Allmänna utbildningsfrågor

 • Var hittar jag schemat?

Schemat finns i Studium. Det publiceras senast 5 veckor innan kursstart. Du kan också söka fram ditt schema på schema.uu.se. Ange då namn eller kurskod för att söka fram schemat.

 • Vad är det för litteratur på kursen? Var hittar jag den?

Litteraturlistan finns i kursplanen för respektive kurs. Du kan söka fram din kurs på sidan för kursplanesök. Du kan även hitta kursplanen med litteraturlista via kurssidan i Studium. Vissa litteraturval sker i samråd med undervisande lärare och publiceras därför inte i kursplanen. Det gäller till exempel Uppsatskursen på C-nivå.

 • Jag har problem att registrera mig på kursen jag är antagen till, vart vänder jag mig?

Du vänder dig till Sociologiska institutionens kursadministration på telefon 018-471 51 87 eller e-post .

 • Har ni antagning både höst och vår?

Ja, till alla fristående kurser på grundnivå samt till Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor (PA-programmet).
Till Sociologiprogrammet samt Masterprogrammet antar vi studenter på höstterminen varje år.
Fristående kurser på avanceradnivå ges en gång per år, se utbildningskatalogen för mer information om när vi ger våra kurser och program. 

 • Hur ser antagningspoängen ut?

Det varierar från termin till termin. Du kan söka fram informationen på Universitets och högskolerådets hemsida där det finns statistik för program och kurser i hela Sverige: antagningsstatistik

 • Ger ni utbildningen på distans?

Nej, det gör vi inte. All undervisning sker på plats på campus. Undantaget är praktiken inom Sociologiprogrammet som vid överenskommelse kan förläggas på annan ort.

 • Vad kan jag som har en funktionsvariation göra för att få stöd?

Om du har en varaktig funktionsvariation som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid på universitetet. Det finns fyra samordnare som arbetar med riktat pedagogiskt stöd för studenter och doktorander med funktionsvariation. Kom ihåg att ansöka om pedagogiskt stöd i god tid, gärna redan när du ansöker till en utbildning vid Uppsala universitet. 
Här finns mer information: 
Pedagogiskt stöd  
När du fått ett beslut om anpassning kontaktar du institutionens studievägledning.

 • Hur är utbildningen upplagd på campusområden och är man där varje dag?

Studierna bedrivs på campus, och antalet träffar framgår av schemat för respektive kurs. I genomsnitt är det föreläsningar eller seminarier ca 3 gånger i veckan vilket motsvarar ca 6-8 timmars lärarledd undervisning per vecka, resten är egna grupparbeten, seminarier, inläsning mm.

 • Jag undrar hur man söker i urvalsgruppen med arbetslivserfarenhet?

Det är bra ju fler urvalsgrupper man kan kvalificera sig till (t ex även högskoleprovet) då man hamnar i alla urvalsgrupper man är behörig till.  Inom Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor (PA-programmet) har vi en urvalsgrupp som baseras på arbetslivserfarenhet. Urvalet är Betyg 37% - Högskoleprov 33% samt så reserveras 30 % av platserna för sökande med fyra års arbetslivserfarenhet på minst halvtid (de 30 % delas upp på hälften betygsurval och för hälften provurval). Den urvalsgrupp 30% (med fyra års arbetslivserfarenhet) styrks genom intyg. Det ska vara ett intyg från exempelvis din arbetsgivare (se mer förklaring på sidan antagning.se om intyg, det vill säga en dokumentation som styrker att du haft en tjänst där det klart framgår datum när du började och slutade (eller om du fortfarande är anställd där) och omfattningen på tjänsten (exempel: minst 4 timmar  om dagen eller 20 timmar i veckan osv). Alla arbeten som du har ett intyg ifrån oavsett om det är i Sverige eller utomlands kan du räkna med (måste vara fyra år tillsammans). Som arbetslivserfarenhet räknas en eller flera anställningar från det år man fyller 16. Från gymnasietiden får man endast räkna arbete under sommarloven. All ansökan görs genom antagning.se  och  intygen ska du själv ladda upp, se ladda upp  intyg. Viktigt att intygen kommer in i tid.

 • Kan jag byta utbildningsort till Uppsala?

Om du läser ett program på annan ort kan du inte hoppa in i Uppsala istället. Du behöver söka programmet från början via antagning.se . Efter antagning så kan institutionen bedöma om du eventuellt kan tillgodoräkna något av tidigare studier.  

