Kursplan för Rätt och socialt arbete - utredningsmetodik

Law and Social Work: Methodology in Social Work Investigations

 • 9 högskolepoäng
 • Kurskod: 2JS907
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2022-06-02
 • Inrättad av: Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott
 • Reviderad: 2022-12-20
 • Reviderad av: Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott
 • Gäller från: VT 2024
 • Behörighet:

  För tillträde till kursen krävs att studenten har examinerats och godkänts på Rätt och socialt arbete - Introduktionskurs (14 hp), kurskod 2JS903, Sociala villkor och sociala problem III (7,5 hp), kurskod 2SC184, och Rätt och socialt arbete - socialrätt (7 hp), kurskod 2JS904. Dispens kan medges efter ansökan till dispensnämnden vid juridiska institutionen, Uppsala universitet.

 • Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Fastställd den 2 juni 2022 av Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, Uppsala universitet, med stöd av 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen (1993:100). Kursplanen träder i kraft den 1 augusti 2022. Reviderad den 20 december 2022, kursplanen träder i kraft den 1 januari 2024.

 

Allmänt

Kursen Rätt och socialt arbete - utredningsmetodik (RoSA III) omfattar 9 hp (9 ECTS credits) och ingår som obligatorisk kurs på grundnivå i utbildningen för socionomexamen enligt utbildningsplan fastställd den 5 juni 2019 av samhällsvetenskapliga fakultets­nämnden vid Uppsala universitet. Kursen kan utgöra biområdet Rättsvetenskap i examen med annat huvudområde.

Mål

Kursens mål som förväntade studieresultat

Kursens övergripande mål är att studenterna med tillämpning av relevanta rättsregler och med en helhetssyn på människan ska kunna analysera, utreda, förstå och bedöma sociala processer, problem och åtgärder vid ärendehandläggning. Studenterna ska med beaktande av vetenskapliga, samhälleliga, etiska och källkritiska aspekter kunna göra rättsenliga åtgärdsbedömningar.

 

Delmål Kunskap och förståelse

Studenten ska efter avslutad kurs visa kunskap om och förståelse för:

 • innehåll i och innebörd av det rättsliga systemets organisering och dess institu­tioners olika funktion,
 • tillämpning av rättslig reglering av relevans för socialt utredningsarbete, genom
 • förankring i vetenskapliga, samhälleliga, etiska och källkritiska aspekter i socialt utredningsarbete. 

Delmål Färdighet och förmåga

Studenten ska efter avslutad kurs ha färdighet i och förmåga att:

 • identifiera och tillämpa relevanta rättsregler vid ärendehandläggning,
 • identifiera, analysera och kritiskt reflektera över olika utredningsmetoder,
 • genomföra åtgärdsbedömningar med beaktande av relevanta rättsliga, veten­skapliga, samhälleliga, etiska och källkritiska aspekter, och
 • inom en given tidsram utreda och analysera sociala processer och problem uttryckt i en språkligt korrekt text med välfungerande logisk struktur och relevant hantering av källor och referenser.

Delmål Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • identifiera och problematisera egna värderingar och professionella förhållnings­sätt,
 • identifiera och reflektera över egna kunskapsluckor på området juridik och utredningar i socialt arbete. 

Betygskriterier

Betyg sätts i enlighet med Högskoleförordningen (1993:100). Betygsskalan består av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).

 

För godkänt betyg (G) ska studenten inom en given tidsram kunna identifiera och tillämpa relevanta rättsregler i en social utredning, visa prov på förståelse och analys av komplexiteten vad gäller utredningar och åtgärdsbedömningar samt visa prov på självkritisk reflektion.

 

För betyget väl godkänd (VG) ska studenten utöver vad som krävs för godkänt (G) uppvisa mycket goda färdigheter vad gäller språkhantering, vetenskaplig hantering av källor och presentationsförmåga samt förmåga att integrera ämnesspecifika kunskaper i ett enhetligt sammanhang med relevans för socialt utredningsarbete.

Innehåll

Kursen behandlar:

 • rättsliga ramar och materiella regler av relevans för olika slag av sociala utredningar, inklusive mänskliga rättigheter,
 • identifierande och klarläggande av rättsligt och samhällsvetenskapligt relevanta omständigheter i social ärendehandläggning, utredningsmetoder och utrednings­metodik,
 • förståelse, utredning och analys av sociala processer och problem, samt
 • åtgärdsbedömningar utifrån en helhetssyn och relevanta vetenskapliga, samhälle­liga, etiska och källkritiska aspekter.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och basgruppsmöten. Kursen förutsätter ett studentaktivt förhållningssätt, vilket innebär att ett aktivt deltagande i både seminarier och basgruppsmöten är obligatoriskt. Det närmare upplägget och innehållet fram­går av undervisningsplanen.

 

Kursen har stöd genom en nätbaserad lärplattform.

 

Närvarokraven preciseras i undervisningsplanen.

Examination

Kursens examinationsformer och betygssättning

Kursens examinationer utgår från kursens lärandemål.

 

Betyg sätts i enlighet med Högskoleförordningen (1993:100).

 

Betygsskalan utgörs av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).

 

Kursen examineras genom en individuell inlämningsuppgift samt en muntlig föredrag­ning. Närmare information om examinationsuppgifterna framgår i undervisningsplanen.

 

För att bli godkänd på kursen krävs att kursens samtliga obligatoriska moment har fullgjorts och att examinationsuppgifterna har bedömts med betyget godkänd. Frånvaro från obligatoriska moment utöver examinationsuppgifterna kan i undantagsfall komp­letteras med skriftlig uppgift som meddelas av examinator. Dispens från närvarokravet kan meddelas av examinator i undantagsfall.

 

Studenter som av något skäl inte lämnar in den skriftliga uppgiften i tid eller som missar det utsatta tillfället för muntlig presentation kan inte erhålla betyget VG annat än om förseningen eller frånvaron beror på sjukdom som styrks av läkarintyg, eller liknande omständighet. Det erbjuds ett uppsamlingstillfälle för den muntliga presentationen. Se närmare information om detta i undervisningsplanen.

 

En student som underkänts två gånger på en examination har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot detta.

 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

 

Tillåtna hjälpmedel och vilseledande (fusk)

Vilka hjälpmedel som är tillåtna vid examinationen framgår av undervisningsplanen.

 

Det är inte tillåtet att försöka vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Detta innebär t.ex. att det inte får finnas otillåtna hjälpmedel med under sals­skrivningar. Vid en hemtentamen ska tentanden helt på egen hand besvara tentamens­frågorna. Det är även fusk att vid PM-skrivande utge annans text för att vara ens egen. Se vidare instruktioner i utbildningsplanen om tillåtna hänvisningar m.m.. Den som på något sätt vilseleder vid examination anmäls. Universitetets disciplinnämnd kan besluta om varning eller avstängning under en period om högst sex månader.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering. Kursvärderingarna sammanställs och kursansvarig lärare informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna.

 

Kursbevis

Student som examinerats med godkänt betyg får på begäran kursbevis (SFS 2006:1053).

Bilagor till kursplanen

1. Undervisningsplan

2. Förteckning över litteratur och andra läromedel. Utöver angiven kurslitteratur kan det tillkomma vetenskapliga artiklar, författningstext och liknande litteratur.

Delegationer

Det delegeras till kursföreståndaren att utfärda undervisningsplan och litteraturförteckning. Dessa skall årligen underställas utbildningsutskottet. Detta sker i kursrapporten.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.