Socionomprogrammet 2019/2020

Bild för Socionomprogrammet 2019/2020
  • 210 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan
Anmälan

Som socionom arbetar du med människor i olika utsatta livssituationer. Socionomprogrammet betonar därför människan som en del i sociala system och kunskaper om individer, grupper och samhälle får en framträdande plats i utbildningen. Du får en teoretisk och praktisk akademisk yrkesutbildning i socialt arbete och en bred kompetens att arbeta såväl förebyggande som stödjande och behandlande.

Aktiv studentmedverkan i programmet sker genom studentrepresentation i lärarlagsmöten och i institutionsstyrelsen.

Om programmet

Socionomprogrammet vid Uppsala universitet är en generalistutbildning inom huvudområdet socialt arbete. Med generalistutbildning menas att utbildningen ska ge breda kunskaper inom socialt arbete och bredd i kunskaper kring vetenskaplig teori och metod vilket ger kvalificerade kunskaper, färdigheter och kompetens för socialt arbete och det sociala arbetets praktik. Detta möjliggör för nyexaminerade socionomer att arbeta inom hela det sociala arbetsfältet. Nödvändiga specialiseringar sker genom separata utbildningar på avancerad nivå.

Utbildningen kan leda till arbete inom många olika verksamhetsfält som socialtjänst, hälso- och sjukvård, gerontologiskt socialt arbete, socialt omsorgsarbete, inom frivillig- och privatsektor, samt inom internationellt socialt arbete.

Socialt arbete som huvudämnesområde sammanfaller till stora delar med socionomers yrkesområde och arbete med människor i utsatta livssituationer. Begrepp som människa, välbefinnande, social välfärd, hjälp och stöd, samt livssammanhang och miljö, är centrala i utbildningen och en helhetssyn på människan betonas. Det sociala arbetets värdegrund utgår från humanistisk människosyn och ett etiskt förhållningssätt med betoning på mänskliga rättigheter.

Utbildningen är förankrad i socialvetenskaplig forskning och socialt arbete som praktik. Genomgående teman under hela utbildningen är makt, mänskliga rättigheter, socialt hållbar utveckling, vilka belyses med hjälp av forskning och erfarenheter från praktiskt socialt arbete.

Examen

Programmet leder till en socionomexamen, vilket är en yrkesexamen. En filosofie kandidatexamen i socialt arbete kan tas ut efter fullgjorda 180 hp inklusive examensarbete.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Jonas Lundström
Från: Gävle
Läser: Socionomprogrammet

Varför valde du den här utbildningen?
– För att jag vill jobba med människor och för att det är en bred utbildning. Dessutom är det förhållandevis lätt att få jobb inom kommunernas socialtjänst, och vill man sedan gå vidare till statlig eller privat verksamhet kan man även göra det.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Det är roligt och dessutom ganska fritt hur man läger upp sin utbildning. Men samtidigt krävs det att man tar större eget ansvar jämfört med gymnasiet.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Att det är ett stort universitet där det finns många olika institutioner och utbildningar. Under studierna kommer vi i kontakt med andra utbildningsområden och det finns möjlighet att fördjupa sig inom andra ämnen som man kan ha nytta av som socionom.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Oftast har vi två timmar föreläsning eller seminarium per dag. Resten av tiden får vi läsa in kurslitteraturen, skriva pm/uppsatser och ibland har vi basgruppsarbeten.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Socionomprogrammet i Uppsala är ett ganska litet program och eftersom det inte är så många studenter är det lätt att lära känna varandra och det blir god sammanhållning.

Hur upplevde du första tentan?
– Naturligtvis lite nervöst, men det ordnade sig. Vi var några i klassen som pluggade gemensamt innan, så att vi fick stöd av varandra. Dessutom fanns det möjlighet att fråga lärarna innan tentan om det var något man undrade över.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Att lära mig mycket om socialt arbete, som jag kan ha nytta av i mitt framtida arbete. Detta för att sedan få ett spännande jobb som jag kan trivas med.

Berätta om studentlivet! / Hur upplever du studentlivet i Uppsala?
– Eftersom Uppsala är en stor studentstad finns det mycket att välja på. Min fritid tas till stor del upp av engagemang i studentföreningen Socionomstudenter vid Uppsala universitet (SVUU) och studentkåren, samt att gå på någon av den 13 studentnationerna.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Norrlands nation.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg!

Vad gör du om 5 år?
– Jag arbetar vid en socialtjänst i en kommun. Jag tänker se till att jobba på en kommun med bra personalpolitik.

