Kursplan för Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv B

Adult and Working Life Education B

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PE381
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Pedagogik G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-10-14
 • Inrättad av: Pedagogiska institutionens styrelse
 • Reviderad: 2009-04-22
 • Reviderad av: Pedagogiska institutionens styrelse
 • Gäller från: vecka 36, 2009
 • Behörighet: För att blir antagen krävs genomgången Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv A 30 hp, Pedagogik med inriktning mot personalutveckling, A 20 p/30 hp, Pedagogik A 20 p/30 hp eller motsvarande. Studierna får påbörjas om prestationer motsvarande minst 15 p/22,5 hp på A-nivå är godkända.
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fortsättningskurs på grundnivå och utgör högskolepoängen 31-60 i pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv. Kursen kan ingå i programmet för personal- och arbetslivsfrågor, program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor och beteendevetenskapligt kandidatprogram.

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:


 • identifiera och diskutera olika synsätt och traditioner rörande inlärning och lärande

 • redogöra för och diskutera något perspektiv på lärande som är aktuellt idag

 • redogöra för karakteristiska drag i olika organisationskoncept

 • analysera och diskutera konsekvenser av olika organisationskoncept för personalarbete och kompetensutveckling i organisationer

 • redogöra för olika teoretiska perspektiv rörande samspel i grupper

 • värdera och diskutera konsekvenser av olika kunskapssyner vad gäller relationer och grupper inom arbetslivsområdet

 • formulera ett pedagogiskt problem och genomföra en mindre undersökning som redovisas i skriftlig form

 • söka och värdera information inom de områden kursen behandlar.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser om vardera 7,5 högskolepoäng.


 • Teorier om inlärning och lärande, klassiska grunder

 • Organisation och lärande

 • Grupprocesser

 • Projektarbete

Undervisning

Kursen består av föreläsningar, grupparbeten, övningar och seminarier.

Examination

Examinationen utgörs av muntliga och/eller skriftliga prov, vanligtvis i slutet av varje delkurs. Examination kan också förekomma inom ramen för undervisningen. Betygskriterier redovisas i separat dokument.

Övriga föreskrifter

Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv B kan utgöra biområde i en kandidat eller magisterexamen. Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv B ger behörighet till Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C.
Betygen A, B, C, D, E, Fx, eller F rapporteras som tilläggsinformation.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1: Lärteori, klassiska grunder, 7,5 hp

 • Jarvis, Peter; Holford, John; Griffin, Colin The theory and practice of learning

  2. ed.: London: Kogan, 2003

  (198 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kroksmark, Tomas Didaktiska strövtåg : didaktiska idéer från Comenius till fenomenografisk didaktik

  Göteborg: Daidalos, 1989

  (358 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Piaget, Jean Commentary on Vygotsky's criticisms of Language and thought of the child and Judgement and reasoning in the child

  Ingår i:

  New ideas in psychology : an international journal of innovative theory in psychology

  Oxford: Elsevier Science Ltd., 1983-

  vol. 18 (2000) nr. 2-3 s. 241-259

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Skinner, B. F. Nessén, Barbro Undervisningsteknologi

  Stockholm.: Norstedts akademiska förlag, 2006

  sid 98-117, kan köpas vid institutionen. Finns även i äldre utgåvor.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vygotskij, Lev Semenovic Tänkande och språk

  Göteborg: Daidalos, 2001

  Även i senare tryckning - sid 47-117

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Argyris, Chris Teaching Smart People How To Learn

  Ingår i:

  Harvard business review : the magazine of decision makers

  vol. 69 (1991) nr. 3 s. 99-109

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bruner, Jerome; Kenney, Helen J Representation and Mathematics Learning

  Ingår i:

  Monographs of the Society for research in child development.

  vol. 167 (1965) nr. 3 s. 50-59

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Connected education for women Belenky, Mary Field; Clinchy, Blythe McVicker; Goldberger, Nancy; Tarule, Jill Mattuck

  Ingår i:

  Journal of education : Boston, Mass.

  vol. 167 (1985) nr. 3 s. 28

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Engeström, Yrjö Expansive learning at work : toward an activity theoretical reconceptualization

  Ingår i:

  Journal of education : Boston, Mass.

  vol. 14 nr. 1 s. 133-156

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rogers, Carl R. Can learning encompass both ideas and feelings?

  Ingår i:

  Education (Edinburgh).

  vol. 95 (1974) nr. 2 s. 103

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Merparten av artiklarna finns att hämta på nätet, förutsatt att du är inloggad mot universitet. Gå till http://www.ub.uu.se/databas/eresurs/refbas/start.cfm, välj där länken Education Research Complete och klicka dig vidare. Sök sedan upp artiklarna via titel eller författare.

Sidor enligt lärares anvisningar: ca 500

Delkurs 2: Organisation och lärande, 7,5 hp

 • Abrahamsson, Lena Att återställa ordningen : könsmönster och förändring i arbetsorganisationer

  1. uppl.: Umeå: Boréa, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Edenius, Mats Att leda kunskap : hur lärande och kunskap uppstår i organisationer

  1. uppl.: Uppsala: Konsultförl./Uppsala Publ. House, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ekman, Annalill Lärande organisationer i teori och praktik : Apoteket lär

  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Røvik, Kjell Arne Managementsamhället : Trender och idéer på 2000-talet.

  Liber, 2008

  348 s

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sandkull, Bengt; Johansson, Jan Från Taylor till Toyota : betraktelser av den industriella produktionens organisation och ekonomi

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2000

  Även i senare tryckningar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Sidor enligt lärares anvisning

Delkurs : 7,5 hp

Delkurs 3: Fördjupningskurs, 7,5 hp: Grupprocesser

 • Granström, Kjell Dynamik i arbetsgrupper : om grupprocesser på arbetet.

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Olsson, Eric På spaning efter gruppens själ : gruppen i teori och praktik

  Lund: Studentlitteratur, 1998

  Även senare tryckningar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Persson, Anders Social kompetens : när individen, de andra och samhället möts.

  2., [uppdaterade och utök.]uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2003 (Lund,

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wilhelmson, Lena Lärande dialog : samtalsmönster, perspektivförändring och lärande i gruppsamtal

  Stockholm: Arbetslivsinstitutet, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 4: Projektarbete, 7,5 hp

 • Ehn, Billy; Klein, Barbro Från erfarenhet till text : om kulturvetenskaplig reflexivitet

  Stockholm: Carlsson, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning

  Stockholm: Vetenskapsrådet, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kvale, Steinar Den kvalitativa forskningsintervjun

  Lund: Studentlitteratur, 1997

  Flera nya tryckningar, senast 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svenska språknämnden, Svenska skrivregler

  [Ny utg.]: Stockholm: Liber, 2005

  Även tryckt 2006

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan