Intresserad av att studera utomlands?

Utlandsstudier ger internationell erfarenhet och nya perspektiv, dessutom får du ökade språkkunskaper och möjlighet att lära känna en annan kultur. Som student vid Uppsala universitet har du många möjligheter att studera utomlands. Om du har mer specifika frågor gällande när det passar att åka utomlands i just din utbildning/ditt utbildningsprogram så kan det vara bra att börja med att kontakta studievägledningen. Har du specifika frågor om du kan åka utomlands under en del av en kurs (t.ex. för att samla in data till en uppsats) så kan du vända dig direkt till kursansvarig för kursen. Är du socionomstuderande och vill göra din VFU utomlands kontaktar du VFU-koordinator. För övriga frågor gällande möjligheterna att åka utomlands kan du kontakta internationell koordinator.

MÖJLIGHETER ATT STUDERA UTOMLANDS VID UU

Utbytesstudier – Är kanske den mest välkända formen av att studera utomlands där du läser en till två terminer vid ett partneruniversitet i EU/Europa eller resten av världen. Utbyten inom EU/Europa berättigar oftast till ett så kallat Erasmusstipendium, mer information om Erasmusstipendiet för studier. Studerar du utomlands via Erasmusprogrammet kan du som har en funktionsnedsättning ansöka om extra medel för eventuella merkostnader som uppstår i samband med utbytet. Som utbytesstudent är du alltid försäkrad via Student UU. Sociologiska institutionen har egna utbytesavtal, men det finns även universitetsgemensamma utbytesavtal som är öppna för alla studenter vid Uppsala universitet. Längre ner på denna sida kommer hittar du mer information om utbytesstudier.

Praktik/ VFU/ datainsamling inom EU/Europa – inom ramen för Erasmuspraktikstipendium kan du få medel för att göra en praktik/datainsamling/VFU som är minst 60 dagar inom EU/Europa. Du hittar och ordnar själv det praktiska kring din praktik/VFU/datainsamling. Du kan även få Erasmuspraktikstipendium för att göra en praktik under sommaren eller efter examen, notera att ansökan måste inkomma när du fortfarande är registrerad som student vid UU. Åker du ut som Erasmuspraktikant är du alltid försäkrad via Student UT. För mer information om Erasmuspraktikstipendium.

Datainsamling i ett utvecklingsland – inom ramen för det Sida finansierade programmet Minor Field Studies kan du få stipendium för att samla in data till kandidat, magister eller masteruppsats om 8–20 veckor, om din uppsats är tänkt att handla om utvecklingsländer, utvecklingsfrågor och de globala hållbarhetsmålen. Som student med ett Minor Field Studies stipendium är du alltid försäkrad via Student UT. För mer information om Minor Field Studies.

UTBYTESSTUDIER

Sociologiska institutionen har tre egna utbytesavtal, ett med The Max Weber Institute for Sociology vid Heidelberg University i Tyskland, ett med The Faculty of Humanities vid Charles University i Tjeckien samt ett med University of Trento i Italien. Genom dessa avtal kan du fördjupa och bredda dina kunskaper i sociologiämnet. Alla studenter som åker på utbyte via Sociologiska institutionen är berättigade till Erasmusstipendium. För mer information om hur du ansöker om utbytesstudier via Sociologiska institutionen, se nedan.

För dig som är intresserad av andra utländska lärosäten så har Uppsala universitet även generella utbytesavtal med cirka 150 partneruniversitet över hela världen. Dessa avtal sköts av Avdelningen för Internationalisering (AI). Genom AI kan alla Uppsalastudenter åka på utbyte och studierna är inte begränsade till sociologiämnet utan merparten av partneruniversitetets kursutbud kommer att vara valbart. 

ANSÖKAN OM UTBYTESSTUDIER VID SOCIOLOGISKA INSTITUTONEN INKL. CESAR

Nästa ansökan:

För att åka utomlands ht22 via Sociologens utbytesavtal är ansökningsomgången öppen 15 januari – 15 februari 2022. För att se tillgängliga platser se avsnittet information om utbytesmöjligheter och kursval.

Behörighet:

Vid ansökningstillfället ska den sökande ha minst 60 hp från Uppsala universitet (poängen behöver inte nödvändigtvis vara från Sociologiska institutionen eller CESAR).

Den sökande ska ämna ta ut examen/fördjupa sig i något av de ämnen/program hen läser vid Sociologiska institutionen eller CESAR. Studenter som läser program vid Sociologiska institutionen inklusive CESAR är därmed behöriga att söka utbyte via institutionens avtal. För studenter som läser fristående kurser eller för studenter som läser program som ges av annan institution innebär detta att studenten ska ha för avsikt att läsa upp till C- eller masternivå i ämne som ges vid Sociologiska institutionen alternativt CESAR för att vara behörig att söka utbyte via institutionens avtal.

