Exchange studies

Exchange studies provide international experience and new perspectives, in addition you get increased language skills and the opportunity to get to know another culture. As a student you have many opportunities to study abroad via one of the university's exchange agreements.

The Department of Sociology has three exchange agreements of its own, one with The Max Weber Institute for Sociology at Heidelberg University in Germany, one with The Faculty of Humanities at Charles University in the Czech Republic and one with the University of Trento in Italy. Through these agreements, you can deepen and broaden your knowledge in the subject of sociology. For more information about our agreements and how to apply, contact our exchange coordinator Alexander Dobeson

For those of you who are from other foreign universities, Uppsala University also has general exchange agreements with about 150 partner universities worldwide. These agreements are managed by the Unit for International Mobility. Through them, you can come on an exchange and the studies are not limited to the sociology subject.

MÖJLIGHETER ATT STUDERA UTOMLANDS VID UU

Utbytesstudier – Är kanske den mest välkända formen av att studera utomlands där du läser en till två terminer vid ett partneruniversitet i EU/Europa eller resten av världen. Utbyten inom EU/Europa berättigar oftast till ett så kallat Erasmusstipendium, mer information om Erasmusstipendiet för studier. Studerar du utomlands via Erasmusprogrammet kan du som har en funktionsnedsättning ansöka om extra medel för eventuella merkostnader som uppstår i samband med utbytet. Som utbytesstudent är du alltid försäkrad via Student UU. Sociologiska institutionen har egna utbytesavtal, men det finns även universitetsgemensamma utbytesavtal som är öppna för alla studenter vid Uppsala universitet. Längre ner på denna sida kommer hittar du mer information om utbytesstudier.

Praktik/ VFU/ datainsamling inom EU/Europa – inom ramen för Erasmuspraktikstipendium kan du få medel för att göra en praktik/datainsamling/VFU som är minst 60 dagar inom EU/Europa. Du hittar och ordnar själv det praktiska kring din praktik/VFU/datainsamling. Du kan även få Erasmuspraktikstipendium för att göra en praktik under sommaren eller efter examen, notera att ansökan måste inkomma när du fortfarande är registrerad som student vid UU. Åker du ut som Erasmuspraktikant är du alltid försäkrad via Student UT. För mer information om Erasmuspraktikstipendium.

Datainsamling i ett utvecklingsland – inom ramen för det Sida finansierade programmet Minor Field Studies kan du få stipendium för att samla in data till kandidat, magister eller masteruppsats om 8–20 veckor, om din uppsats är tänkt att handla om utvecklingsländer, utvecklingsfrågor och de globala hållbarhetsmålen. Som student med ett Minor Field Studies stipendium är du alltid försäkrad via Student UT. För mer information om Minor Field Studies.

UTBYTESSTUDIER

Sociologiska institutionen har tre egna utbytesavtal, ett med The Max Weber Institute for Sociology vid Heidelberg University i Tyskland, ett med The Faculty of Humanities vid Charles University i Tjeckien samt ett med University of Trento i Italien. Genom dessa avtal kan du fördjupa och bredda dina kunskaper i sociologiämnet. Alla studenter som åker på utbyte via Sociologiska institutionen är berättigade till Erasmusstipendium. För mer information om hur du ansöker om utbytesstudier via Sociologiska institutionen, se nedan.

För dig som är intresserad av andra utländska lärosäten så har Uppsala universitet även generella utbytesavtal med cirka 150 partneruniversitet över hela världen. Dessa avtal sköts av Avdelningen för Internationalisering (AI). Genom AI kan alla Uppsalastudenter åka på utbyte och studierna är inte begränsade till sociologiämnet utan merparten av partneruniversitetets kursutbud kommer att vara valbart. 

ANSÖKAN OM UTBYTESSTUDIER VID SOCIOLOGISKA INSTITUTONEN INKL. CESAR

Nästa ansökan:

För att åka utomlands ht22 via Sociologens utbytesavtal är ansökningsomgången öppen 19 januari – 15 februari 2022. För att se tillgängliga platser se avsnittet information om utbytesmöjligheter och kursval.

Behörighet:

Vid ansökningstillfället ska den sökande ha minst 60 hp från Uppsala universitet (poängen behöver inte nödvändigtvis vara från Sociologiska institutionen eller CESAR).

Den sökande ska ämna ta ut examen/fördjupa sig i något av de ämnen/program hen läser vid Sociologiska institutionen eller CESAR. Studenter som läser program vid Sociologiska institutionen inklusive CESAR är därmed behöriga att söka utbyte via institutionens avtal. För studenter som läser fristående kurser eller för studenter som läser program som ges av annan institution innebär detta att studenten ska ha för avsikt att läsa upp till C- eller masternivå i ämne som ges vid Sociologiska institutionen alternativt CESAR för att vara behörig att söka utbyte via institutionens avtal.

Vid ansökningstillfället ska den sökande vara registrerad på heltidsstudier vid Sociologiska Institutionen eller CESAR. För programstudenter gäller att studenten ska vara registrerad på heltidsstudier men kurser kan vid ansökningstillfället läsas vid andra institutioner. För studenter med anpassad studiegång räknas studentens beviljade studietakt som motsvarande heltidsstudier. Studenter som har ett pågående studieuppehåll och det finns registrerat i Ladok ges dispens gällande registrering vid ansökningstillfället. Bifoga beslutsintyget i din ansökan. Ett studieuppehåll innebär att studenter har platsgaranti på sitt program.

