Att doktorera

En kort introduktion

Forskarutbildningen i sociologi inkluderar två konsekutiva nivåer vilka leder till filosofie licentiat examen respektive filosofie doktors examen. Längden på utbildningen som leder till den högsta examen (PhD) är normalt fyra år. (Den normala fyra-års perioden kan förlängas om kompenserad tid spenderas på till exempel undervisning). 

Utbildningen är organiserad kring två huvudsakliga delar

  • Den första delen (75 högskolepoäng eller 18 månader heltidsstudier) består av kurser (se nedan), inklusive en avhandlingsplan.
  • Den andra delen består av arbete med en avhandling för att erhålla filosofie doktorsexamen (ytterligare 165 högskolepoäng). Det är också möjligt att ta ut en filosofie licentiatexamen (60+60 högskolepoäng).

Avhandlingen ska skrivas på svenska, engelska, tyska eller franska och måste försvaras offentligt inför en betygsnämnd som bedömer både avhandlingen och försvaret. 

Ansökan och antagning

Antagning till forskarutbildningen sker vartannat år. Vanligen söker många studenter till utbildningen och endast ett fåtal antas. För mer information om ansökan se Ansökan.

Kurser

Före-avhandlingsarbete inom forskarutbildningen summerar till 75 högskolepoäng, inklusive kurser baserade på föreläsningar, seminarieserier, läskurser samt arbete med avhandlingsplanen. Vanligen, dock inte nödvändigtvis, ger varje kurs 7,5 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 1000 sidor att läsa. Examinationen kan vara muntlig men kräver ofta ett kurspapper. Före-avhandlingsarbete organiseras som följer:

·  Obligatoriska kurser: Introduktionskurs (7,5 hp), Metodkurser – kvalitativ och kvantitativ (15 hp), vetenskapsteori (7,5 hp), sociologisk teori – klassisk och modern (7,5 hp) och kurs i socialpsykologi (7,5 hp). Utbildningen börjar med introduktionskursen. Denna kurs inkluderar akademisk socialisation, förväntningar på en forskare och en rad avhandlingar diskuteras och granskas kritiskt under seminarier. Under andra halvan av kursen förväntas doktoranderna utveckla en individuell avhandlingsplan. Planen presenteras och diskuteras i slutet av den första terminen.

· Seminarier: Det är obligatoriskt att aktivt delta i seminarier under utbildningen. (7,5 hp)

·  Andra kurser: Ämnen studeras ofta, dock ej nödvändigtvis, som individuella läskurser eller läskurser inom institutionens speciella seminarier. Efter godkännande från Handledarkollegiet kan doktorandkurser från andra universitet både i Sverige och utomlands tillgodoräknas som alternativ till kurserna som ges vid institutionen. 

Filosofie licentiat (fil. lic.)

Förutom 60 högskolepoäng inkluderande de obligatoriska kurserna krävs ett examinationspapper på 60 högskolepoäng för att erhålla filosofie licentiatexamen. 

Filosofie doktor (PHD)

För att erhålla en filosofie doktorsexamen krävs inlämnande av en avhandling omfattandes 165 högskolepoäng. Avhandlingen kan anta två former, nämligen (a) en monografi eller (b) en sammanläggning av artiklar relaterade till ett enda forskningsområde. I båda fallen är avhandlingen publicerad och bedömd med avseende på sitt originella bidrag till sociologins teoretiska och metodologiska framåtskridande. Avhandlingen måste försvaras offentligt inför en betygsnämnd och måste skrivas på svenska, engelska, tyska eller franska. 

Övrig INFORMATION

För ytterligare information om forskarutbildningen, vänligen kontakta studierektorn för forskarutbildningen:
Studierektor för forskarutbildningen                                                                                 Sociologiska instiutionen
Uppsala universitet 
Box 624
751 26 Uppsala
Telefon: 018- 471 51 83