Kursplan för Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A

Sociology with Orientation towards Work, Organisation and Human Resource Management

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC017
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2009-06-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2009
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs på A-nivå och som programkurs.

Mål

Kursens syfte är att studenten tillägnar sig såväl sociologisk allmänbildning som grundläggande insikter för en självständig tillämpning av arbetssociologiska begrepp och sociologiska metoder på aktuella frågor inom arbetsliv och organisationer.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- ha grundläggande insikter i hur sociologer analyserar samhällets karaktär och funktionssätt liksom dess relation till människans handlande
- ha insikt i vad som kännetecknar sociologiska forskningsmetoder
- översiktligt kunna beskriva huvuddragen i liksom tillämpningen av vissa arbetssociologiska begrepp i analys av aktuella frågor inom arbetsliv och organisationer
- ha grundläggande färdigheter i att söka information
- översiktligt kunna redogöra för huvuddragen i centrala arbetssociologiska teorier liksom för likheter och skillnader mellan dessa
- kunna skriftligt och muntligt kommunicera och diskutera arbetssociologiskt relevant information och problem inom arbetsliv och organisationer

Innehåll

Kursen delas upp i nedanstående fyra delkurser:

1. Introduktionskurs, 7.5 högskolepoäng
Delkursen syftar till att de studerande både tillägnar sig den gemensamma sociologiska grunden för sociologi, socialpsykologi och sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal (AOP) respektive mot social omsorg samt att de studerande lägger grunden för ämnesmässig identitet.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

- kunna på ett allmänt sätt beskriva det typiska för ett sociologiskt perspektiv
- kunna redogöra för de viktigaste teorierna och undersökningarna inom allmän sociologi, samt inom vissa delområden av sociologi såsom utbildning, kriminalitet och globalisering
- vara bekant med och kunna använda inriktningen Symbolisk interaktionism i enkla tillämpningar på vardagsverkligheten
- känna till några enkla grundbegrepp av kunskapsteoretiskt slag samt på grundläggande nivå förstå skiljelinjen mellan aktörsinriktade och strukturalistiska teorier
- ha grundläggande förståelse av innebörden i aktivt deltagande i ett sociologiskt seminarium
- kunna tillgodogöra sig en relativt stor mängd vetenskaplig sociologisk litteratur

2. Arbetssociologi, 7.5 högskolepoäng.
Delkursen syftar till att studenten utvecklar sin förståelse för förhållandena inom arbetslivet med särskild betoning på strukturomvandlingen av företag och offentliga förvaltningar samt socialförsäkringssystemet. Förändringstendenserna inom arbetslivet belyses från olika vetenskapliga perspektiv. Samspelet mellan ekonomiska utvecklingsförlopp, rättsliga regleringssystem, politiska reformstrategier och idétraditioner, partsintressen, organisationsintressen och förvaltningstraditioner samt professionellt traderade synsätt behandlas.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

- kunna redovisa grundläggande kunskaper om det svenska arbetslivets modernisering under 1900-talet;
- ha insikter i de historiska förutsättningarna för teoriutvecklingen inom organisation-, ledning-, medbestämmandeområdet från tidig modern tid till samtida teorier;
- kunna beskriva huvudtendenserna i strukturomvandlingen av det större näringslivet och kommunsektorn under efterkrigstiden;
- kunna redivisa grundläggande kunskaper om socialförsäkringssystemets framväxt;
- kunna redovisa grundläggande kunskaper om hur de sociala frågorna i arbetslivet hanteras i Sverige t.ex. förebyggande av olycksfall och ohälsa i arbetet samt rehabilitering av arbetstagare med sviktande arbetsförmåga;
- ha kunskap om klassiska och samtida sociologiska studier av sociopatologier i arbetslivet;
- kunna anlägga ett klass- och genusperspektiv på arbetslivsutvecklingen samt förstå konsekvenser av utvecklingsförlopp i olika arbetsorganisationer i dessa perspektiv.

3. Metod och analys I, 7.5 högskolepoäng.
Delkursen syftar till att studenten utvecklar ett grundläggande sociologiskt metodologiskt tänkande för att kritiskt kunna ta del av forskningsresultat som förmedlas via media. Delkursen syftar även till att studenten utvecklar en förmåga att konstruera enkla instrument för att samla in kvantitativt och kvalitativt material.