 • Jag vill boka ett studiesamtal, hur gör jag det?

Du kan antigen ringa eller skicka e-post till studievägledarna för att boka ett samtal. Du hittar kontaktuppgifter på sociologiska institutionens hemsida, studievägledning.

Frågor om tillgodoräkning

 • Kan jag tillgodoräkna det jag tidigare läst?

Efter antagning till en kurs eller ett program kan institutionen titta på om något av det du läst tidigare kan tillgodoräknas. Du hittar mer information om hur du ansöker om tillgodoräknade på sidan för Studieadministration. Varje ärende bedöms individuellt utifrån tidigare studier.

 • Hur gör man om man vill tillgodoräkna sig kurser som man har läst tex utomlands?

Om du funderar på att läsa kurser som du kan tillgodoräkna dig som delkurser inom en kurs (eller en hel kurs) så ska du kontakta den institutionen med de kurser som du är intresserad utav (kursplan och litteraturlista på de kurserna). Vi gör då en preliminär bedömning om kurserna kan motsvara det som du annars skulle läst om du inte åkt på utbyte.  Om du vill läsa helt andra kurser så är du friare att välja. Man blir mer begränsad av val av ställen och kurser om man har tänkt sig tillgodoräknande motsvarande kurser inom ett program. På sidan om examen finns mer information om tillgodoräkning av utländsk utbildning. Det kan vara en fördel att förlänga sin utbildningstid med en eller två terminer och läsa något helt annat. Det vill säga kurser som mer kompletterar programmet eller kurser som speglar landets kultur (kombinera med roliga kurser i största allmänhet). Programstudenter som åker på ett utbyte ansöker om studieuppehåll från programmet under samma period.

Frågor om VFU och praktik

 • Ingår det någon praktik inom programmet?

Sociologiprogrammet:
Ja, vi ger praktik inom Sociologiprogrammet på termin 5, där det är möjligt att läsa antigen 7,5 hp praktik eller 15 hp praktik.

PA-programmet:
Nej, inom PA-programmet ingår det ingen praktik i utbildning utan det här är en teoretisk utbildning. Utbildningen ska vara forskningsförberedande. Praktiska moment försöker man väva in genom att ha föreläsare utifrån, verklighetsbaserade praktikfall, projektarbeten riktad ut mot företag mm.

Frågor om utbytesstudier

 • Finns det möjlighet till utlandsstudier?

Ja, Det går att hitta utbyten antigen direkt via Sociologiska institutionens utbytesavtal eller via Avdelningen för Internationalisering (AI) som arbetar med studentutbyten.

 • Finns det utbytesmöjligheter inom programmet?

De programstudenter som vill åka på utbyten vänder sig antigen till institutionen om något av våra utbyten lockar eller till Avdelningen för Internationalisering (AI).Det går att planera utbytet på två olika sätt. Antingen tar de studieuppehåll från programmet och läser något helt annat under utbytet. Eller så tittar vi innan, på de kurser de vill läsa och godkänner dem som en del i programmet innan de åker iväg. 

Frågor om studieuppehåll

 • Kan jag ta studieuppehåll från programmet?

Ja, det går att ansöka om studieuppehåll från programmet. Detta ska diskuteras med studievägledningen för lämpligt upplägg samt för återkomst till studierna efter studieuppehållet. Mer information och blankett för ansökan finns få sidan för Studieadministration

 • Kan jag ta studieuppehåll från fristående kurs?

Ja, det går att ansöka om studieuppehåll från en fristående kurs om det finns särskilda skäl för uppehållet. Stärk din ansökan med intyg som visar på vilka särskilda skäl du åberopar i din ansökan. Mer information och blankett för ansökan finns få sidan för Studieadministration

Frågor om examen

 • Hur ansöker jag om examen? 

När du är helt klar med dina studier och har fått betygen för alla de kurser du vill ska ingå i din examen kan du ansöka om examen. Du ansöker om examen hos examensenheten. Här hittar du mer information om kraven för examen och ansökan

 • Vad är en generell examen?

En generell examen består av huvudområde, biområde och högskolepoäng (helt avslutade kurser) på totalt 180 hp. Se mer på sidan om examen. Examen kan man läsa in antingen genom att läsa fristående kurser eller välja att läsa inom ett program. Det är ingen skillnad på en generell examen om man har läst kurserna inom program eller som fristående kurs.

