Kursplan för Socialpolitik och socialt arbete i nutida Sverige

Welfare State, Social Work and Social Policy in Contemporary Sweden

Kursplan

 • 7 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC161
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-04-21
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-10-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
 • Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet, 210 högskolepoäng. Kursen ges på grundnivå och utgör en obligatorisk kurs på termin 1.

Mål

Student ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse

 • visa grundläggande kunskap om socialpolitikens betydelse för socialt arbete
 • visa grundläggande kunskap om den svenska välfärdspolitiken sett ur ett nationellt och internationellt perspektiv
 • visa kunskap om välfärdens organisering och socialt arbete ur skilda perspektiv
 • kunna redogöra för och exemplifiera grundläggande politiska och ekonomiska förutsättningar och förändringar i svensk socialpolitik.

Färdighet och förmåga

 • visa förmåga att reflektera över socialt arbete utifrån brukar-, professions- och organisationsnivå
 • identifiera och analysera likheter och skillnader vad gäller välfärdspolitiken i olika länder
 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera välfärdens sociala förutsättningar, utveckling och konsekvenser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna kritiskt reflektera över hur välfärdspolitik och klientkategorisering påverkar sociala arbetet på individ-, organisations- och samhällsnivå
 • kunna problematisera och reflektera över den svenska välfärdens strukturomvandling och dess konsekvenser för socialt arbete och socialarbetarrollen.

Innehåll

Kursen bygger vidare på den föregående introduktionen till socialt arbete och lägger grunden till teman som återkommer i programmet, särskilt:

 • Socialpolitiska teorier om olika välfärdsmodeller
 • Den socialpolitiska och ekonomiska utvecklingen i Sverige under 1900-talet
 • Det sociala arbetet i förhållande till välfärdsstatens utveckling, förändring och utmaningar
 • Organisatoriska förutsättningar för socialpolitiken och det sociala arbetet

Kursen behandlar samspelet mellan politiska-, ekonomiska- och sociala förhållanden i välfärdssamhället samt förhållandet mellan välfärdsstat (inkl. kommunal nivå), medborgare, marknaden och familjen. Detta görs bland annat ur ett intersektionellt perspektiv med fokus på aspekter såsom genus, ålder, funktionalitet och etnicitet. Vidare behandlas frågor om new public management och digitalisering.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av studiehandledningen. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen, aktivt deltagande i seminarier, i muntliga och skriftliga uppgifter som utförs enskilt och i grupp. Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan exempelvis vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Senaste upplaga gäller.

 • Bengtsson, Hans; Melke, Anna Vår offentliga förvaltning : samverkan i välfärdspolitiken

  Andra upplagan: Malmö: Gleerups, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johansson, Håkan Socialpolitiska klassiker

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ponnert, Lina; Svensson, Kerstin Socionomen i myndigheten : göra gott, göra rätt och göra nytta

  Första upplagan: Malmö: Gleerups, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sallnäs, Marie; Wiklund, Stefan Socialtjänstmarknaden : om marknadsorientering och konkurrensutsättning av individ- och familjeomsorgen

  Första upplagan: Stockholm: Liber, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Vetenskapliga artiklar och rapporter tillkommer.