Efter avslutad delkurs ska studenten:
- kunna läsa vetenskapliga rapporter och massmediala analyser av sociologisk forskning
- ha förmåga att konstruera ett enkelt sociologiskt frågeformulär
- ha grundläggande förmåga att bedriva sociologisk observation
- ha grundläggande kunskaper om de viktigaste kvalitativa analysmetoderna som används inom sociologisk forskning

4. Organisation, smågrupper och ledarskap, 7.5 högskolepoäng.
Delkursen syftar till att studenten tillägnar sig kunskap om strukturer på mellannivå, i organisationer och i grupper, samt kunskap om såväl formella som informella aspekter av dessa strukturer. På samma sätt kommer ledarskap inom dessa strukturer att studeras såväl formellt som informellt. Delkursen innebär ett studium av såväl organisationsteori som smågruppsteori ur en socialpsykologisk synvinkel.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

- ha grundläggande kunskaper om organisationsteorins utveckling och därvid kunna lägga olika perspektiv på en organisation och förstå dess verksamhet i skilda kontexter
- ha förmåga att problematisera och analysera begreppet mål från olika perspektiv och därvid reflektera över begreppets fruktbarhet
- ha förmåga att analysera kommunikationsproblematiken i en organisation och därvid förstå olika kommunikationskanalers styrka och svagheter
- kunna utföra en reflekterande diskussion om beslutsfattandets problematik

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, gruppövningar och seminarier. Deltagande i seminarier är alltid obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av kursschemat. Frånvaro från obligatoriska moment kompenseras genom inlämningsuppgifter. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Delkurserna examineras genom salsskrivning alternativt hemskrivning, inlämningsuppgifter och seminarier. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). För slutbetyget VG på hela kursen krävs VG på 50% av hela kursens poäng. Hemskrivningar som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG, om inte särskilda skäl föreligger. Vid hemskrivning kan rest förekomma, men endast vid ett tillfälle och inlämnas inom 10 dagar. Vid salsskrivning erbjuds omtentamenstillfällen.

Övriga föreskrifter

Sociologi och sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal (AOP) utgör inte olika ämnen och kan inte ingå i examen tillsammans med ämnet socialpsykologi för den som påbörjat sina studier ht 1998 eller senare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2009

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1. Introduktionskurs, 7,5 hp

 • Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas Kunskapssociologi : hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet

  2. uppl.: Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1998

  Eller senaste upplagan.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Giddens, Anthony; Griffiths, Simon Sociologi

  4., omarb. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Valda delar.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Trost, Jan; Levin, Irene Att förstå vardagen : med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv.

  3., [rev. och utök.]uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Flink, Janet; Lundqvist, Åsa Välfärd, genus och familj

  Malmö: Liber, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

Anvisat material.

Referenslitteratur

Delkurs 2. Arbetssociologi, 7,5 hp

 • Castells, Manuel Informationsåldern : ekonomi, samhälle och kultur.

  2., rev. och utvidgade uppl.: Göteborg: Daidalos, 2001-

  Kapitel 1-4, 300 sidor.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Giddens, Anthony; Griffiths, Simon Sociologi

  4., omarb. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Valda delar, 210 sidor.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Vahlne Westerhäll, Lotta Rehabiliteringsvetenskap : rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  Valda delar, 100 sidor.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Schön, Lennart En modern svensk ekonomisk historia : tillväxt och omvandling under två sekel

  2., [rev.] uppl.: Stockholm: SNS förlag, 2007

  200 sidor obligatorisk läsning.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Åmark, Klas Hundra år av välfärdspolitik : välfärdsstatens framväxt i Norge och Sverige.

  1. uppl.: Umeå: Boréa, 2005

  Valda delar, c:a 200 sidor.

  Se bibliotekets söktjänst

Bokkapitel som tillhandahålls i samband med undervisningen, c:a 60 sidor.
Anvisat material.

Delkurs 3. Metod och analys I, 7,5 hp

 • Gilje, Nils; Grimen, Harald Andersson, Sten Samhällsvetenskapernas förutsättningar

  3. uppl.: Göteborg: Daidalos, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Repstad, Pål Nilsson, Björn Närhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetenskap

  4., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rosengren, Karl Erik; Arvidson, Peter Sociologisk metodik.

  5., [omarb. och utök.]uppl.: Malmö: Liber, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • Trost, Jan Enkätboken.

  3:2: Lund: Studentlitteratur, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

Anvisat material.

Delkurs 4. Organisation, smågrupper och ledarskap, 7,5 hp

 • Wahl, Anna Det ordnar sig : teorier om organisation och kön.

  Lund: Studentlitteratur, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan; Sandin, Gunnar Hur moderna organisationer fungerar.

  2., [rev. uppl.]: Lund: Studentlitteratur, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svedberg, Lars Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap.

  3., [bearb., uppdaterade och utök.]uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

Anvisat material.