Pågående projekt - Vård och social omsorg

Ord om självmord: kommunikativ självmordsprevention baserad på hjälpsökares och volontärers meningsskapande på en självmordshjälplinje
Projektansvarig: Fil Dr Clara Iversen 

Att stärka samhällsbaserad vård (community based care) för att minimera hälsoojämlikheter och förbättra integrationen av utsatta invandrare och flyktingar i samhället (MigHealthCare)
Projektansvarig: Prof. Hannah Bradby

Rasism inom hälso-och sjukvården: utveckling och implementering av antirasistiska strategier genom gemensam kunskapsproduktion och utvärdering
Projektansvarig: Prof. Hannah Bradby

Att förstå diskriminering inom hälso-och sjukvården genom gemensam kunskapsproduktion 
Projektansvarig: Sarah Hamed, DDS, MSc

Materiella relationer i praktiken: Sociala robotar i demensvård ur ett socialpsykologiskt perspektiv
Projektansvarig: Docent Marcus Persson (Linköpings universitet). Medverkande: Docent Clara Iversen & fil dr. Marie Flinkfeldt.

Fördjupad förståelse för Veteranhälsans Limbo genom begrepp som identitet, existentiella betänkligheter och moralisk skada
Projektansvarig: Fil dr. Jan Grimell.

Dokumentationspraktik inom äldreomsorgen: en studie av biståndshandläggares akter och syn på dokumentation
Projektansvarig: Prof. Sandra Torres.

Digitala Dagliga Verksamheter. Det digitala språnget och dess effekt på individer med IF:s rätt till inkludering och delaktighet i skuggan av covid-19
Projektansvarig: Docent Kristina Engwall 

Social närhet i en tid av fysisk distans: stödjande telefonsamtal med äldre personer under Covid-19-krisen
Projektansvarig: Docent Marcus Persson (Linköpings universitet). Medverkande: Docent Clara Iversen & fil dr. Marie Flinkfeldt.

Är den palliativa vården jämlik? En registerstudie av skillnader i vård och omsorg mellan svenskfödda och utlandsfödda döende patienter
Projektansvarig: Fil dr. Pernilla Ågård.

”Individens behov i centrum” (IBIC), en metod och modell för att administrera och utföra insatser inom socialtjänsten – ett kritiskt perspektiv
Projektansvarig: Docent Kristina Engwall.

Arbetsmiljö i den robotiserade demensvården: betydelsen av sociala robotar för vårdpersonalens arbetssätt och arbetsmiljö 
Projektansvarig: Docent Marcus Persson (Linköpings universitet). Medverkande: Docent Clara Iversen

Matchning i praktiken - om konsten att hitta rätt hem till rätt barn vid familjehemsplacering
Projektansvarig: Docent Ann-Sofie Bergman (Stockholm University). Medverkande: Docent Kristina Engwall & docent Miia Bask.

Döden på Vipeholm. En undersökning om vården av 'osnygga obildbara sinnesslöa' och möjlig medveten dödssvält
Projektansvarig: Fil dr. Elin Bommenel (Lunds universitet). Medverkande: Docent Kristina Engwall.

Sociala möten i den digitala frontlinjen: Textbaserad interaktion mellan människobehandlande organisationer och klienter
Projektansvarig: Doktorand Frida Höglund, MSsc.

Hur påverkar en vuxenvän (mentor) barns välmående, benägenhet att ta risker och skolengagemang
Projektansvarig: Prof. Anna Piil Damm (Institut for Økonomi, Aarhus University). Medverkande: Fil. dr. Emma von Essen.

Coronaviruspandemins påverkan på personer med samlarsyndrom och socialtjänstens insatser för personer med samlarsyndrom och problematiskt samlande 
Projektansvarig: Med. dr. Volen Ivanov (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet & Region Stockholm). Medverkande: Fil. dr. Maricel Knechtel.

Erfarenheter, meningsskapande och expertis: Föräldrar, professionella och diagnostiseringsprocesser av autismspektrumtillstånd
Projektansvarig: Sivan Gal-Rosberg, Doktorand, MSsc.

Att konstruera sociala problem som värdiga interventioner i socialt arbete. Exemplet prostitution i Danmark
Projektledare: Henrik Karlsson, doktorand. 

Sjukvårdspersonals föreställningar om antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens på Svenska sjukhus      
Projektansvarig: Isis Lindfeldt, doktorand, M.Sc. 

Senast uppdaterad: 2022-04-12