Kursplan för Personlig och professionell utveckling (termin 2)

Personal and Professional Development (Second Semester)

Kursplan

 • 2 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC142
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2017-02-02
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-10-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
 • Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som programkurs inom ramen för Socionomprogrammet 210 högskolepoäng. Ämne: Socialt arbete. Kursen är en kärnkurs och kan ingå i socionomexamen och/eller kandidatexamen i socialt arbete 180 högskolepoäng.

Mål

Kursen är ett processinriktat moment med fokus på färdighetsträning för det sociala arbetets praktik. Det övergripande målet är att studenten ska utveckla sin förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt; utveckla sin förmåga att arbeta i grupp; att genomgå en process mot ökad självkännedom och empatisk förmåga; samt att visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap. Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse

 • Visa kunskap och förståelse för betydelsen av professionellt förhållningssätt i utövandet av socialt arbete
 • Visa kunskap och förståelse för maktrelationer och handlingsutrymme i utövandet av socialt arbete

Färdighet och förmåga

 • Visa förmåga att muntligt presentera och kritiskt reflektera över etiska och juridiska aspekter av socialt arbete
 • Visa förmåga att aktivt delta i grupp och bidra till gruppens gemensamma arbete
 • Visa förmåga att inom given tidsram genomföra, sammanställa och skriftligt presentera en kritisk analys av den egna kunskaps- och professionella utvecklingen i relation till teori i socialt arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Visa självkännedom och empatisk förmåga genom muntlig och skriftlig reflektion
 • Visa förmåga att reflektera över etiska aspekter och professionellt förhållningssätt i mötet med människor i utsatta livssituationer
 • Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens.

Innehåll

Kursen innehåller en fältstudie av verksamhet inom praktiskt socialt arbete, där arbetet görs i mindre grupper. Den innehåller också dramapedagogiska workshops med fokus på etiska aspekter och dilemman samt värderingsövningar. Studenten för loggbok över sin personliga professionella utveckling.

Undervisning

Undervisning sker i mindre grupper av studenter i olika gruppkonstellationer. Dels genomförs ett självständigt arbete/fältstudie i grupp, vilket redovisas vid seminarium i halvklass. Dels genomförs dramapedagogiska workshops i mindre grupper. Samtliga kursmoment är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig analys och kritisk reflektion över studentens personliga och professionella utveckling som ska relateras till teori i socialt arbete, samt genom deltagande i obligatoriskt grupparbete, seminarier och workshops. Betyg sätts i enlighet med skalan Godkänd (G) eller Underkänd (U). Skriftlig komplettering av frånvaro från obligatoriska moment kan endast ske för en begränsad del av momenten. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Senaste upplaga gäller.

 • Røkenes, Odd Harald; Hansson, Per-Halvard Bära eller brista : kommunikation och relationer i arbetet med människor

  2 uppl.: Malmö: Gleerups, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Skau, Greta Marie Mellan makt och hjälp : om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare

  4 uppl.: Liber, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bie, Kristin Kärnekull, Bo; Kärnekull, Ethel Reflektionshandboken

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Blennberger, Erik Etik i socialt arbete : etisk kod för socialarbetare

  [Ny, rev. utg.]: Stockholm: Akademikerförbundet SSR, 2017

  https://akademssr.se/sites/default/files/files/etik_och_socialt_arbete_2017_w.pdf

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk