Earlier Publications - The Social Gerontology Group

1999

Ahmadi, Fereshteh
Pendlande iranska äldre bygger broar mellan kulturer. Tidskriften äldre i centrum. Nr. 1. 1999. Årgång 13 s.16-19.


Ahmadi, F.
Feminism-e eslami dar Iran (Islamic feminism in Iran), Avay-e Zan, no 35/36, Spring 1999.
 

Ahmadi, F.
Islam och Feminism och västerländska idéer i Iran, i Kvinnor och Fundamentalism, nr 6 1999.
 

Tornstam, L.
"Late-Life Transcendence: A New Developmental Perspective on Aging", in Thomas, L.E., Eisendandler, S.A., (eds.), Religion, Belief, and Spirituality in Late Life, New York: Springer.
 

Tornstam, L.
Gerotranscendence and the Functions of Reminiscence, Journal of Aging and Identity 4(3):155-166.
 

Torres, S.
A culturally-relevant theoretical framework for the study of successful ageing, Ageing and Society, vol. 19, no. 1, p. 33-51
 

Winqvist, M.
Vuxna barn med hjälpbehövande föräldrar – en livsformsanalys (Adult children of parents who require assistance - a life-mode analysis). Written in Swedish with an English summary. (Ph.D. Dissertation) Uppsala, Sweden: Dept. of Sociology, Uppsala University
 

Öberg, P. & Tornstam, L.
Body images among men and women of different ages. Ageing & Society (19), 629-644
 

Winqvist, M.
Den åldrande familjen. Om vuxna barn och deras hjälpbehövande föräldrar, Studentlitteratur, Lund
 

Winqvist, M.
Vuxna barn med hjälpbehövande föräldrar - en livsformsanalys, akad. Avh., Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala
 

1998
 

Ahmadi, F.
Sufism and Gerotranscendence: The Impact of Way of Thinking, Culture, and Aging on Spiritual Maturity, Journal of Aging and identity, vol. 3, nr 4:189-211.
 

Hammarström G.
Offentlig eller privat finansiering? Inställning till hur hjälpen till hemmaboende äldre ska finansieras [Public or private financing? Our attitudes to how the home help services for the elderly should be financed], Socialvetenskaplig Tidskrift, 1998, nr 4, s 315-333
 

Törnqvist, Malin
Att åldras inom äldreomsorgen - En studie om vårdpersonalens syn på åldrandet och ålderdomens innebörd. Uppsala: Uppsala universitet, Sociologiska institutionen. C-Uppsats
Tornstam, L.
Åldrandets socialpsykologi, sjätte reviderade upplagan, Stockholm: Rabén Prisma.
 

1997
 

Öberg, Peter
Livet som berättelse. Om biografi och åldrande, Acta Universitatis Upsaliensis, Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the faculty of Social Sciences 62
 

Tornstam, L.
Gerotranscendence: The Contemplative Dimension of Aging, Journal of Aging Studies, vol 11 2:143-154.
 

Tornstam, L.
Gerotranscendence in a Broad Cross Sectional Perspective, Journal of Aging and identity, vol 2 1:17-36.
 

Tornstam, L.
Life Crises and Gerotranscendence, Journal Of Aging And Identity Vol 2:117-131.
 

1996
 

Ahmadi, Fereshteh & Tornstam, Lars
The Old Flying Dutchmen: Shuttling Immigrants with Double Assets, Journal of Aging and Identity, 3:191-210
 

Ahmadi, Fereshteh & Tornstam, Lars
De gamla flygande Holländarna. Pendlande invandrare med dubbla tillgångar, Socialmedicinsk tidskrift nr 7-8:16-21
 

Ahn, Sang-Hoon
Genesis of the Korean Welfare State: A Sociopolitical Analysis on the Generative Mechanism of the Welfare State (Unpublished IGS Diploma thesis, International Graduate School, Stockholm University) Download (19.23 kB)
 

Bildtgård, Torbjörn
Äldres sexualitet på film. Om gränserna för det visuella! (The sexuality of elderly people on film - visual limitations) (Unpublished essay, Department of Sociology, Uppsala University)
 

Ruth J-E & Öberg, Peter
Ways of life. Old age in a life history perspective, in Birren J, Kenyon G, Ruth J-E, Schroots J J F & Svensson T (eds), Biography and aging: Explorations in adult development (pp. 167-186), New York: Springer Publishing Co.
 