Alla sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav är berättigade att söka utbyte vid Sociologiska institutionen inkl. CESAR, dock är det viktigt för sökande att känna till att avtalen främst har upprättats inom ämnet Sociologi. Det åligger den sökande att vid värduniversitetet hitta relevanta kurser.

Ansökan består av:

Ansökan görs via detta formulär. Observera att alla delar enligt nedan måste bifogas ansökan för att denna ska anses komplett.

  • Registreringsintyg – som visar att den sökande läser kurser alternativt läser vid ett program på heltid vid Sociologiska institutionen inkl. CESAR
  • Studieintyg – som visar att studenten att har åtminstone 60 hp från Uppsala universitet vid ansökningstillfället.
  • Rangordning av universitet - studenter kan rangordna upp till tre universitet i sin ansökan.
  • Kort motiveringsbrev (max 400 ord): motivera varför du vill åka på utbyte och vad dina förväntningar på utbytet är. Varför vill du just till det/de lärosäte/n och platser som du valt? Motivera ditt kursval. Motiveringsbrev kan skrivas på svenska eller engelska.
  • Kursförslag till det/de universitet man söker till – den sökande ska i sin ansökan presentera en plan för vilka kurser hen ämnar läsa vid värduniversitetet, planen ska omfatta kurser om min 30 ECTS max 40 ECTS. Kursförslaget ska innehålla kurskod, antal ECTS, Namn på kurs, undervisningsspråk. Mer information relevanta kurser vid värdlärosätena nedan. 
  • Observera att värdlärosätena ännu inte har publicerat kurskatalogen för nästa läsår vid ansökningstillfället, varför studenter får basera sitt kursförslag på den information som finns tillgänglig och på kursutbudet för innevarande läsår. Detta innebär att kurserna som studenterna sedan kommer att ges vid partnerlärosätet kan komma att förändras. Det viktiga är att studenter hittar kurser som är på rätt nivå och om studenten planerar att tillgodoräkna kurser som specifika delar av programstudier/inom ramen för kurser vid UU att det finns motsvarande kurser vid värdlärosätet. Vid frågor/funderingar gällande tillgodoräkning rekommenderas studenter kontakta studievägledningen
  • Studenter som har ett beviljat studieuppehåll vid ansökningstillfället bifogar beslutsintyget för detta.

Urval:

Vid fler inkomna kompletta ansökningar än tillgängliga platser kommer ett urval göras baserat på en bedömning av motiveringsbrevet som bifogats ansökan. Poängsättning kommer vid en urvalssituation göras enligt nedan:
4 poäng - Exceptionellt stark motivering. Studenter har en mycket stark motivering till varför studenter vill till platsen och/eller värdlärosätet som hen ansökt till – fokusera på ditt första hands val. Det kan handla antingen om kursutbudet och/eller forskningen som bedrivs vid värdlärosätet eller hur att lära sig språket, att lära känna en annan kultur och att vara del av ett annat samhälle är kopplat till studierna vid Sociologiska institutionen inkl. Cesar.
3 poäng - Stark motivering.
2 poäng - Fullgod motivering.
1 poäng - Svag motivering.

Deadline ansökan:

Du ansvarar för att skicka in din kompletta ansökan via anvisat ansökningsformulär senast 15 februari, 2022.

Besked till sökande:

Besked till samtliga sökande ges inom en månad från att ansökan stängt.

INFORMATION OM UTBYTESMÖJLIGHETER OCH KURSVAL

Charles University, Prag, Tjeckien, 1 plats, helår ht22+vt23 alternativt 2 terminsutbyten

Utbytesavtal med Faculty of Humanities, Charles University. Det finns ett brett utbud av kurser både på kandidat och masternivå. Som utbytesstudent tillåts du även läsa vissa kurser vid Undergraduate Program in Central European Studies och undergaduate Central European Studies and Jewish Studies – mer information om hur många poäng/kurser du tillåts läsa hittar du i kurskatalog. Aktuell kurskatalog har ännu inte publicerats, men den senaste kurskatalogen finns här.

University of Heidelberg, Heidelberg, Tyskland, 1 plats, helår ht22+vt23

Utbytesavtal med The Max Weber Institute for Sociology. För mer information om Heidelberg. Tyska terminstider skiljer sig starkt från de svenska terminstiderna, därför är det rekommenderat att läsa ett helt läsår vid universitetet i Heidelberg. Höstterminen kallas vintertermin och sträcker sig från 1 oktober till 31 mars 2022. Vårterminen kallas sommartermin och officiellt sträcker sig den från 1 april till 30 september 2023, undervisning sker 20 april till 2 augusti. Utanför perioden då undervisning sker kan inlämning av olika slag ske, men studenter brukar inte behöva befinna sig på plats. Aktuell kurskatalog har ännu inte publicerats, men den senaste kurskatalogen finns här. 

University of Trento, Trento, Italien1–2 platser, en termins utbyte ht22

Utbytesavtal med Department of Sociology and Social Research, University of Trento. Notera att du måste läsa åtminstone 60% av dina kurser vid Department of Sociology and Social Research, och att institutionen framförallt erbjuder masterkurser på engelska. Här hittar du hittar kursutbudet vid Department of Sociology and Social Research för läsåret 21/22. 

Nästa steg:

Framgångsrika sökande nomineras till värduniversitet och får sedan mer information om hur de går tillväga för att ansöka om kurser, boende osv. vid värdlärosätet.   

Last modified: 2022-01-18