Socionomprogrammet

Läsåret 2022/2023

Bild för Socionomprogrammet 2022/2023
Anmälan

Som socionom arbetar du med människor i olika utsatta livssituationer. Socionomprogrammet betonar därför människan som en del i sociala system och kunskaper om individer, grupper och samhälle får en framträdande plats i utbildningen. Du får en teoretisk och praktisk akademisk yrkesutbildning i socialt arbete och en bred kompetens att arbeta såväl förebyggande som stödjande och behandlande.

Om programmet

Programmet är en generalistutbildning i socialt arbete som ger breda kunskaper inom socialt arbete samt inom vetenskaplig teori och metod. Tillsammans ger det dig kvalificerade kunskaper, färdigheter och kompetens för socialt arbete och det sociala arbetets praktik. Detta möjliggör för dig som nyexaminerad socionom att arbeta inom det breda sociala arbetsfältet. Nödvändiga specialiseringar som till exempel hälso- och sjukvårdskurator, psykoterapeut eller diakon sker genom separata påbyggnadsutbildningar på avancerad nivå. Det är även möjligt att läsa vidare inom ett generellt masterprogram.

Utbildningen kan leda till arbete inom många olika verksamhetsfält som socialtjänst, hälso- och sjukvård, skolsektorn, gerontologiskt socialt arbete, socialt omsorgsarbete, inom frivillig- och privatsektor, samt inom internationellt socialt arbete. Socionomens ledarskapskompetens efterfrågas också inom skilda verksamhetsområden i både offentlig och privat sektor.

Socialt arbete som ämne sammanfaller till stora delar med socionomers yrkesområde och arbete med människor i utsatta livssituationer. Centrala begrepp inom utbildningen är:

  • helhetssyn på människor
  • välbefinnande
  • social välfärd
  • hjälp och stöd
  • livssammanhang.
En helhetssyn på människan betonas. Det sociala arbetets värdegrund utgår från en humanistisk människosyn och ett etiskt förhållningssätt med betoning på mänskliga rättigheter.

Utbildningen är förankrad i socialvetenskaplig forskning och socialt arbete som praktik. Genomgående under hela utbildningen kommer du möta teman som makt, mänskliga rättigheter samt inkludering- och exkluderingsprocesser vilka studeras med hjälp av forskning och erfarenheter från praktiskt socialt arbete.

Aktiv studentmedverkan i programmet sker genom studentrepresentation i lärarlagsmöten, programrådet för socionomprogrammet och i Centrum för socialt arbetets (CESAR) styrelse.

Du kan läsa Socionomprogrammet vid Uppsala universitet antingen i Uppsala eller i Visby. Vill du läsa Socionomprogrammet på ett mindre campus som kännetecknas av mindre grupper och närhet till våra lärare och forskare ska du söka dig till Campus Gotland. Vi ger dig förutsättningar att utveckla dig själv och dina studier på ett sätt som är unikt för den gemenskap som bara finns på Campus Gotland. I Uppsala möts du av en studentstad med lång historia och rika traditioner. Upplägget på programmet är detsamma oavsett studieort. Skillnaden är studiemiljön.

Examen

Programmet leder till en socionomexamen (Bachelor of Science in Social Work), som är en yrkesexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Alina Forsell
Läser: Socionomprogrammet

Varför valde du att studera i Uppsala?
– Jag kommer härifrån och jag har hört från många att det är en väldigt bra studentstad. Jag har också hört gott om universitetet innan.

Kan du ge något exempel på bra studentmiljö?
– Det är en bra gemenskap både på Socionomprogrammet och på studentnationer och det finns många aktiviteter att engagera sig i. Och allt är ganska samlat i stadskärnan.

Vad hade du hört om socionomutbildningen tidigare?
– Min mamma pluggade till socionom i Stockholm och hon tyckte att utbildningen var väldigt bra så det är främst genom henne som jag hört gott om socionomutbildningen.

Varför vill du bli socionom?
– För att jag tycker om att arbeta med människor och vill vara med och hjälpa människor i utsatta situationer. Och jag tycker också det är intressant att förstå hur människor fungerar i samhället.

Finns det något speciell grupp du vill jobba mot och har det förändrats sedan du började?
– Jag är främst intresserad av missbruksvård och psykiatrisk vård. Det har inte förändrats utan jag skulle fortfarande vilja testa att arbeta med det. Men under utbildningen har jag fått en större bild av vad man kan jobba med som socionom och det är egentligen ingenting som jag inte skulle kunna tänka mig att arbeta med. När jag började var jag inställd på att jag inte ville arbeta med äldre eller barn och det har ändrats.

Vad skulle du ge för råd till en blivande socionomstudent?
– Ta det lugnt. Det fina med att gå på Socionomprogrammet är att man hjälps åt. De äldre klasserna har till exempel ordnat studiegrupper åt oss i klasserna under. Det finns en känsla av att vi klarar det här tillsammans.

Är det något du vill tillägga?
– Att det är jätteroligt att studera här. Vi har bra lärare och intressanta kurser. Det är ganska mycket självstudier och jag tycker blandningen av seminarier, föreläsningar och egen studietid fungerar mycket bra.

Hösten 2019

Registrera ditt intresse

Upplägg

Utbildningens kurser bygger på varandra vilket innebär såväl en successivt högre ämneskompetens som en gradvis utveckling av socionomrollen och ett vetenskapligt förhållningssätt. Kurserna utformas för att detta ska uppnås på ett väl avvägt sätt. På avancerad nivå studerar du med större självständighet och ökat ansvar för det egna lärandet. Det innebär en djupare förståelse och förmåga att hantera komplexitet inom socialt arbete, såväl teoretiskt (socialt arbete som vetenskap) som färdighetsmässigt (professionell praktik).

Termin 1-6 består av obligatoriska kurser som kunskapsmässigt bygger på varandra för att säkerställa att du utvecklar en bredd i din professionella kompetens. 

Termin 1-4 ger grundläggande kunskaper om socialt arbete som vetenskapligt ämne och profession. Introduktion ges i grundläggande teorier om sociala problem och utsatthet, om socionomers professionella praktik och om socialt arbete som vetenskap. Progressionen sker under hela utbildningen genom att generella kunskaper inom ämnet socialt arbete fördjupas och du får möjlighet att utveckla såväl yrkesspecifika färdigheter som vetenskaplig kunskap.

Under termin 5 genomför du handledd verksamhetsförlagd utbildning (H-VFU) då du får möjlighet att observera och praktisera olika företeelser och situationer inom socialt arbete. Dessa erfarenheter analyseras och reflekteras utifrån teorier, begrepp och kunskap från tidigare terminer vilket ger dig en handlingsberedskap inför kommande yrkespraktik.

Under terminerna 1-5 läggs särskild vikt vid att uppnå progression i personlig och professionell utveckling vilket innefattar bland annat etisk medvetenhet, empatisk kompetens och bemötande. Sådana färdigheter förstärks och betonas genom uppgifter, reflektions- och färdighetsövningar som följs upp i kurser varje termin.

På termin 6 fördjupas kunskap om socialt arbete som vetenskap. Den första delen av terminen ägnas åt vetenskapsteori och forskningsmetod med både teoretiska och färdighetsinriktade inslag. Under den andra delen av terminen skriver du ett självständigt examensarbete.

På termin 7 får du möjlighet till viss specialisering genom att välja bland en uppsättning fördjupningskurser. Vissa kurser är mer färdighetsorienterade, andra är mer teoretiskt eller vetenskapligt inriktade.

Kurser inom programmet

Programmets kurser finns listade i studieplanen.

Om undervisningen

Du som student läser i den stad där du antogs till programmet, det vill säga antingen i Uppsala eller i Visby. Studierna är campusförlagda. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och praktiska övningar. Olika former av skrivarbeten och uppsatser samt diskussion om dessa utgör viktiga moment.

Undervisningen sker i huvudsak på svenska, men engelska inslag kan förekomma. Kurslitteraturen är på svenska och engelska, vissa inslag av norska eller danska texter kan förekomma.

Undervisningen förmedlas av disputerade lärare och forskare med erfarenhet av utbildning och undervisning inom ämnet. Många av lärarna har också egen erfarenhet av praktiskt socialt arbete. Socionomprogrammet har även ett samarbete med verksamma socionomer som undervisar i de moment som handlar om personlig och professionell utveckling.

Syftet med den handledda verksamhetsförlagda utbildningen (H-VFU) är att ge dig möjlighet att koppla samman teori och praktik genom att observera, praktisera, analysera och reflektera över olika företeelser och situationer inom socialt arbete. Genom den verksamhetsförlagda utbildningen på termin fem får du en handlingsberedskap inför yrkesrollen. H-VFU omfattar 28 hp och grundas i teorier och i en pedagogisk modell med utgångspunkt i ett interprofessionellt lärande där studenter och handledare lär med, om och av varandra.

