Kursplan för Socialt arbete med våld i nära relation - olika perspektiv

Social Work and Domestic Violence: Different Perspectives

Kursplan

 • 6 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC183
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-02-15
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  Godkänt betyg på kurserna Socialpolitik och socialt arbete i nutida Sverige, Globalisering, migration och socialt arbete, Samtal och kommunikation i socialt arbete samt Rätt och socialt arbete I. Undantag görs endast om särskilda skäl föreligger.

 • Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet, 210 högskolepoäng.

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller:

 

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap om socialtjänstens ansvar för brottsoffer samt om definitioner av våld och av begrepp som mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck,
 • visa kunskap om professionella samtal och bemötandet av förövare och våldsutsatta barn och vuxna,
 • visa kunskap om olika perspektiv på våld samt kunskap om och förståelse för olika förövare- och offerpositioner när det gäller våld i nära relation, mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, samt
 • visa kunskap om våldets riskfaktorer, former, mekanismer och konsekvenser för vuxna, barn och personer i särskilt utsatta situationer och om universell våldsprevention och behandling av förövare.

Färdighet och förmåga

 • visa färdighet och förmåga att hantera professionella samtal och bemötande relaterat till förövare samt våldsutsatta barn och vuxna,
 • visa sådan färdighet och förmåga som krävs för att utveckla och genomföra socialt arbete relaterat till våld i nära relation, mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld och förtryck, samt
 • visa förmåga att förstå och analysera socialt arbete med brottsoffer, våld i nära relation, mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld och förtryck i en språkligt korrekt text med välfungerande logisk struktur och god hantering av källhänvisningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens när det gäller mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck, samt
 • visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper när det gäller brottsoffer och arbetet med förövare.

Innehåll

Kursen behandlar: 

 • kunskapsläget rörande olika perspektiv på våld samt kunskap om och förståelse för olika förövare- och offerpositioner när det gäller våld i nära relation, mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld och förtyck,
 • professionella samtal och bemötandet av våldsutsatta personer, samt
 • socialt arbete med våld i nära relation, mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt socialtjänstens ansvar för brottsoffer.

Undervisning

Undervisningen består av färdighetsträningar, föreläsningar och seminarier. Deltagande färdighetsträningar och seminarier obligatoriskt. Komplettering av frånvaro från obligatoriskt kursmoment kan ske endast för en mindre andel av dessa. Innehållet i föreläsningarna och andra undervisningsmoment kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall momenten inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska färdighetsträningar och seminarier samt genom individuella muntliga och skriftliga uppgifter. Uppgifter som lämnas in efter utsatt tid bedöms inte. Vid missad inlämningstid hänvisas studenten till efterföljande omexaminationstillfälle. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det här angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Senaste upplaga gäller.

 • Korkmaz, S.; Överlien, C. Responses to youth intimate partner violence: The meaning of youth-specific factors and interconnections with resilience

  Ingår i:

  Journal of youth studies [Elektronisk resurs]

  Abingdon, Oxfordshire: Carfax, 1998-

  vol. 23 (2020) nr. 3 s. 371-387

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lövkrona, I.; Nilsson, G. Vad är våld? Teoretiska och politiska perspektiv

  Ingår i:

  Kulturella perspektiv : svensk etnologisk tidskrift

  https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/humfak/institutionen-for-kultur--och-medievetenskaper/forskning/kp/kp-3-4-2015---for-webben.pdf#page=46

  vol. 24 (2015) nr. 3-4 s. 44–52

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mattsson, T. Motstånd och neutralisering. Kön, makt och professionalitet i arbetet med våld i nära relationer

  Ingår i:

  Socialvetenskaplig tidskrift

  vol. 20 (2013) nr. 3-4 s. 150-167

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sinisalo, Eveliina; Moser Hällen, Linn Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori och praktik

  Första upplagan: Stockholm: Liber, [2018]

  Kapitel: 1-4, 7-10, 11-12, 22, 24-25.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar: En kartläggning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2017-2018 [Elektronisk resurs] : Del II: Redovisning av den kvalitativa delstudien i Göteborg, Malmö och Stockholm Baianstovu, Rúna Í; Cinthio, Hanna; Särnstedt, Emmie; Strid, Sofia

  Örebro: 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ekström, Veronica Det besvärliga våldet : Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 2016

  s. 24-40

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hester, M The three planet model: Towards an understanding of contradictions in approaches to women and children's safety in contexts of domestic violence

  Ingår i:

  The British journal of social work

  vol. 41 (2011) nr. 5 s. 837-853

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Holmberg, C Mäns våld mot kvinnor-dess samhälleliga och interpersonella betydelse

  Ingår i:

  Socialmedicinsk tidskrift [Elektronisk resurs]

  Stockholm: Socialmedicinsk tidskrift, 2004-

  vol. 96 (2019) nr. 4 s. 490-498

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hydén, Margareta Kvinnomisshandel inom äktenskapet [Elektronisk resurs] : Mellan det omöjliga och det möjliga

  2: Linköping: Linköpings universitet, 2008

  s. 53-72; 103-212

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rajah, V; Osborn, M Understanding Women’s Resistance to In􀆟mate Partner Violence: A Scoping Review

  Ingår i:

  Trauma, violence & abuse [Elektronisk resurs]

  [Thousand Oaks, Calif.]: Sage Publications, 2000-

  vol. 23 (2022) nr. 5 s. 1373–1387

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Tillkommer: Internationella konventioner, författningstexter, prejudikat, propositioner och andra förarbeten samt aktuella, bl.a. internationellt publicerade, referee-bedömda artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Referenslitteratur, ej obligatorisk:

Versioner av litteraturlistan