 • Hur får jag en ”personalvetarexamen”?

Examens officiella titel är Filosofie kandidatexamen inom det huvudområde du valt som fördjupning (A-C kurs). Det är en generell examen (ingen yrkesexamen) vilket betyder att examen ska innehålla ett huvudområde på 90 hp, ett biområde på  minst 30 hp samt resterande poäng så att det blir 180 hp totalt. Se mer om huvudområde och biområde. Den här generella examen kan man antingen läsa till inom ett program eller med fristående kurser.
Om du vill läsa till en så här examen genom fristående kurser kan du  till exempel följa PA-programmets upplägg som det såg ut innan hösten 2018. Idag ingår vissa renodlade programkurser och det går inte att läsa lika som friståendekurs.

 • Vilken examen får jag när jag läst masterprogrammet?

Masterprogrammet leder fram till en Filosofie Masterexamen på 120 hp (2 år). Det är även möjligt att skriva magisteruppsats på termin 2 och därefter ansöka om en Filosofie Magisterexamen på 60 hp (1 år). Här hittar du mer information om kraven för olika examen

Frågor om studier på avancerad nivå

 • Kan jag läsa vidare på masternivå?

Ja. För dig som har en kandidatexamen i Sociologi (inklusive Sociologi AOP) eller Socialpsykologi erbjuder vi Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning sociologi.

 • Finns det något masterprogram inom PA (HR- området) i Uppsala?

För nuvarande finns ingen specifik HR-master i Uppsala. Det finns dock på andra lärosäten. Du kan söka fram mer information om dessa via antagning.se.

 • Ges masterprogrammen på svenska eller engelska? 

Det varierar mellan kurserna. Vissa kurser ges på engelska eftersom det är internationella studenter som deltar i undervisningen. 

Frågor om arbete efter examen

Arbetsområden för Sociologi, socialpsykologi och PA
Arbetsmarknad baserad på alumniundersökning 2015-2021
 • Sociologi och Socialpsykologi

Karriärvägarna är många för sociologer och socialpsykologer inom en rad olika områden i samhället. Sociologisk kompetens är användbar inom många verksamheter där kunskap om samhället, sociala relationer och samspelet mellan grupper och individer krävs och där färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation, analys, kvalitetssäkring och projektledning eftersöks.

7 av 10 sociologer och socialpsykologer återfinns inom den offentliga sektorn t ex på olika myndigheter, företag eller inom organisationer. Oavsett om du kommer att arbeta inom den offentliga eller privata sektorn har utbildningen gett dig förmågor och kunskaper i att analysera och utreda olika samhällsfrågor. Dessa samhällsfrågor kan handla om genus, etnicitet, utbildning, brottslighet, social ojämlikhet eller olika typer av maktförhållanden. Utbildningen är bred och leder inte fram till en enskild yrkestitel, däremot finns det yrkesområden som ofta är sökbara för sociologer och socialpsykologer. Några exempel på områden kan vara t ex. analytiker, handläggare, utredare, marknadsförare, ombudsman, projektledare, samordnare, informatör, arbetsförmedlare, förhandlare, rådgivare och administratör m.fl.

För mer utförlig information om sociologers och socialpsykologers arbetsområden rekommenderar vi Sacos sida: Yrken A-Ö. Titta särskilt på Samhällsvetare  och Beteendevetare och läs vidare om de kategorier som presenteras inom respektive område.

 • PA-programmet

Programmet ger en teoretisk men bred utbildning inom beteendevetenskap, arbetsrätt och företagsekonomi. Eftersom personalvetare finns överallt på olika arbetsplatser gör det att arbetsmarknaden kan finnas både inom offentlig och privat sektor.

En personalvetare kan arbeta med olika former av organisationsutveckling, kompetensinventering, avvecklingsarbete, rekrytering, förhandlingar och arbetsmiljöfrågor för att bara nämna några områden. Olika titlar som kan förekomma när man söker arbeten är: personaladministratör, personalhandläggare, personalman, personalspecialist, personalstrateg, personalutvecklare, personalvetare, HR-generalist, HR-konsult, HR-specialist, HR-utvecklare.

För mer utförlig information om personalvetares arbetsområden rekommenderar vi Sacos sida: Yrken A-Ö. Titta särskilt på länken Personalvetare och läs vidare om de kategorier som presenteras inom respektive område.​

Senast uppdaterad: 2023-06-09