Hedersdoktorer och utmärkelser

Hedersdoktorer

Hedersdoktor, doctor honoris causa, blir dels sådana vetenskapsmän, huvudsakligen från andra länder, som svenska universitets- och högskoleforskare knutit kontakt med i sin verksamhet, dels andra personer, som inte uppnått doktorsexamen genom formella prestationer men som man gärna vill knyta till forskningsgemenskapen. Inom sociologi har Samhällsvetenskapliga fakulteten utsett följande Hedersdoktorer:

Hans Joas

Hans Joas (1948), FDhc, prof., Freiburg Inst for Advanced Studies, School of History, Freiburg, Tyskland. Utsedd till Hedersdoktor 2013.

Professor Hans Joas är en tysk sociolog som har publicerat mycket inom social teori. Han har till exempel studerat krig, religion och värderingar. Joas har skrivit om och utvecklat amerikansk pragmatism och utvecklat idéer om kreativt handlande. Han har innehaft positioner i USA och Tyskland och varit medlem av SCAS flera gånger. Mer information om Hans Joas forskning.

Richard Swedberg

Richard Swedberg (1948), FDhc, prof., Cornell University, NY, USA. Utsedd till Hedersdoktor 2016.

Professor Richard Swedberg är en svensk sociolog som arbetar vid Cornell University. Han är en av flera sociologer som återinförde ekonomisk sociologi och han har också analyserat sociala mekanismers roll och Max Webers och Joseph Schumpeters sociologi. Mer nyligen har Swedberg studerat teoretiserande. På 1980-talet skrev han flera av sina tidiga texter inom ekonomisk sociologi medan han var anställd vid Uppsala universitet. Swedberg har varit medlem av SCAS. Mer information om Richard Swedbergs forskning.

Michèle Lamont är professor vid Harvard University och den 108:e ordföranden för American Sociological Society. Michèle Lamont utsågs till hedersdoktor vid Uppsala universitet 2020. 

Utmärkelser

Sociologiska institutionen utfärdar följande utmärkelser:

Hans L Zetterbergpriset

Hans L Zetterbergpriset delas ut till ”yngre forskare, svenska eller utländska, som med sitt vetenskapliga arbete, helst genom att fruktbart kombinera teori och praktik, flyttat fram forskningsfronten”. Priset delas ut första gången 2017 och delas i fortsättningen ut årligen och skall ses som internationellt. Prissumman är 100 000 kronor.

Priset har möjliggjorts genom en donation från Hans L Zetterbergs familj: hustrun Karin Busch Zetterberg, sonen Martin C Zetterberg och dottern Anne D Zetterberg. Donationen omfattar även inredning och böcker i The Hans L Zetterberg Room på sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. Hans L. Zetterberg (1927-2014) studerade sociologi i Uppsala och var en av Torgny Segerstedts första elever i det nya ämnet sociologi som etablerats i landet 1947. Han var under flera år verksam vid sociologiska institutionen i Uppsala (fil lic 1952).

Pristagare:

2017: Professor Delia Baldassari tilldelas Hans L Zetterbergpriset i sociologi för sitt framstående bidrag till den politiska sociologin. Hon har använt en rad olika metoder för att öka kunskapen om ett antal relevanta samtidsfrågor.

Priset till Katrin Fridjonsdottirs minne

Priset går till yngre forskare i Sverige i de nordiska länderna för goda forskningsresultat inom området kunskapssociologi. Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet delar ut priset vart tredje år på förslag av professorerna i sociologi vid universiteten i Uppsala och Lund. Priset omfattar 80.000 kronor.

Pristagare:

2016: Fil.dr. Shai Mulinari nominerades av Sociologiska institutionen till Katrin Fridjonsdottirs och Bo Gustafssons stiftelse för kunskapssociologisk forskningspris 2016. Shai Mulinari har en i Sverige ovanlig tvärvetenskaplig bakgrund då han disputerade i utvecklingsbiologi (2008) och därefter utvecklats till  STS- forskare och kunskapssociolog med genusintresse samtidigt som han delvis fortsatt arbeta inom det medicinska fältet. Ett intresse är läkemedelsforskning och dess relation till marknadskrafter, forskningspolitik och vetenskapliga ideal.

2013: Fil.dr. Per Wisselgren. Som kunskapssociologisk forskare har han intresserat sig för hur samhällsvetenskapen vuxit fram i ett samspel mellan stat, privata organisationer och tidens ideal. Hans forskning präglas av en känslighet för könsfrågor. Han disputerade på den för sociologi viktiga avhandlingen: Samhällets kartläggare (2000) i idéhistoria i Umeå. l denna empiriskt välgrundade och innovativa avhandling visar han hur sociologin uppstod i Sverige i organisationer utanför akademin, som Lorenska stiftelsen. Han visar också att kvinnor hade inflytande över denna tidiga samhällsvetenskapliga forskning men att kvinnornas inflytande minskade i och med inlemmandet av forskningen i akademin.

2010: Fil.dr Henrik Lundberg disputerade 2007 på avhandlingen Filosofisociologi – ett sociologiskt perspektiv på filosofiskt tänkande. Lundbergs främsta forskningsintressen rör kunskaps- och vetenskapssociologi, klassisk och modern sociologisk teori samt religionssociologi.

2007: Fil.dr Tora Holmberg disputerade år 2005 på en avhandling där hon granskade vetenskapliga texter, populärvetenskapliga mediepresentationer, debatter och intervjuer om beteende- och genforskning. Hon visar bland annat på vilka omformningar en del vetenskapliga fynd genomgår innan de når allmänheten som ”sanningar” om geners betydelse för människans beteende. I prismotiveringen beskrivs Tora Holmbergs avhandling som ett exempel på kunskaps- eller vetenskapssociologi när den är som bäst; skarpsinnig, empiriskt väl underbyggd, relaterad till samtida diskussioner och underhållande.

Senast uppdaterad: 2021-04-07