Kursplan för Sociala villkor och sociala problem II

Social Conditions and Social Problems II

Kursplan

 • 7 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC178
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-06-11
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-10-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet, 210 högskolepoäng.

Mål

Student ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse

 • kunna redogöra för grundläggande vetenskapsteoretiska ansatser
 • kunna redovisa grundläggande kunskaper om vad som kännetecknar samhällsvetenskapliga forskningsmetoder
 • kunna redogöra för hur samhällsvetenskapliga forskningsmetoder kan omsättas i det praktiska sociala arbetet
 • kunna visa förmåga att tolka och dra slutsatser om empiriska data utifrån samhällsvetenskapliga teorier

Färdighet och förmåga

 • kunna visa förmåga att förstå enklare kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser
 • kunna visa förmåga att tillämpa enklare kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser
 • kunna välja och värdera lämpliga metoder och tillvägagångssätt relativt ett givet forskningssyfte

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna visa förmåga att kritiskt reflektera kring metodval och datainsamlingsmetoder baserat på olika metodologiska perspektiv
 • kunna värdera behovet av etiska överväganden i forskningsprocessen samt värdera forskarens roll i forskningsprocessen.

Innehåll

Kursen är en fortsättning av kursen Sociala villkor och sociala problem I på termin 1 på socionomprogrammet som behandlade sociologiska perspektiv på samhällets strukturer, processer, sociala villkor och sociala problem. Kursen Sociala villkor och sociala problem II behandlar grundläggande vetenskapsteoretiska ansatser, kvantitativa och kvalitativa metoder och forskningsetiska aspekter som ger studenten redskap för att undersöka samhällets strukturer, processer, sociala villkor och sociala problem. Studenten ska kunna genomföra enklare samhällsvetenskapliga undersökningar, samt kunna kritiskt diskutera olika metodologiska val och perspektiv. Kursen innehåller tillämpningsövningar i insamling och analys av olika empiriska material. Metodrelevanta frågor av tillämpningsövningarna samt resultat av analyserna diskuteras muntligt och skriftligt.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Deltagandet i seminarier är obligatoriskt. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Uppfylls inte krav på närvaro hänvisas studenten till nästa kurstillfälle. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga prov. Inlämningar som lämnas in efter utsatt tid kan ej godkännas. Vid missad deadline hänvisas studenten till omexaminationstillfälle. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Senaste upplaga gäller.

 • Hjerm, Mikael; Lindgren, Simon; Nilsson, Marco Introduktion till samhällsvetenskaplig analys

  2., [utök. och uppdaterade] uppl.: Malmö: Gleerup, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thurén, Torsten Vetenskapsteori för nybörjare

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare litteratur kan tillkomma i form av artiklar och bokkapitel.