Kursplan för Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv B

Adult and Working Life Education B

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PE381
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Pedagogik G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-10-14
 • Inrättad av: Pedagogiska institutionens styrelse
 • Gäller från: vecka 35, 2009
 • Behörighet: För att bli antagen krävs genomgången Pedagogik med inriktning mot personalutveckling A, 20 p/30 hp, Pedagogik A, 20 p/30 hp eller motsvarande. Studierna får undantagsvis påbörjas om prestationer motsvarande minst 15 p/22,5 hp är godkända.
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fortsättningskurs på grundnivå och utgör högskolepoängen 31-60 i pedagogik med inriktning mot personalutveckling. Kursen kan ingå i programmet för Personal- och arbetslivsfrågor.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:


 • identifiera och diskutera olika synsätt och traditioner rörande inlärning och lärande

 • redogöra för och diskutera något perspektiv på lärande som är aktuellt idag

 • beskriva och förklara hur förhållanden på systemnivå påverkar pedagogiska praktiker

 • analysera konsekvenser av olika organisationsmodeller för personalarbete och kompetensutveckling i organisationer alternativt analysera konsekvenser av olika styrsystem och utvärderingsmodeller för utbildningssystemet på såväl central som lokal nivå

 • beskriva och värdera teorier inom ett fördjupningsområde som rör ett pedagogiskt kunskaps- eller studieobjekt

 • formulera ett pedagogiskt problem som redovisas i skriftlig form

 • söka och värdera information inom de områden kursen behandlar.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, grupparbeten, övningar och seminarier.

Examination

Examinationen utgörs av muntliga och/eller skriftliga prov, vanligtvis i slutet av varje delkurs. Examination kan också förekomma inom ramen för undervisningen. Inom varje delkurs erbjuds, förutom ordinarie provtillfälle, ytterligare fyra provtillfällen. Betygskriterier redovisas i separat dokument.

Övriga föreskrifter

Pedagogik med inriktning mot personalutveckling B kan utgöra biområde i en kandidat eller magisterexamen. Pedagogik med inriktning mot personalutveckling B ger behörighet till Pedagogik med inriktning mot personalutveckling C.
Som tilläggsinformation rapporteras också betyg enligt den sjugradiga skalan A, B, C, D, E, Fx, F.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2009

Delkurs 1: Lärteori, klassiska grunder, 7,5 hp

 • Hermansen, Mads Lärandets universum

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jarvis, Peter; Holford, John; Griffin, Colin The theory and practice of learning

  2. ed.: London: Kogan, 2003

  sid 1-103; 129-194

  Se bibliotekets söktjänst

 • Piaget, Jean Commentary on Vygotsky's criticisms of Language and thought of the child and Judgement and reasoning in the child

  Ingår i:

  New ideas in psychology : an international journal of innovative theory in psychology

  Oxford: Elsevier Science Ltd., 1983-

  vol. 18 (2000) nr. 2-3 s. 241-259

  Se bibliotekets söktjänst

 • Skinner, B. F. Nessén, Barbro Undervisningsteknologi

  Stockholm.: Norstedts akademiska förlag, 2006

  sid 98-117, kan köpas vid institutionen. Finns även i äldre utgåvor.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Vygotskij, Lev Semenovic Tänkande och språk

  Göteborg: Daidalos, 2001

  Även i senare tryckning - sid 47-117

  Se bibliotekets söktjänst

Sidor enligt lärares anvisningar: ca 500

Delkurs 2: Organisation och lärande, 7,5 hp

Sidor enligt lärares anvisning

Delkurs : 7,5 hp

Delkurs 3: Fördjupningskurs, 7,5 hp: Grupprocesser

Alternativ fördjupningskurs

 • Granström, Kjell Dynamik i arbetsgrupper : om grupprocesser på arbetet.

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Olsson, Eric På spaning efter gruppens själ : gruppen i teori och praktik

  Lund: Studentlitteratur, 1998

  Även senare tryckningar

  Se bibliotekets söktjänst

 • Persson, Anders Social kompetens : när individen, de andra och samhället möts.

  2., [uppdaterade och utök.]uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2003 (Lund,

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wilhelmson, Lena Lärande dialog : samtalsmönster, perspektivförändring och lärande i gruppsamtal

  Stockholm: Arbetslivsinstitutet, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 4: Projektarbete, 7,5 hp