Pågående projekt - Vård och social omsorg

Fördjupad förståelse för Veteranhälsans Limbo genom begrepp som identitet, existentiella betänkligheter och moralisk skada
Projektansvarig: Fil dr. Jan Grimell.

Bidrar IBIC till förbättrad praktik? En studie av biståndshandläggares akter och syn på dokumentation inom äldreomsorgen
Projektansvarig: Prof. Sandra Torres.

Digitala Dagliga Verksamheter. Det digitala språnget och dess effekt på individer med IF:s rätt till inkludering och delaktighet i skuggan av covid-19
Projektansvarig: Docent Kristina Engwall 

Är den palliativa vården jämlik? En registerstudie av skillnader i vård och omsorg mellan svenskfödda och utlandsfödda döende patienter
Projektansvarig: Fil dr. Pernilla Ågård.

”Individens behov i centrum” (IBIC), en metod och modell för att administrera och utföra insatser inom socialtjänsten – ett kritiskt perspektiv
Projektansvarig: Docent Kristina Engwall.

Matchning i praktiken - om konsten att hitta rätt hem till rätt barn vid familjehemsplacering
Projektansvarig: Docent Ann-Sofie Bergman (Stockholm University). Medverkande: Docent Kristina Engwall & docent Miia Bask.

Döden på Vipeholm. En undersökning om vården av 'osnygga obildbara sinnesslöa' och möjlig medveten dödssvält
Projektansvarig: Fil dr. Elin Bommenel (Lunds universitet). Medverkande: Docent Kristina Engwall.

Sociala möten i den digitala frontlinjen: Textbaserad interaktion mellan människobehandlande organisationer och klienter
Projektansvarig: Doktorand Frida Höglund, MSsc.

Hur påverkar en vuxenvän (mentor) barns välmående, benägenhet att ta risker och skolengagemang
Projektansvarig: Prof. Anna Piil Damm (Institut for Økonomi, Aarhus University). Medverkande: Fil. dr. Emma von Essen.

Erfarenheter, meningsskapande och expertis: Föräldrar, professionella och diagnostiseringsprocesser av autismspektrumtillstånd
Projektansvarig: Sivan Gal-Rosberg, Doktorand, MSsc.

Att konstruera sociala problem som värdiga interventioner i socialt arbete. Exemplet prostitution i Danmark
Projektledare: Henrik Karlsson, doktorand. 

Sjukvårdspersonals föreställningar om antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens på Svenska sjukhus      
Projektansvarig: Isis Lindfeldt, doktorand, M.Sc. 

Sociala möten i den digitala frontlinjen: Textbaserad interaktion mellan professionella och klienter i människobehandlande organisationer 
Projektansvarig: Frida Höglund, MSsc.

Senast uppdaterad: 2024-01-31