Ansökan till forskarutbildning

Forskarutbildning i sociologi är totalt 240 hp, varav 75 hp kurspoäng och 165 hp avhandlingspoäng.  

Kvalifikationskrav:

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet är den som har grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i sociologi krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i sociologi eller motsvarande kunskaper. För att antas som doktorand måste den sökande bedömas vara kapabel att slutföra utbildningen.  

Ansökningsförfarande:

Ansökan ska normalt innehålla:
1.    Ansökan om att antas till doktorandstudier. Mer information om ansökan finns här.
2.    En bevittnad kopia av examensbevis för relevant grundexamen eller motsvarande
3.    En forskningsplan (se specificering nedan)
4.    Kopior av skriftligt material som den sökande vill åberopa som C-, D- och mastersuppsatser, publicerade böcker, bokkapitel och artiklar eller annat skrivet material

En kort (ca 2000 ord) forskningsplan om vad som gör sociologi intressant och vad den sökande har för avsikt att undersöka inom ramen för avhandlingen ska bifogas. I forskningsplanen förväntas den sökande placera forskningsuppgiften i ett teoretiskt sammanhang samt kort presentera en lämplig teknik eller metod för uppgiften. Argument ska ges för valt teoretiskt perspektiv samt för föreslagen metodologisk ansats. Sökande kommer, när de formella kraven är uppfyllda, att bedömas och rangordnas efter åberopat skriftligt material inklusive forskningsplanen. Syftet med forskningsplanen är inte bara att pröva den sökandes förmåga att strukturera en forskningsuppgift i relation till sociologiska teorier och forskning samt förmåga välja lämpliga metoder, utan också att få en idé om den sökandes forskningsintressen. Följ denna länk för mer information  om forskningsplanen samt denna länk för mer information om hur bedömningen av det inskickade materialet går till. 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer

Utbildning på forskarnivå i Sociologi regleras också av ämnets allmänna studieplan.

Utbildningen regleras även av samhällsvetenskapliga fakulteten. Rutiner vid antagning till utbildning på forskarnivå, tilldelning av nya studiestöd, prolongation av studiestöd och hantering av doktoranders individuella studieplaner, följ denna länk  för mer information till dig som vill börja doktorera.

Antagning:

Antagningen baseras på en bedömning av den sökandes kapacitet att framgångsrikt slutföra utbildningen. Till grund för bedömningen ligger de texter och den forskningsplan som den sökande gjort gällande. Individuella intervjuer kan också komma att användas.

Ekonomiska villkor:

Framgångsrika kandidater kommer att belönas med anställning som doktorander för en period av fyra år. Lön kommer att betalas ut enligt riktlinjerna från Uppsala universitet.