Personuppgiftshantering i projektet Dokumentationspraktik inom äldreomsorgen: en studie av biståndshandläggares akter och syn på dokumentation

Hantering av personuppgifter i projektet (Delstudie 2)

Materialet för projektets delstudie 2 utgörs av 1200–1300 biståndshandläggningsakter från ca 11 kommuner. Samarbetet med följande kommuner har nu inletts: Uppsala, Boden och Strömsund. Om du är en äldreomsorgsmottagare och är bosatt vid dessa kommuner kan din biståndshandläggningsakt beröras av projektet.

Akterna som ingår i delstudie 2 har tagits fram via ett slumpmässigt urvalsförfarande. Alla personliga uppgifter om de äldre i de slumpmässigt valda akterna (dvs. den äldres namn eller anhörigas namn, adress och telefonnummer) har raderats, antigen av kontaktperson i kommunerna som forskarna i detta projekt samarbetar med, eller av forskaren som ansvarar för denna delstudie i projektet. Det är kommunerna själva som valt vem som ansvarat för anonymiseringen av personliga uppgifter i aktmaterialet.

Det inhämtade materialet kommer att lagras i enlighet med instruktionerna från Enheten för informationssäkerhet vid Uppsala universitet. Det material som innehåller vissa personuppgifter raderas under anonymiseringsprocessen. Det är bara en forskare i projektet (Maricel Knechtel) som har tillgång till personuppgifter under en mycket begränsad tid. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till en tredje part.

Vilka invånare kan vara berörda av projektet?

De invånare som kan vara berörda av denna studie är personer som ansökt om äldreomsorgsinsatser från socialtjänsten 2020 eller 2021 i de kommuner vi samarbetar med och var 65 år eller äldre de aktuella åren. Biståndshandläggare som arbetade i samarbetskommunerna i 2020–2021 kan också vara berörda.

Lagstöd och etikgodkännande för studien

Stödet för behandling av personuppgifter för vetenskapliga ändamål finns i Dataskyddsförordningen art. 9 2. j) och i art. 89. Projektet har blivit godkänt av Etikprovningsmyndigheten [Dnr: 2021-05687-01] med Uppsala universitet som huvudman [202100-2932]. De statistiska analyserna som ingår i Delstudie 2 kommer att baseras på helt anonyma data. Detta innebär att det inte kommer att vara möjligt att få veta vilka enskilda personers akter/handläggare som legat till grund för analyserna. Själva forskningen berörs därför inte av dataskyddsförordningen.

Kontakt:

Kontakta oss gärna om du har frågor om projektet och/eller om hur vi hanterar personuppgifter under anonymiseringsprocessen:

Forskare ansvarig för denna del av projektet: Maricel Knechtel, fil. dr. & forskare i sociologi samt vetenskaplig ledare vid Region Uppsala, (ansvarig för Delstudie 2), maricel.knechtel@regionuppsala.se; maricel.knechtel@soc.uu.se

Projektledare: Sandra Torres, prof. i sociologi, särskilt socialgerontologi, sandra.torres@soc.uu.se

Tillbaka till projektsidan

Senast uppdaterad: 2022-03-28