1995
 

Ahmadi, Fereshteh & Ahmadi, Nader
Iranian Islam and the Concept of the Individual, Uppsala University Press, Uppsala (Doctoral Dissertation)
 

Ahmadi, Fereshteh & Ahmadi, Nader
Iranian i Sverige: Annorlunda individbegrepp (Iranians in Sweden: A Different Concept of Individual), in Invandrare och Minoriteter; No 6. December, Stockholm

Ahmadi, Fereshteh
Aya farhang-e Irani Tahamol-e Digar-andishi ra Nadarad? (Has the Iranian culture any tolerence for the non- confirmentory thoughts?) in Kankash, No.12, Fall

Hammarström, Gunhild
Metaforers makt och de äldre i samhället (The Power of Metaphoress and the Elderly in Society), Tvärsnitt 1995:1
 

 

Hammarström, Gunhild
Att studera värden och värdeförändringar, in J. Anshelm (ed.), I Tider av uppbrott: Värderingar och värderingsförändringar i det moderna samhället, Lund: Symposion
 

1994
 

Ahmadi, Fereshteh
Iranska Flyktingars Identitetsproblem (The Identity Crisis of Iranian Immigrants) in Kvinnor och Fundamentalism, No.2. Fall-Winter, SKI. Spånga
 

Dehlin, O., Tornstam, Lars
Aktivering av äldre - nyttig terapi eller förmyndaraktigt tvång?, Läkartidningen, Vol 91, Nr 44, s. 3973-3977
 

Hammarström, Gunhild
Tre generationer - relationer och värdemönster i ett föränderligt samhälle (Three Generations - Relations and Values in a Changing Society), Fokus på familien, tidskrift for familiebehandling, nr 1
 

Hammarström, Gunhild
Generation bonds and elderly women's attitudes to formal and informal support, in P. Öberg, P. Pohjolainen, I. Ruoppila (eds), Experiencing Aging (Kokemuksellinen Vanheneminen, Att Uppleva Åldrandet) Forskningsinstitutet Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, SSKH Skrifter 4
 

Hammarström, Gunhild
Begreppet solidaritet i generationsstudier - en kritisk diskussion (The Concept of Solidarity under Debate), Sociologisk Forskning 1994:3
 

1993
 

Hammarström, Gunhild
Värdeförändring och kontinuitet i tre generationer (Value Change and Continuity in Three Generations. With an English summary), Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Sociologica Upsaliensia 37, Uppsala, Almqvist & Wiksell International
 

Hammarström, Gunhild
Solidarity and Values in Three Generations, in H.A. Becker & P.L.J. Hermkens (eds), Solidarity of Generations, Demographic, Economic and Social Change, and its Consequences, Thesis, Amsterdam
 

Kovacs, R., Tornstam, Lars
At komme på sin rette hylde, in Waerness, K., Ruth, J-E., Tornstam, Lars, Livsløp blant gamle i Norden, Oslo: Norsk gerontologisk institutt, rapport 1993:2
 

Öberg Peter
Den muntliga intervjun i biografisk äldreforsknin, in Waerness K, Ruth J-E & Tornstam L (eds.) Livsløp blant gamle i Norden (p. 33-50), Norsk gerontologisk institutt, Rapport 2
 

Öberg Peter & Ruth J-E
Livsloppsformer och åldrande i Finland, in Waerness K, Ruth J-E & Tornstam L (eds.) Livsløp blant gamle i Norden (p. 141-198), Norsk gerontologisk institutt, Rapport 2
 

1992
 

Ruth J-E & Öberg Peter
Expressions of Aggression in the Life Stories of Aged Women, in Björkqvist K & Niemelä P (eds.), Of Mice and Women: Aspects of Female Aggression (pp. 133-146). San Diego: Academic Press Inc.
 

Tornstam, Lars
The Quo Vadis of Gerontology; On the Gerontological Research Paradigm, The Gerontologist, 32(3):318-326
 

Tornstam, Lars
Loneliness in marriage, Journal of Social and Personal Relationships, Vol 9, Nr 2: 197-217
 

Tornstam, Lars
Formal and informal support to the elderly in Sweden, in Kendig, H. Lars, Hashimoto, A., Coppard, L.C., (eds), Family Support for the Elderly, Oxford: Oxford University Press
 

Tornstam, Lars
Ökande försörjningsbörda - en myt?, in Persson, L.O., Wångmar, M., 90-talets befolkningsfrågor, Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet, Ds 1992:16. (p. 105-116)
 

