Kursplan för Personlig och professionell utveckling (termin 3)

Personal and Professional Development (Third Semester)

Kursplan

 • 2 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC143
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2017-02-02
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-10-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
 • Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som programkurs inom ramen för Socionomprogrammet 210 högskolepoäng. Ämne: Socialt arbete. Kursen är en kärnkurs och kan ingå i socionomexamen och/eller kandidatexamen i socialt arbete 180 högskolepoäng.

Mål

Kursen är ett processinriktat moment med fokus på färdighetsträning för det sociala arbetets praktik. Det övergripande målet är att studenten ska utveckla sin förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt; utveckla sin förmåga att arbeta i grupp; att genomgå en process mot ökad självkännedom och empatisk förmåga; samt att visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap. Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse

 • Visa kunskap och förståelse för betydelsen av professionellt förhållningssätt i utövandet av socialt arbete
 • Visa kunskap och förståelse för teori om socialt samspel och bemötande i socialt arbete

Färdighet och förmåga

 • Visa förmåga att aktivt delta i grupp genom att muntligt bidra med reflektion och diskussion
 • Visa förmåga att muntligt diskutera personlig och professionell utveckling i relation till teori i socialt arbete
 • Visa förmåga att på en grundläggande nivå genomföra samtal med ett professionellt förhållningssätt
 • Visa förmåga att inom given tidsram genomföra, sammanställa och skriftligt presentera en kritisk analys av den egna kunskaps- och professionella utvecklingen i relation till teori i socialt arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Visa självkännedom och empatisk förmåga genom muntlig och skriftlig reflektion
 • Visa förmåga att reflektera över etiska aspekter och professionellt förhållningssätt i mötet med människor i utsatta livssituationer
 • Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens

Innehåll

Kursen innehåller samtalsworkshops med färdighetsträning som har fokus på socialt samspel och bemötande. Den innehåller dramapedagogiska workshops med fokus på ledarskap, trygghetsövningar och värderingsövningar. Studenten för loggbok över sin personliga professionella utveckling.

Undervisning

Undervisning sker i mindre grupper av studenter i olika gruppkonstellationer för samtalsworkshops och dramapedagogiska workshops. Samtliga kursmoment är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig analys och kritisk reflektion över studentens personliga och professionella utveckling som ska relateras till teori i socialt arbete, samt genom deltagande i obligatoriska workshops. Betyg sätts i enlighet med skalan Godkänd (G) eller Underkänd (U). Skriftlig komplettering av frånvaro från obligatoriska moment kan endast ske för en begränsad del av momenten. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Senaste upplaga gäller.

 • Røkenes, Odd Harald; Hansson, Per-Halvard Bära eller brista : kommunikation och relationer i arbetet med människor

  2 uppl.: Malmö: Gleerups, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bie, Kristin Kärnekull, Bo; Kärnekull, Ethel Reflektionshandboken

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wallroth, Per Mentaliseringsboken

  Stockholm: Karneval, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk