Kursplan för Personlig och professionell utveckling (termin 5)

Personal and Professional Development (Fifth Semester)

Kursplan

 • 2 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC145
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2017-02-02
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-10-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
 • Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som programkurs inom ramen för Socionomprogrammet 210 högskolepoäng. Ämne: Socialt arbete. Kursen är en kärnkurs och kan ingå i socionomexamen och/eller kandidatexamen i socialt arbete 180 högskolepoäng.

Mål

Kursen är ett processinriktat moment med fokus på färdighetsträning för det sociala arbetets praktik. Det övergripande målet är att studenten ska utveckla sin förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt; utveckla sin förmåga att arbeta i grupp och leda grupp; att genomgå en process mot ökad självkännedom och empatisk förmåga; samt att visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap. Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse

 • Visa kunskap och förståelse för betydelsen av professionellt förhållningssätt i utövandet av socialt arbete
 • Visa fördjupad kunskap och förståelse för grupprocesser

Färdighet och förmåga

 • Visa fördjupad förmåga att med ett professionellt förhållningssätt planera och leda en grupp i kritiskt reflekterande samtal
 • Visa förmåga att muntligt diskutera personlig och professionell utveckling i relation till teori i socialt arbete
 • Visa förmåga att inom given tidsram genomföra, sammanställa och skriftligt presentera en kritisk analys av den egna kunskaps- och professionella utvecklingen i relation till teori i socialt arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Visa självkännedom och empatisk förmåga genom muntlig och skriftlig reflektion
 • Visa förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt
 • Visa förmåga att reflektera över etiska aspekter och professionellt förhållningssätt i mötet med människor i utsatta livssituationer
 • Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens.

Innehåll

Kursen innehåller moment där studenter i mindre grupper självständigt förbereder och leder seminarier för studenter på termin 1, vilka innehåller kritiskt reflekterande samtal utifrån teman relevanta för socialt arbete.

Undervisning

Undervisning sker i mindre grupper av studenter. Under kursen intar studenten rollen som ledare för seminarier. Handledning ges i anslutning till seminarierna av kursens lärare. Samtliga kursmoment är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig analys och kritisk reflektion över studentens personliga och professionella utveckling som ska relateras till teori i socialt arbete, och genom obligatoriska seminarier. Betyg sätts i enlighet med skalan Godkänd (G) eller Underkänd (U). Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Senaste upplaga gäller.

 • Røkenes, Odd Harald; Hansson, Per-Halvard Bära eller brista : kommunikation och relationer i arbetet med människor

  2 uppl.: Malmö: Gleerups, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bie, Kristin Kärnekull, Bo; Kärnekull, Ethel Reflektionshandboken

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Skau, Greta Marie Mellan makt och hjälp : om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare

  4 uppl.: Liber, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lennéer-Axelson, Barbro; Thylefors, Ingela Arbetsgruppens psykologi

  Femte utgåvan: [Stockholm]: Natur & Kultur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk