Kursplan för Samtal och kommunikation i socialt arbete

Conversation and Communication in Social Work

Kursplan

 • 7 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC175
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-06-02
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-10-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
 • Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • diskutera och problematisera olika typer av samtal i socialt arbete med utgångspunkt i teorier och forskning om kommunikation och professionella samtal
 • redogöra för och kritiskt reflektera över olika samtalsmetoder för professionella samtal i socialt arbete

Färdighet och förmåga

 • visa en grundläggande förmåga att leda professionella samtal med hjälp av olika samtalsmetoder
 • välja och tillämpa samtalsmetod för olika målgrupper, situationer och problematiker och motivera valet utifrån teoretiska perspektiv av betydelse för socialt arbete

Värderingsförmåga och förhållningsätt

 • visa förmåga att kritiskt värdera användningen av samtalsmetoder i socialt arbete med utgångspunkt i olika teoretiska perspektiv
 • visa förmåga att reflektera kring betydelsen av etik, bemötande och empati i professionella samtal
 • visa förmåga att värdera och granska den egna utvecklingen av samtalsförmåga.

Innehåll

Kursen behandlar teorier, färdighet, värderingsförmåga om kommunikation och professionella samtal i relation till de olika typer av samtal som finns i det sociala arbetets praktik. Socionomens profession och yrkesroll diskuteras med fokus på värdegrund, dialog och meningsskapande i mellanmänsklig kommunikation. Etik och bemötande vid samtal i enlighet med gällande sekretesslagstiftning och myndighetsutövning diskuteras. Den studerande tränar kommunikation och bemötande i olika färdighetsträningar och rollspel. Vidare behandlas betydelsen av att ge och ta emot återkoppling samt att förstå betydelsen av självkännedom i professionella samtal.

Undervisning

Undervisningen består av färdighetsträningar, rollspel, föreläsningar och seminarier. Deltagande i färdighetsträningar, rollspel och seminarier är obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av schemat. Skriftlig komplettering från färdighetsträningar, rollspel och seminarier kan endast ske för en mindre del av dessa. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i det fall där föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska färdighetsträningar, rollspel, seminarier samt i individuella muntliga och skriftliga uppgifter. Examination sker muntligt och skriftligt. Den avslutande examinationen på kursen består av en skriftlig tentamen. Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan exempelvis vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Senaste upplaga gäller.

 • Kommunikation i praktiken : relationer, samspel och etik inom socialt arbete, vård och omsorg Eide, Tom; Eide, Hilde Kärnekull, Bo; Kärnekull, Ethel

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rautalinko, Erik Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Boddy, J; Dominelli, L Social media and social work: The challenges of a new ethical space.

  Ingår i:

  Australian social work [Elektronisk resurs]

  1971-

  vol. 79 (2017) nr. 2 s. 172-184

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Breit, E Digital coping: How frontline workers cope with digital service encounters.

  Ingår i:

  Social policy & administration.

  vol. 55 (2020) nr. 5 s. 833-847

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hershkowitz, I Allegation rates in forensic child abuse investigations: Comparing the revised and standard NICHD protocols

  Ingår i:

  Psychology, public policy & law [Elektronisk resurs]

  Washington: American Psychological Association, 1995-

  vol. 20 (2014) s. 336–344

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Iversen, Clara; Flinkfeldt, Marie Samtal i socialt arbete : ett samtalsanalytiskt perspektiv

  Första upplagan: Malmö: Gleerups, [2022]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kåver, Anna Allians : den terapeutiska relationen i KBT

  1. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2011

  s.147-157

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Philips, Björn; Holmqvist, Rolf Vad är verksamt i psykoterapi?

  Stockholm: Liber, 2008

  s. 211-228

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Att samtala med barn. Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården.

  Socialstyrelsen, 2018

  Obligatorisk

 • Wampold, B. E. How important are the common factors in psychotherapy? An update

  Ingår i:

  World psychiatry [Elektronisk resurs] : official journal of the World Psychiatric Association (WPA).

  2002-

  vol. 14 (2015) nr. 3 s. 270–277

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Vetenskapliga artiklar enligt anvisning av ansvariga lärare kan tillkomma. (ca 100 s.). *Förutsätter CAS-inloggning via UB.

Versioner av litteraturlistan