Kursplan för Rätt och socialt arbete - introduktionskurs

Law and Social Work: Introductory Course

Kursplan

 • 14 högskolepoäng
 • Kurskod: 2JS903
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-09-15
 • Inrättad av: Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott
 • Reviderad: 2023-02-01
 • Reviderad av: Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Fastställd den 15 september 2020 av Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, Uppsala universitet, med stöd av 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen (1993:100). Kursplanen träder i kraft den 1 januari 2021. Reviderad den 2 juni 2022, kursplanen träder i kraft den 1 augusti 2022. Reviderad den 1 februari 2023, kursplanen träder i kraft vårterminen 2023.

Allmänt

Kursen omfattar 14 hp (14 ECTS credits) och ingår som obligatorisk kurs på grundnivå i utbildningen för socionomexamen enligt utbildningsplan fastställd den 5 juni 2019 av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Uppsala universitet. Kursen kan utgöra biområdet Rättsvetenskap i examen med annat huvudområde.

Mål

Kursens mål som förväntade studieresultat

Delmål Kunskap och förståelse

Studenten ska efter avslutad kurs visa kunskap om och förståelse för:

 • rättssystemets uppbyggnad och systematik, juridisk metod och rättstillämpning,
 • allmän förvaltningsrätt och cilvilrätt av relevans för socialt arbete,
 • grundläggande förvaltningsrättsliga principer,
 • juridiska begrepp med relevans för förvaltnings- och civilrätt,
 • förhållandet mellan rättslig problemlösning och andra kunskaper i socialt arbete.

Delmål Färdighet och förmåga

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • med användning av juridisk metod ta ställning till vad som rättsligt gäller i typfrågor av relevans inom socialt arbete,
 • tillämpa gällande allmän förvaltningsrätt och viss civilrätt av relevans för socialt arbete,
 • argumentera rättsligt i muntliga presentationer och i skrift.

Delmål Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • reflektera över effekten av lagstiftning med relevans för socialt arbete,
 • reflektera över betydelsen av juridisk kunskap hos professionen i socialt arbete.

Betygskriterier

Betyg sätts i enlighet med Högskoleförordningen (1993:100). Betygsskalan består av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).

För godkänt betyg (G) ska studenten kunna identifiera och analysera juridiska problem - redovisa, sammanfatta och reflektera - beträffande samtliga förväntade studieresultat.

För betyget väl godkänd (VG) ska studenten därutöver kunna utföra analysen av juridiska problem på ett strukturerat, självständigt och kritiskt värderande sätt.

Innehåll

Kursen ger möjlighet att inhämta kunskap om rättssystemets funktion och innehåll och om juridisk metod. Kursen ger tillfällen att öva förmåga att tillämpa författningar. I kursen ingår färdighetstränande processpel och studiebesök i domstol.

Rätt och socialt arbete - introduktionskurs syftar till att ge studenten grundläggande juridiska kunskaper med relevans för socialt arbete. Under kursen behandlas:

 • det juridiska systemet och dess uppbyggnad,
 • rättskällor, juridisk metod och rättstillämpning,
 • centrala juridiska begrepp,
 • allmän förvaltningsrätt; stats-, förvaltnings-, kommunalrätt samt offentlighet och sekretess,
 • civilrätt; barn-, familje-, hyresrätt samt överskuldsättning.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, basgruppsmöten, processpel samt domstolsbesök. Kursen utgår ifrån ett studentaktivt förhållningssätt. Närvarokrav preciseras i undervisningsplanen. Kursföreståndaren kan därutöver medge viss frånvaro och besluta om ersättningsuppgifter. Kursen har stöd genom nätbaserad lärplattform. Se vidare kursens undervisningsplan.

Examination

Kursens examinationsformer och betygssättning

Examinationer utgår från kursens lärandemål.

Kursen examineras genom en individuell digital mindre tentamen (dugga), en skriftlig salstentamen, aktiv närvaro vid samt­liga seminarier, ett domstolsbesök som rapporteras skriftligen av basgrupperna samt en individuell rättsutredning som redovisas i en PM. Poängfördel­ningen mellan de olika examinerande momenten framgår av undervisningsplanen.

Ett omprov erbjuds i nära anslutning till ordinarie examinationstillfälle. Vidare erbjuds examination vid ett senare uppsamlingstillfälle. En student som underkänts två gånger på en examination på en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot detta.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinations­sättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Tillåtna hjälpmedel vid examination framgår av undervisningsplanen.

Det är inte tillåtet att försöka vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Detta innebär t.ex. att det inte får finnas otillåtna hjälpmedel med under sals­skrivningar. Vid hemtentamen innebär det att tentanden på egen hand besvarar tentamensfrågorna. Det anses även som fusk att vid skriftliga uppgifter utge annans text för att vara ens egen. Se vidare instruktioner om hänvisningar m.m. som lämnas under kursen. Den som på dessa eller annat sätt fuskar anmäls till universitetets disciplin­nämnd som kan besluta om varning eller avstängning under en period om högst sex månader.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering. Kursvärderingarna sammanställs och kursansvarig lärare informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna.

Kursbevis

Student som har godkänt i kurs får på begäran kursbevis (SFS 2006:1053).

Delegationer

Det delegeras till kursföreståndaren att utfärda undervisningsplan och litteraturförteckning. Dessa ska årligen underställas utbildningsutskottet. Detta sker i kursrapporten.

Bilagor till kursplanen

Undervisningsplan

Förteckning över litteratur och andra läromedel.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Rätt och socialt arbete - introduktionskurs VT 2022

För ALL litteratur gäller att om NY upplaga ges ut före kursstart, så ska den nya upplagan användas

 • Juridisk metodbok : för socialarbetare och andra offentliganställda Rejmer, Annika; Zetterström, Stefan; Scheutz, Sverker; Fridström Montoya, Therése

  4 uppl.: Norstedts Juridik, 2023

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lundin, Olle; Björkman, Ulla Kommunen och lagen : en introduktion

  Sjunde upplagan: Uppsala: Iustus förlag, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Henrikson, Ann-Sofie; Ingvarsson, Torbjörn Överskuldsättning och skuldrådgivning i socialtjänsten

  Upplaga 1: Stockholm: Norstedts Juridik, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Singer, Anna Barns rätt

  3 uppl.: Iustus, 2022

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Warnling Conradson, Wiweka En introduktion till förvaltningsrätten

  Fjortonde upplagan: Stockholm: Norstedts juridik, [2022]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Handläggning och dokumentation - Handbok för socialtjänsten

  Socialstyrelsen, 2021

  Länk: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2021-12-7658.pdf

  Obligatorisk

 • Lagbok

  Läs anvisningar i Undervisningsplanen

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur

Referenslitteratur-Socialstyrelsens handböcker

Övrig litteratur

Rättsfallssamling, lagtext och seminarieunderlag tillkommer