Vid ansökningstillfället ska den sökande vara registrerad på heltidsstudier vid Sociologiska Institutionen eller CESAR. För programstudenter gäller att studenten ska vara registrerad på heltidsstudier men kurser kan vid ansökningstillfället läsas vid andra institutioner. För studenter med anpassad studiegång räknas studentens beviljade studietakt som motsvarande heltidsstudier. Studenter som har ett pågående studieuppehåll och det finns registrerat i Ladok ges dispens gällande registrering vid ansökningstillfället. Bifoga beslutsintyget i din ansökan. Ett studieuppehåll innebär att studenter har platsgaranti på sitt program.

Alla sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav är berättigade att söka utbyte vid Sociologiska institutionen inkl. CESAR, dock är det viktigt för sökande att känna till att avtalen främst har upprättats inom ämnet Sociologi. Det åligger den sökande att vid värduniversitetet hitta relevanta kurser.

Ansökan består av:

Ansökan görs via ett särskilt formulär som publiceras i samband med att ansökan öppnar, men studenter kan med fördel förbereda delarna enligt nedan redan innan ansökningsformuläret öppnar. Observera att alla delar enligt nedan måste bifogas ansökan för att denna ska anses komplett.

  • Registreringsintyg – som visar att den sökande läser kurser alternativt läser vid ett program på heltid vid Sociologiska institutionen inkl. CESAR
  • Studieintyg – som visar att studenten att har åtminstone 60 hp från Uppsala universitet vid ansökningstillfället.
  • Rangordning av universitet - studenter kan rangordna upp till tre universitet i sin ansökan.
  • Kort motiveringsbrev (max 400 ord): motivera varför du vill åka på utbyte och vad dina förväntningar på utbytet är. Varför vill du just till det/de lärosäte/n och platser som du valt? Motivera ditt kursval. Motiveringsbrev kan skrivas på svenska eller engelska.
  • Kursförslag till det/de universitet man söker till – den sökande ska i sin ansökan presentera en plan för vilka kurser hen ämnar läsa vid värduniversitetet, planen ska omfatta kurser om min 30 ECTS max 40 ECTS. Kursförslaget ska innehålla kurskod, antal ECTS, Namn på kurs, undervisningsspråk. Mer information relevanta kurser vid värdlärosätena nedan.
  • Studenter som har ett beviljat studieuppehåll vid ansökningstillfället bifogar beslutsintyget för detta.

Urval:

Vid fler inkomna kompletta ansökningar än tillgängliga platser kommer ett urval göras baserat på en bedömning av motiveringsbrevet som bifogats ansökan. Poängsättning kommer vid en urvalssituation göras enligt nedan:
4 poäng - Exceptionellt stark motivering. Studenter har en mycket stark motivering till varför studenter vill till platsen och/eller värdlärosätet som hen ansökt till – fokusera på ditt första hands val. Det kan handla antingen om kursutbudet och/eller forskningen som bedrivs vid värdlärosätet eller hur att lära sig språket, att lära känna en annan kultur och att vara del av ett annat samhälle är kopplat till studierna vid Sociologiska institutionen inkl. Cesar.
3 poäng - Stark motivering.
2 poäng - Fullgod motivering.
1 poäng - Svag motivering.

Deadline ansökan:

Du ansvarar för att skicka in din kompletta ansökan via anvisat ansökningsformulär senast 15 februari, 2022.

Besked till sökande:

Besked till samtliga sökande ges inom en månad från att ansökan stängt.

INFORMATION OM UTBYTESMÖJLIGHETER OCH KURSVAL

Charles University, Prag, Tjeckien, 2 platser, helår ht22+vt23

Utbytesavtal med Faculty of Humanities, Charles University. Det finns ett brett utbud av kurser både på kandidat och masternivå. Som utbytesstudent tillåts du även läsa vissa kurser vid Undergraduate Program in Central European Studies och undergaduate Central European Studies and Jewish Studies – mer information om hur många poäng/kurser du tillåts läsa hittar du i kurskatalog. Länk till aktuell kurskatalog publiceras här inom kort.

University of Heidelberg, Heidelberg, Tyskland, 1 plats, helår ht22+vt23

Utbytesavtal med The Max Weber Institute for Sociology. För mer information om Heidelberg. Tyska terminstider skiljer sig starkt från de svenska terminstiderna, därför är det rekommenderat att läsa ett helt läsår vid universitetet i Heidelberg. Höstterminen kallas vintertermin och sträcker sig från 1 oktober till 31 mars 2022. Vårterminen kallas sommartermin och sträcker sig från 1 april till 30 september 2023. Länk till aktuell kurskatalog publiceras här inom kort.

University of Trento, Trento, Italien1–2 platser, en termins utbyte ht22

Utbytesavtal med Department of Sociology and Social Research, University of Trento. Notera att du måste läsa åtminstone 60% av dina kurser vid Department of Sociology and Social Research, och att institutionen framförallt erbjuder masterkurser på engelska. Länk till aktuell kurskatalog publiceras här inom kort.

Nästa steg:

Framgångsrika sökande nomineras till värduniversitet och får sedan mer information om hur de går tillväga för att ansöka om kurser, boende osv. vid värdlärosätet.   

Senast uppdaterad: 2021-12-07