Kursplan för Socialt arbete med våld i nära relation - olika perspektiv

Social Work and Domestic Violence: Different Perspectives

Kursplan

 • 6 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC183
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-02-15
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  Godkänt betyg på kurserna Socialpolitik och socialt arbete i nutida Sverige, Globalisering, migration och socialt arbete, Samtal och kommunikation i socialt arbete samt Rätt och socialt arbete I. Undantag görs endast om särskilda skäl föreligger.

 • Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet, 210 högskolepoäng.

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller:

 

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap om socialtjänstens ansvar för brottsoffer samt om definitioner av våld och av begrepp som mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck,
 • visa kunskap om professionella samtal och bemötandet av förövare och våldsutsatta barn och vuxna,
 • visa kunskap om olika perspektiv på våld samt kunskap om och förståelse för olika förövare- och offerpositioner när det gäller våld i nära relation, mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, samt
 • visa kunskap om våldets riskfaktorer, former, mekanismer och konsekvenser för vuxna, barn och personer i särskilt utsatta situationer och om universell våldsprevention och behandling av förövare.

Färdighet och förmåga

 • visa färdighet och förmåga att hantera professionella samtal och bemötande relaterat till förövare samt våldsutsatta barn och vuxna,
 • visa sådan färdighet och förmåga som krävs för att utveckla och genomföra socialt arbete relaterat till våld i nära relation, mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld och förtryck, samt
 • visa förmåga att förstå och analysera socialt arbete med brottsoffer, våld i nära relation, mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld och förtryck i en språkligt korrekt text med välfungerande logisk struktur och god hantering av källhänvisningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens när det gäller mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck, samt
 • visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper när det gäller brottsoffer och arbetet med förövare.

Innehåll

Kursen behandlar: 

 • kunskapsläget rörande olika perspektiv på våld samt kunskap om och förståelse för olika förövare- och offerpositioner när det gäller våld i nära relation, mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld och förtyck,
 • professionella samtal och bemötandet av våldsutsatta personer, samt
 • socialt arbete med våld i nära relation, mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt socialtjänstens ansvar för brottsoffer.

Undervisning

Undervisningen består av färdighetsträningar, föreläsningar och seminarier. Deltagande färdighetsträningar och seminarier obligatoriskt. Komplettering av frånvaro från obligatoriskt kursmoment kan ske endast för en mindre andel av dessa. Innehållet i föreläsningarna och andra undervisningsmoment kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall momenten inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska färdighetsträningar och seminarier samt genom individuella muntliga och skriftliga uppgifter. Uppgifter som lämnas in efter utsatt tid bedöms inte. Vid missad inlämningstid hänvisas studenten till efterföljande omexaminationstillfälle. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det här angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Senaste upplaga gäller.

 • Björktomta, S-B. Honor-Based Violence in Sweden–Norms of Honor and Chastity

  Ingår i:

  Journal of Family Violence [Elektronisk resurs]

  2000-

  vol. 34 (2019) nr. 5 s. 449-460

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gottzén, L. Violent men’s paths to batterer intervention programmes: Masculinity, turning points and narrative selves

  Ingår i:

  Nordic journal of criminology

  [Abingdon]: Routledge, 2019-

  vol. 20 (2019) nr. 1 s. 20-34

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hydén, M. Misshandlade kvinnors uppbrott: en motståndsprocess

  Ingår i:

  Det motspänstiga offret

  Lund: Studentlitteratur, 2001

  s. 92-118

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Korkmaz, S.; Överlien, C. Responses to youth intimate partner violence: The meaning of youth-specific factors and interconnections with resilience

  Ingår i:

  Journal of youth studies [Elektronisk resurs]

  Abingdon, Oxfordshire: Carfax, 1998-

  vol. 23 (2020) nr. 3 s. 371-387

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lövkrona, I.; Nilsson, G. Vad är våld? Teoretiska och politiska perspektiv

  Ingår i:

  Kulturella perspektiv : svensk etnologisk tidskrift

  https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/humfak/institutionen-for-kultur--och-medievetenskaper/forskning/kp/kp-3-4-2015---for-webben.pdf#page=46

  vol. 24 (2015) nr. 3-4 s. 44–52

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mattsson, T. Motstånd och neutralisering. Kön, makt och professionalitet i arbetet med våld i nära relationer

  Ingår i:

  Socialvetenskaplig tidskrift

  vol. 20 (2013) nr. 3-4 s. 150-167

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sinisalo, Eveliina; Moser Hällen, Linn Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori och praktik

  Första upplagan: Stockholm: Liber, [2018]

  Kapitel: 1-4, 7-10, 11-12, 22, 24-25.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Våld : handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer

  [Ny utg.]: Stockholm: Socialstyrelsen, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

  SOSFS 2014:4,

  Obligatorisk

Tillkommer: Internationella konventioner, författningstexter, prejudikat, propositioner och andra förarbeten samt aktuella, bl.a. internationellt publicerade, referee-bedömda artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Referenslitteratur, ej obligatorisk:

 • Franzén, A.; Gottzén, L. Våldsprevention i Sverige: En forskningsöversikt

  Barn- och ungdomsvetenskap: Forskning (rapport 2020:2). s.1-17., 2020

 • Gavell Frenzel, Anna Brott i nära relationer : en nationell kartläggning

  Stockholm: Brottsförebyggande rådet (BRÅ, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lundgren, Eva Våldets normalisering och andra våldsförståelser

  Stockholm: Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Våld och hälsa. En befolkningsundersökning om kvinnors- och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. NCK-rapport 2014:1

  Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2014