoretiska inriktningar samt studentens förmåga till kritisk diskussion med hjälp av socialpsykologiska och sociologiska begrepp. Delkursen innebär att studenterna läser originaltexterna hos några av de mest signifikanta teoretiker och samhällskritiker inom modern social teori.

Efter avslutad delkurs ska studenten:


 • ha en relativt bred bild av modern teoribildning inom sociologi och socialpsykologi

 • kunna med hjälp av socialteoretiska begrepp kritiskt diskutera aktuella sociologiska och socialpsykologiska perspektiv, deras betydelse och tillämpning

 • ha särskilda kunskaper om några av de viktigaste nya öppningarna för modern samhällskritik

 • kunna muntligt kommunicera om aktuella teoridebatten i seminarieform

 • kunna sätta sig in i ett problemområde och skapa ett teoretiskt ramverk


3. Metod och analys II samt uppsatsarbete, 15 högskolepoäng.
Delkursen syftar till att studenten fördjupar de kunskaper som tillägnats på A-nivå genom att utveckla en grundläggande förmåga att tillämpa såväl kvantitativ som kvalitativ metod. Studenten ska kunna genomföra enklare sociologiska undersökningar och kritiskt kunna ta del av forskningsrapporter. Delkursen innehåller bland annat tillämpningsövningar i såväl kvantitativ som kvalitativ metod. Resultatet av tillämpningsövningarna rapporteras skriftligt i form av en uppsats.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

 • kunna beskriva sociologiskt material med hjälp av beskrivande statistik och i form av tabeller och diagram

 • kunna formulera och pröva hypoteser om bivariata relationer inom sociologiskt material

 • kunna planera och genomföra enklare kvalitativa intervjuer och observationer för att analysera sociologiska problem

 • kunna integrera både kvantitativt och kvalitativt baserade resultat för att öka förståelsen av sociala processer

 • kunna genomföra en studie med ansatsen grundad teori

 • kunna analysera ett empiriskt material med hjälp av ett kvalitativt dataprogram t.ex. Atlas ti

 • kunna rapportera egna analyser skriftligen och muntligen

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, gruppövningar, seminarier och handledning. Deltagande i seminarier är alltid obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av kursschemat. Frånvaro av giltiga skäl från obligatoriska moment kompenseras genom inlämningsuppgifter. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Vid frånvaro från merparten av seminarierna krävs även muntlig komplettering. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Delkurserna examineras genom hemskrivning eller inlämningsuppgifter, seminarier, en uppgift utförd i ett dataprogram samt uppsats. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). För slutbetyget VG på hela kursen krävs VG på 50% av hela kursens poäng. Hemskrivningar som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG, om inte särskilda skäl föreligger. Vid hemskrivning kan rest förekomma, men endast vid ett tillfälle och inlämnas senast 14 kalenderdagar från det, att resultatet finns tillgängligt för studenten. Vid salsskrivning erbjuds omtentamen.

Övriga föreskrifter

Ämnet socialpsykologi kan för den som påbörjat sina studier ht 1998 eller senare, inte samtidigt ingå i en examen tillsammans med ämnena sociologi och sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal (AOP).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 24, 2010

Delkurs 1. Symbolisk interaktionism, 7,5 hp

 • Addams, Jane Democracy and social ethics

  S.l.: Reprint Services Corp.(Ca), 1988

  Se bibliotekets söktjänst

 • Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas The social construction of reality : a treatise in the sociology of knowledge

  Repr.: London: Penguin, 1991

  Se bibliotekets söktjänst

 • Cooley, Charles Horton Human nature and the social order

  Repr.: New Brunswick: Transaction Publishers, 1983

  Available as on-line reading.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Loseke, Donileen R. Thinking about social problems : an introduction to constructionist perspectives.

  2. ed.: New York: Aldine de Gruyter, 2003

  Not for sale in book stores. Reprints will be supplied by the teacher.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Mead, George Herbert; Strauss, Anselm George Herbert Mead on social psychology : selected papers

  Chicago: University of Chicago Press, 1964

  Se bibliotekets söktjänst

Suggested reading

 • Goffman, Erving Stigma : notes on the management of spoiled identity.

  [New ed.]: Harmondsworth: Penguin Books,

  Se bibliotekets söktjänst

 • Goffman, Erving The presentation of self in everyday life

  London: Penguin, 1990

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rorty, Richard Contingency, irony, and solidarity

  Cambridge ;a New York: Cambridge University Press, 1989

  Se bibliotekets söktjänst

 • Denzin, Norman K. Studies in symbolic interaction : an annual compilation of research. Vol. 6

  Greenwich, Conn.: JAI P., Cop. 1985

  Or later versions.

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 2. Modern socialteori, 7,5 hp

Anvisat material.

Delkurs 3. Metod och analys II samt uppsatsarbete 15 hp

Anvisat material: Litteratur till uppsatsarbetet omfattar cirka 1000 sidor.

Referenslitteratur

 • Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder.

  Stockholm: Studentlitteratur, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan