Sex nya doktorander till Sociologiska institutionen

Sex nya doktorander har nu anlänt till Sociologiska institutionen: Sivan Gal, Frida Höglund och Henrik Karlsson kommer att arbeta vid CESAR samt Karin Kristensen, Mohini Mehta och Anton Ösgård som kommer att forska inom sociologi. Anton Ösgård är knuten till Institutionen för bostads- och urbanforskning (IBF) men kommer att ha sin plats vid Sociologiska institutionen. Här presenterar de sig själva och vad de forskar om.

Sivan Gal
Sivan Gal

Sivan Gal

I have a bachelor degree in Social-Work from Tel-Aviv University and a Master in Child Studies from Linköping University. My master thesis was an analysis of diagnostic records documenting the diagnostic procedure of Autism Spectrum Disorder of pre-school aged children in Sweden, written by clinicians within the health care system. 

My current research focuses on parents’ perspectives on the diagnostic process of Autism Spectrum Disorder in pre-school aged children. 

I am interested in psychiatric categories and their significance and impact on the individual and her family. We live in a time of fast communication, where information on psychiatric categories is available on-line, and psychiatric terms are now used in everyday language to describe personal qualities and tendencies, and where more and more children are diagnosed with Autism Spectrum Disorder, ADHD, depression or anxiety. I believe it is of great value, therefore, to gain a deeper understanding of how psychiatric categories continue to be re-constructed through language and interaction.

My favourite activities are being in nature with my dogs, reading, cooking, and spending time with family and friends.
 

Frida Höglund

Frida Höglund

Frida Höglund är doktorand i socialt arbete med särskilt intresse för välfärdsorganisationer, dess kontexter och mötet med individer och grupper. Avhandlingen kommer att fokusera på mötet mellan välfärdsorganisationer och klienter i textinteraktion, i det som kommit att kallas för ”screen-level bureaucracy”, där även ett jämställdhetsperspektiv kommer att anläggas. Det empiriska materialet bygger på textinteraktion vid sociala medieplattformar och mejl. Doktorandprojektet ingår i forskningsprojektet Equal terms? Manifestations of inequality in parents’ contacts with the Social Insurance Agency about parental leave

Efter avlagd socionomexamen arbetade Frida som amanuens i socialt arbete vid Örebro universitet under tiden hon studerade på avancerad nivå. Inom ramen för sin masterexamen har hon författat en magisteruppsats och en masteruppsats, vilka har fokuserat på civilsamhället och den offentliga sektorn sett till individer i hemlöshet respektive unga och brottsprevention.

Frida kommer närmast från en tjänst som socialsekreterare vid ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten och har tidigare arbetat med bland annat utredning avseende missbruks- och beroendeproblematik samt inom psykiatrin. Hon har även varit förtroendevald i Föreningen för forskning i socialt arbete Mitt-regionen samt volontär i Örebro Tjejjour. Tiden utöver arbete och studier spenderas gärna till löpning, musik och att leta gammalt porslin på auktioner. 
 

Henrik Karlsson

Jag är intresserad av att utveckla och förbättra kvaliteten i socialtjänstens utredningar av socialt utsatta barn och unga. Som ett led i det har jag tagit fram och publicerat två kvalitetsledningssystem i vetenskapliga tidskrifter. Syftet med systemen är att stimulera professionellt lärande genom att systematiskt bedöma kvalitet i barnavårdsutredningar och ge socialsekreterare återkoppling på sin professionella prestation. 

I min forskning är min förhoppning att undersöka hur kvalitetsledningssystem påverkar och utvecklar socialsekreterares professionella arbete i relation till de krav Socialstyrelsens ställer på barnavårdsutredningar. 
 

Karin Kristensson

Karin Kristensson

Jag har under flera år arbetat som utredare inom fackföreningsrörelsen - huvudsakligen med frågor som rör jämställdhet och arbetsmiljö. Jag har en kandidatexamen i nationalekonomi från Göteborgs universitet och en master i sociologi från Stockholms universitet.

Min masteruppsats handlade om hur utbildning, etnicitet och kön kan påverka möjligheten till social mobilitet från en arbetarklassbakgrund till en mer privilegierad klassposition.

Mitt planerade avhandlingsarbete handlar om hierarkier och heterogenitet inom arbetarklassen. Jag vill undersöka effekterna av en heterogen arbetarklass, sett till etnicitet och kön, på klassojämlikheten i Sverige. Jag ämnar redogöra för ojämlikheter i resurser, som inkomst och politiskt inflytande, inom arbetarklassen och hur det bidrar till ojämlikhet mellan individer.

Jag har valt detta ämne eftersom jag vill förstå och beskriva hur ojämlikhet ser ut och upprätthålls i Sverige idag. Detta intresse var också drivande bakom min masteruppsats - vilken bidrog till förståelse för hur individer, genom olika mekanismer, exkluderas från positioner och ojämlikhet upprätthålls över generationer.

Även utanför arbetet lär jag mig gärna nya saker. Jag läser böcker och är med i studiecirklar. Jag gillar också att umgås med kompisar, äta och dricka gott och bada.
 

Mohini Mehta

Mohini Mehta

My research interests include intersections between food, agency, social memory and oral narratives. I have previously worked in the development sector in the fields of gendered non-formal education and life skill training. I am interested to explore the discursive histories of women and their negotiation with patriarchal structures through recipes and stories around food. I have a Master's degree in Sociology and Social Anthropology from Central European University (CEU), Hungary, and a Master's in Social Work (specialization in Women Centred Practice) from Tata Institute of Social Science (TISS), India. I have previously worked as the Writing Tutor at Ashoka University, India. 

I love taking the academic discourse around culinary cultures to my kitchen, where I spend a lot of time cooking. I perform spoken word poetry and spend my free time reading, quizzing, and going for long walks.
 

Anton Ösgård 
Innan och under mina studier har jag varit engagerad i klimatrörelsen i Sverige och internationellt. Detta engagemang och en nyfikenhet att förstå de sociala förhållanden som definierar den mänskliga tillvaron, sökte jag mig till en kandidatutbildning i geografi. Genom denna utbildning, var jag skrev examensarbeten både om hållbart jordbruk och urbana platsidentiteter fick jag en bred tvärvetenskaplig grund att stå på, men hittade även mitt intresse för det urbana.

Anton Ösgård

Genom arbetet med min kulturgeografiska kandidatuppsats, i vilken jag undersökte hur platsidentitetens framväxt Hammarby Sjöstad bidrar till (re)produktionen av normer och konflikter i rummet, fastnade jag för att förstå stadens roll i människors liv och omställningsarbetet. Efter avslutad kandidatexamen flyttade jag till Nederländerna, var jag studerade urban- och ekonomisk geografi vid Utrechts universitet. Här tog mitt examensarbete mig till Köpenhamn var jag undersökte människors erfarenheter av att bo och leva i det stadsentreprenöriella mega-projektet Ørestad.

Båda mina examensarbeten undersökte hur rummet upplevs av människor i relation till hur det blev föreställt och hur det representeras i olika diskurser. Hammarby Sjöstad, liksom Ørestad är båda uttryck för samtida ideal och idéer om ett framtida samhälle. Detta är även kärnan i vad min doktorsavhandling kommer fokusera på, om än i en väsentligt annorlunda form. Jag vill undersöka den transformativa potentialen hos bostadsalternativ som uppstått ur civilsamhället för att bemöta bostadskrisen samt bidra till ett mer socialt och ekologiskt hållbart samhälle.