Stödet till våldsutsatta hos socialtjänst, kvinnojourer och privatägda skyddade boenden

Projektledare: Josefin Kjellberg, Centrum för socialt arbete, Uppsala universitet. 

Handledare: Maritha Jacobsson och Ann-Sofie Bergman.

Projekttid: 2019-2023.

Projektbeskrivning: I projektet studeras hur partnervåldsutsattas utsatthet, stödbehov & strategier för att hantera våldet tolkas och hanteras inom socialt arbete hos socialtjänst, kvinnojourer samt skyddade boenden drivna av privata aktörer. I avhandlingen studeras och jämförs detta också med våldsutsattas egen förståelse sin utsatthet, strategier och stödbehov samt hur man upplever det stöd man fått. I studien nyttjas olika kvalitativa metoder såsom intervjuer, observationer samt textanalyser.

Projektets hemsida.

Last modified: 2021-06-27