Kursplan för Rätt och socialt arbete - socialrätt

Law and Social Work: Social Law

 • 7 högskolepoäng
 • Kurskod: 2JS904
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-03-08
 • Inrättad av: Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott
 • Reviderad: 2023-04-18
 • Reviderad av: Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  För tillträde till kursen krävs att studenten har examinerats och godkänts på Rätt och socialt arbete - introduktionskurs (14 hp), kurskod 2JS903. Dispens kan medges efter ansökan till dispensnämnden vid juridiska institutionen, Uppsala universitet.

 • Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Fastställd den 8 mars 2021 av Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, Uppsala universitet, med stöd av 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen (1993:100). Kursplanen träder i kraft den 15 augusti 2021. Reviderad den 2 juni 2022, kursplanen träder i kraft den 1 augusti 2022. Reviderad den 18 april 2023, kursplanen träder i kraft den 1 juli 2023.

 

Allmänt

Kursen Rätt och socialt arbete - socialrätt (RoSA II) omfattar 7 hp (7 ECTS credits) och ingår som obligatorisk kurs på grundnivå i utbildningen för socionomexamen enligt utbildningsplan fastställd den 5 juni 2019 av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Uppsala universitet. Kursen kan utgöra biområdet Rättsvetenskap i examen med annat huvudområde.

Mål

Kursens mål som förväntade studieresultat

Kursens övergripande mål är att studenten ska förvärva kunskaper om offentlighet och sekretess och socialrätt. Studenten förväntas också förvärva färdighet i juridisk problemlösning och handläggning med relevans för socialt arbete.

Delmål Kunskap och förståelse

Studenten ska efter avslutad kurs visa god kunskap om och förståelse för:

 • juridisk metod; att finna, tolka och tillämpa rättskällor,
 • speciell förvaltningsrätt, exempelvis socialtjänstlagen, lag om stöd och service till funktionshindrade, lag om vård av missbrukare i vissa fall samt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga,
 • socialrättens organisering och uppbyggnad
 • socialrättsliga principer och begrepp,
 • allmänna handlingar, offentlighet och sekretess samt tystnadsplikt inom socialt arbete.

Delmål Färdighet och förmåga

Studenten ska efter avslutad kurs ha god färdighet och förmåga i att:

 • fastställa gällande socialrätt; genom att identifiera juridiska problem, söka och finna juridiskt källmaterial, tolka källor och väga argument mot varandra,
 • tillämpa socialrättsliga bestämmelser,
 • använda socialrättsliga principer och begrepp såväl muntligt som skriftligt,
 • fastställa gällande rätt avseende offentlighet och sekretess inom socialrättens område; genom att identifiera juridiska problem, söka och finna juridiskt källmaterial, tolka källor och väga argument mot varandra,
 • tillämpa bestämmelser om offentlighet och sekretess och tystnadsplikt,
 • presentera juridiska problem och juridiskt material samt argumentera för lösningar muntligt och skriftligt i grupp och individuellt.

Delmål Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • kritiskt granska olika gruppers ställning som rättssubjekt,
 • reflektera över behovet av juridisk kunskap i socialt arbete.

Betygskriterier

Betyg sätts i enlighet med Högskoleförordningen (1993:100). Betygsskalan består av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).

För godkänt betyg (G) ska studenten visa kunskap om och förståelse för socialrättens uppbyggnad och organisering, kunna identifiera och analysera juridiska problem inom socialrättens område, argumentera för en lösning av identifierade problem och redovisa den såväl muntligen som skriftligen. Studenten ska därutöver kunna kritiskt granska och reflektera över juridikens roll, användbarhet och begränsningar i socialt arbete.

För betyget väl godkänd (VG) ska studenten därutöver kunna utföra analyser av juridiska problem inom socialrättens område på ett strukturerat, självständigt och kritiskt värderande sätt samt fullgöra skriftliga uppgifter inom givna tidsramar.

Innehåll

Rätt och socialt arbete - socialrätt utgörs av 7 hp och behandlar:

 • det juridiska systemet och dess uppbyggnad avseende offentlig rätt, särskild förvaltningsrätt och särskilt socialrätt,
 • juridisk metod och tillämpning av socialrätten,
 • juridiska principer och begrepp med relevans för socialrätt,
 • offentlighet och sekretess i socialt arbete,
 • skriftlig och muntlig presentationsteknik,
 • att inom givna tidsramar färdigställa en skriftlig promemoria.

Undervisning

Kursen har ett integrerat upplägg, det vill säga att ett så verklighetsnära angreppssätt som möjligt eftersträvas. Det innebär att flera lagar kan aktualiseras samtidigt. Undervis­ningen sker i form av föreläsningar, seminarier och basgruppsmöten. Kursen förutsätter ett studentaktivt förhållningssätt. Den närmare uppläggningen framgår av undervisningsplanen.

Kursen har stöd genom en nätbaserad lärplattform.

All undervisning med undantag av föreläsningar är obligatoriska. Närvarokrav preciseras i undervisningsplanen.

Examination

Kursens examinationsformer och betygssättning

Kursens examinationer utgår från kursens lärandemål.

Betyg sätts i enlighet med Högskoleförordningen (1993:100).

Betygsskalan utgörs av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).

Kursen examineras genom en individuell rättsutredning som presenteras i en skriftlig PM, en digital dugga samt aktiv närvaro vid samtliga seminarier.

För att bli godkänd på kursen krävs att kursens samtliga obligatoriska moment har fullgjorts och att duggan och PM har bedömts med betyget godkänd.

För att kunna erhålla kursbetyget VG krävs att PM lämnas in vid ordinarie inlämningstillfälle. Kursföreståndaren kan efter ansökan medge dispens från kravet på inlämning av PM vid ordinarie inlämningstillfälle. Vid senare inlämningstillfällen, utan att dispens har medgetts, eller efter kompletteringar av PM kan endast kursbetygen U eller G erhållas. Se vidare i undervisningsplanen.

För närmare information om poäng- och betygssättning se undervisningsplanen.

Det kommer att erbjudas omduggatillfällen.

En student som har underkänts två gånger på en examination har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot detta.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Tillåtna hjälpmedel vid examination framgår av undervisningsplanen.

Det är inte tillåtet att försöka vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Detta innebär t.ex. att det inte får finnas otillåtna hjälpmedel med under salsskrivningar. Vid hemtentamen ska tentanden besvara tentamensfrågorna självständigt. Det är även fusk att vid PM-skrivande utge annans text för att vara ens egen. Se vidare instruktioner om hänvisningar m.m. som lämnas under kursen. Den som på dessa eller annat sätt fuskar anmäls. Universitetets disciplinnämnd kan besluta om varning eller avstängning under en period om högst sex månader.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering. Kursvärderingarna sammanställs och kursansvarig lärare informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna.

Kursbevis

Student som examinerats med godkänt betyg får på begäran kursbevis (SFS 2006:1053).

Bilagor till kursplanen

 1. Undervisningsplan
 2. Förteckning över litteratur och andra läromedel.

Delegationer

Det delegeras till kursföreståndaren att utfärda undervisningsplan och litteratur­förteckning. Dessa ska årligen underställas utbildningsutskottet. Detta sker i kursrapporten.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.