Våren 2017

Upplägg

Utbildningen ges under de första sex terminerna på grundnivå och inleds termin ett med det sociala arbetets teori, utveckling och profession samt den grundläggande kursen Sociala villkor och sociala problem där du lär dig att förstå, tolka och undersöka sociala problem.

Under andra terminen ges kursen Rätt och socialt arbete i samverkan med Juridiska institutionen vid Uppsala universitet.

Under den tredje terminen tränas du i samtalsmetodik och kommunikation och du läser psykologi i ett livsloppsperspektiv i samverkan med institutionen för psykologi. Du fördjupar dina kunskaper i sociala villkor och sociala problem genom analys och problematisering.

Den fjärde terminen läser du en kurs i socialpolitik och välfärd och en kurs i det sociala arbetets metoder. Dessa kurser ger dig möjlighet till fördjupning av kunskaperna inom socialpolitik och det sociala arbetets metoder på såväl individ-, grupp- som samhällsnivå.

Hela den femte terminen är verksamhetsförlagd, där du under handledning får möjlighet att tillämpa och utveckla din förmåga att integrera teori och praktik i arbetet med människor. Den praktiska utbildningen har grund i teorier om socialt arbete och i en pedagogisk lärandemodell som är studentcentrerad, personcentrerad och interprofessionell.

Under den sjätte terminen sker fördjupning i forsknings- och utvärderingsmetod som en förberedelse inför ditt självständiga arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng (hp) som avslutar kurserna på grundnivå.

Sista terminen har du möjlighet att välja bland ett antal kurser/kursblock på avancerad nivå. För en termins heltidsstudier väljer du kurser som tillsammans omfattar 30 hp. Kurserna innebär en fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå.

Löpande under utbildningen får du, genom diskussion och reflektion, möjlighet att utveckla yrkesrollen och dina personliga egenskaper i kursen Personlig professionell utveckling.

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, handledning, seminarier, grupparbeten och praktiska övningar. Projektarbeten och uppsatser samt diskussion av dem utgör viktiga moment. Undervisningen förmedlas av disputerade lärare och forskare, med erfarenhet av utbildning och undervisning inom ämnet. Många av lärarna har också egen erfarenhet av praktiskt socialt arbete. Socionomprogrammet har även ett samarbete med verksamma socionomer som deltar i de moment som avser att bidra till personlig och professionell utveckling (PPU).

Genom handledd verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ges du som student möjlighet att observera, praktisera och analysera samt reflektera över olika företeelser och situationer inom socialt arbete samtidigt som studierna ger en handlingsberedskap inför yrkesrollen. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 28 hp. Den verksamhetsförlagda utbildningen grundas i teorier och i en pedagogisk lärandemodell som är studentcentrerad, personcentrerad och interprofessionell.

Programmet förutsätter heltidsstudier och obligatoriska undervisningsmoment ingår i de flesta kurserna. I dessa krävs aktivt deltagande av studenterna. Genom kurslitteratur på engelska tillvaratas och diskuteras olika aspekter av det sociala arbetet utifrån internationell kontext. Det internationella inslaget tillämpas också genom att internationella vetenskapliga tidskrifter används genomgående i programmets olika kurser.

Studera utomlands

Utlandsstudier planeras i samråd med programsamordnare, kursansvarig för VFU och internationella kansliet. Programsamordnaren godkänner i förväg om kurs vid annat lärosäte/institution bedöms som relevant och kan tillgodoräknas inom Socionomprogrammet.

Karriär

Socionomprogrammet ger dig socialvetenskapliga kunskaper och praktiska färdigheter som gör dig väl kvalificerad att bedriva socialt arbete på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå.

Arbetet innebär att verka för social förändring, förebygga sociala problem, lösa problem i mänskliga relationer och verka för empowerment och frigörelse i syfte att främja människors välfärd. Arbetet kan vara inriktat mot utredning, biståndshandläggning, behandling, arbete med strukturella frågeställningar eller administrativt inriktat mot arbetsledning och planering.

Kommande arbetsgivare blir framför allt landets kommuner och landsting, privata verksamheter inom socialt arbete och ideella organisationer.

Socionomprogrammet kan också utgöra grunden för fortsatta studier på avancerad nivå och forskarnivå.

Behörighet och anmälan

Socionomprogrammet

210 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P2400 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 315000 kr

Kontakt och mer info

Sociologiska institutionen

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 624, 751 26 UPPSALA

E-post: info@soc.uu.se

Studievägledare Katriina Östensson studievagledare@soc.uu.se

Telefon: 018-471 15 05

Studierektor Daniel Nilsson Ranta daniel.nilsson.ranta@soc.uu.se

Telefon: 018-471 51 77