Kursplan för Sociala villkor och sociala problem I

Social Conditions and Social Problems 1

Kursplan

 • 7 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC164
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-04-20
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-10-28
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet, 210 högskolepoäng.

Mål

Student ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse

 • kunna redogöra för sociologiska teorier och begrepp om förhållanden på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • kunna visa grundläggande kunskap om sociala kategoriseringar av betydelse för socialt arbetet ur ett maktperspektiv
 • kunna visa förståelse för sociala problem i relation till normer, skam och stigmatisering

Färdighet och förmåga

 • visa grundläggande förmåga till vetenskapligt och analytiskt förhållningssätt till sociala villkor på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • kunna identifiera, bearbeta och kritiskt granska sociologiska perspektiv på sociala villkor och problem
 • kunna skriftligt och muntligt kommunicera tillämpning av teoretisk kunskap på sociala förhållanden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna visa förmåga att skilja mellan analytiska och normativa utsagor om samhället
 • kunna förhålla sig kritiskt till hur sociala problem och kategoriseringar skapas och förändras över tid

Innehåll

Kursen behandlar sociologiska perspektiv på samhällets strukturer, processer och problem. Kursen innehåller bland annat introduktion till sociologiska begrepp så som kön, klass, sexualitet, rasifiering och ålder, teoretiska perspektiv på relationen aktör-struktur samt sociala problem, normer och avvikelse. Speciellt fokus läggs på hur konsekvenserna av sociala förändringar skiljer sig efter klass, kön och etnisk tillhörighet på individ-, grupp- och samhällsnivå samt den betydelse förändringarna har för socialt arbete. Inom ramen för kursen berörs också grundläggande vetenskapsteoretiska ansatser.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Uppfylls inte krav på närvaro hänvisas studenten till nästa kurstillfälle. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar på seminarier samt individuell skriftlig tentamen. Inlämningar som lämnas in efter utsatt tid kan ej godkännas. Vid missad deadline hänvisas studenten till omexaminationstillfälle.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Senaste upplaga gäller.

 • Engdahl, Oskar; Larsson, Bengt Sociologiska perspektiv : grundläggande begrepp och teorier

  2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Meeuwisse, Anna; Swärd, Hans Perspektiv på sociala problem

  2., omarb. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Edling, Christofer; Liljeros, Fredrik Ett delat samhälle : makt, intersektionalitet och social skiktning

  2. rev. och utök. uppl.: Stockholm: Liber, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jönhill, Jan Inge Inklusion och exklusion : en distinktion som gör skillnad i det mångkulturella samhället

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schött, Kristina Studentens skrivhandbok

  3. [bearb.] uppl.: Stockholm: Liber, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sernhede, Ove; León Rosales, René; Söderman, Johan "När betongen rätar sin rygg" : Ortenrörelsen och folkbildningens renässans : från stigmatisering till kunskapssökande och social mobilisering

  Göteborg: Daidalos, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk