Dokumentationspraktik inom äldreomsorgen: en studie av biståndshandläggares akter och syn på dokumentation

Projektansvarig: professor Sandra Torres, (Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet).

Medverkande forskare: docent Anna Olaison (CESAR, Uppsala universitet; ansvarig för Delstudie 1) &  fil dr Maricel Knechtel (tillika vetenskaplig ledare vid region Uppsala; ansvarig för Delstudie 2).

Finansiering: Uppsala universitets samhällsvetenskapliga fakultet vid via kringresursen till lärostolen i sociologi, särskilt socialgerontologi.

Projektbeskrivning: Detta forskningsprojekt handlar om biståndshandläggning inom äldreomsorgen och fokuserar på en aspekt som ännu inte studerats på ett systematiskt sätt, dvs. hur biståndshandläggare resonerar kring dokumentationspraktik, och vad de väljer att dokumentera i sina akter då behovsbedömningsprocessen genomgås av äldre som ansökt om hjälp och stöd i vardagen. Med dokumentation menar vi här den information och beslut som handläggarna skriver ner i utredningar, beslutsbrev och andra anteckningar som används i behovsdömningsprocesser av äldreomsorgsinsatser.

Projektet – som är i inledningsfasen just nu – kommer att genomföras i samarbete med ca elva kommuner runt om i landet. Projektet bygger på två delstudier; en fokusgruppsintervjubaserad (Delstudie 1) och en aktmaterialbaserad (Delstudie 2). Materialet för delstudie 1 utgörs av fokusgruppsintervjuer med ca 90–100 biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Delstudie 2 bygger på ca 1200–1300 biståndshandläggningsakter. 

Samarbete med följande kommuner har precis inletts: Uppsala, Boden och Strömsund. Datas natur i delstudie 2 innebär att vi behandlar personuppgifter, dock i mycket begränsad tid och fram till all data har blivit anonymiserade. Om du mottar äldreomsorg vid någon av dessa kommuner och vill få reda på hur vi hanterar personuppgifter inom ramen för detta projekt, följ denna länk.

Senast uppdaterad: 2024-01-31