1991 or earlier (selected bibliography)

Hammarström, Gunhild, 1975
Det sociala åldrandet: Ett tvärkulturellt perspektiv (Social Ageing - A Cross-Cultural Perspective. Summary in English), Dept. of Sociology, Uppsala University (Doctoral dissertation)
 

Hammarström, Gunhild, 1983
De äldre - en resurs i arbetslivet? (Elderly People - A Resource in Working Life?), p. 97-123 in B. Odén, A. Svanborg,

L. Tornstam (eds), Äldre i samhället - förr, nu och i framtiden, Del 2: Probleminventeringar, Kontenta, Stockholm
 

Hammarström, Gunhild, 1986
Solidaritetsmönster mellan generationer (Solidarity between Generations). Arbetsrapport 27 från projektet Äldre i samhället - förr, nu och i framtiden, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
 

Hammarström, Gunhild, 1986
Solidarity between generations in a changing society, p. 127-130, Congress-Proceedings. 8th Scandinavian Congress of Gerontology, Tampere, Finland
 

Hammarström, Gunhild, 1986
Loneliness among elderly women, p. 163-166 Congress-Proceedings. 8th Scandinavian Congress of Gerontology, Tampere, Finland
 

Hammarström, Gunhild, 1988
Ensamhet bland äldre kvinnor (Loneliness among Elderly People), Arbetsrapport 30 från projektet Äldre i samhället - förr, nu och i framtiden, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
 

Hammarström, Gunhild, 1989
Möten mellan generationer: En analys av urbaniseringens och den geografiska rörlighetens inverkan på relationer mellan äldre kvinnor och deras barnbarn (Generation Meetings: An Analysis of the Impacts of Urbanisation and Geographical Mobility), Arbetsrapport 31 från projektet Äldre i samhället - förr, nu och i framtiden, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
 

Hammarström, Gunhild, 1991
Generationsband (Generation Bonds), in E. von Essen & H. Fux-Karlsson (eds), Anhörigomsorg - omsorg om anhöriga, Stiftelsen Wenner-Gren Center och Arbetsgruppen för äldrefrågor, Stockholm
 

Öberg Peter, Ruth J-E & Tornstam Lars, 1987
Ensamhetsupplevelser Hos de Äldre I: Sociala Förhållanden, Gerontologia 1(2): 44-55
 

Öberg, Peter, 1991
Suullinen haastattelu ikääntyneiden elämäkertatutkimuksessa, Gerontologia 5(4): 298-309
 

Ruth, J-E & Öberg, Peter, 1987
Rädsla och Otrygghet Bland Äldre, Social-och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Meddelanden 11
 

Ruth, J-E & Öberg, Peter, 1987
Rädsla och Otrygghet Bland Äldre. Gerontologia 1(1): 55-62
 

Ruth, J-E, Öberg, Peter & Tornstam, Lars, 1988
Ensamhetsupplevelser Hos de Äldre II: Psykologiska Faktorer, Gerontologia 2(2): 106-118
 

Ruth, J-E, Öberg, Peter & Tornstam, Lars, 1988
Ensamhetsupplevelser Hos de Äldre III: Tillskrivna Orsaker och Bemästringsstrategier, Gerontologia 2(3): 173-187
 

Ruth, J-E, Öberg, Peter, Fromholt P, Sigurdadottir S, Tornstam Lars & Waerness K, 1989
Livsformer och Livshistoria Hos Äldre, Gerontologia 3(2): 142-154
 

Ruth, J-E, Öberg, Peter, Mattlar C, Sandahl C, Oist A-S, Carlsson A & Vesala P, 1990
Old Age and Loneliness Illustrated by the Zulliger, British Journal of Projective Psychology 35(2): 61-73
 

Scott, Fern, 1991
Ethnicity, identity and cultural meetings, Multiethnica (8) Uppsala University
 

Tornstam, Lars, Ruth, J-E & Öberg Peter, 1990
Ensamhetsupplevelser hos de Äldre IV: Ett Sociohistoriskt Perspektiv, Gerontologia 4(3): 157-176
 

Tornstam, Lars, 1975
Health and Self-Perception, The Gerontologist, Vol 15, No 3, pp 264-270
 

Tornstam, Lars, 1987
Ageing and self-perception: A systems theoretical model, in Levi, Lars, (ed.), Society, Stress and Disease, Vol. 5, Old Age, Oxford: Oxford University Press