Programmet förutsätter heltidsstudier och att du deltar aktivt i studierna. Obligatoriska undervisningsmoment ingår i samtliga kurser.

Studera utomlands

Utlandsstudier planeras i samråd med programsamordnare, kursansvarig för H-VFU och Avdelningen för internationalisering. Programsamordnaren godkänner i förväg om kurs vid annat lärosäte/institution bedöms som relevant och kan tillgodoräknas inom Socionomprogrammet.

Karriär

Socionomprogrammet ger dig socialvetenskapliga kunskaper och praktiska färdigheter som gör dig väl kvalificerad att bedriva socialt arbete på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå.

Arbetet innebär att verka för social förändring, förebygga sociala problem, lösa problem i mänskliga relationer och verka för empowerment och frigörelse i syfte att främja människors välfärd. Arbetet kan vara inriktat mot utredning, biståndshandläggning, behandling, arbete med strukturella frågeställningar eller administrativt inriktat mot arbetsledning och planering.

Vanliga yrkestitlar är: Socialsekreterare, biståndshandläggare, behandlare, LSS-handläggare, frivårdsinspektör, kurator, familjerådgivare och familjerättssekreterare.

Kommande arbetsgivare blir framför allt landets kommuner och regioner, kriminalvården, privata verksamheter inom socialt arbete och ideella organisationer.

Socionomprogrammet kan också utgöra grunden för fortsatta studier på master- och forskarnivå, samt utbildningar till hälso- och sjukvårdskurator, psykoterapeut eller diakon.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Socionomprogrammet

210 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P2400 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval: Betyg (36 %) - Högskoleprov (34 %). 30 % av platserna reserveras för sökande med fyra års arbetslivserfarenhet på minst halvtid. För hälften av dessa platser används betygsurval, för hälften högskoleprovsurval.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 315000 kr

Socionomprogrammet

210 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P2401 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval: Betyg (36 %) - Högskoleprov (34 %). 30 % av platserna reserveras för sökande med fyra års arbetslivserfarenhet på minst halvtid. För hälften av dessa platser används betygsurval, för hälften högskoleprovsurval.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 315000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledning i Uppsala, Jenny Holmgren Ejderfelt och Katriina Östensson

studievagledare@soc.uu.se

018-471 53 78 eller 018-471 15 05

Studierektor Daniel Nilsson Ranta

daniel.nilsson.ranta@soc.uu.se

018-471 51 77

Studievägledare vid Campus Gotland, Maria Ljungqvist

studievagledning-cg@uu.se

0498-10 82 45

Studieadministration Campus Gotland, Maria Petersén Enström

studentservice-cg@uu.se

0498-10 82 26

Sociologiska institutionen

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 624, 751 26 UPPSALA

info@soc.uu.se

Programstart och registrering

Programstart v 35 2022

När du blivit antagen till Socionomprogrammet måste du registrera dig för att påbörja dina studier. När du aktiverat ditt studentkonto loggar du in i Ladok för studenter och registrerar dig på programmets första kurser som listas här nedan. För att behålla din plats måste du registrera dig senast den 22 augusti. Du når Ladok för studenter och annan viktig information via Studentingången: www.uu.se/student.

Socionomprogrammet termin 1:

  • Introduktion till socialt arbete, 7 högskolepoäng (2SC162)
  • Socialpolitik och socialt arbete i nutida Sverige, 7 högskolepoäng (2SC161)
  • Sociala villkor och sociala problem I, 7 högskolepoäng (2SC164)
  • Globalisering, migration och socialt arbete, 7 högskolepoäng (2SC163)
  • Personlig och professionell utveckling (termin 1), 2 högskolepoäng (2SC141)

Villkorligt antagen?
Om du blivit villkorligt antagen måste du styrka din behörighet innan du kan registrera dig. Kontakta studieadministrationen för den studieort där du ska läsa programmet: 

Socionomprogrammet i Uppsala: 
Kontakta studieadministrationen på info@soc.uu.se senast den 22 augusti, för att vara säker på att behålla din plats.

Socionomprogrammet i Visby: 
Kontakta studieadministrationen på studentservice-cg@uu.se senast den 22 augusti, för att vara säker på att behålla din plats.

Reservplacerad? 
Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad via e-post eller telefon om du kan erbjudas en plats. Vi börjar kalla reserver tidigast den 23 augusti.

Programstart:
Programmet startar med information och en föreläsning den 29 augusti. Mer om programstarten hittar du på programmets sida i Studium.