The Social Gerontology Group

Bakgrund

Denna forskargrupp bygger på en tradition från 1976, när Lars Tornstam inledde de första akademiska kurserna i gerontologi vid Uppsala universitet och tillsammans med en grupp av hängivna forskare, inledde en serie av gerontologiska forskningsprojekt ett par år senare. Den ursprungliga kursserien lanserades inom ramen för ett stort nationellt tvärvetenskaplig gerontologisk program som gick under beteckningen: Äldre i samhället: dåtid, nutid och i framtid. Resultatet av detta program. Detta program publicerade sammanlagt 35 forskningsrapporter och tre böcker (allt på svenska) och visade bland annat att ett stabilt format behövdes för den akademiska forskningen i social gerontologi som genomfördes i landet vid den tidpunkten.

1990 beslutade den svenska regeringen därför att inrätta tre nya lärostolar med gerontologisk orientering i Sverige. En av dem var den i sociologi med inriktning mot socialgerontologi vid Uppsala universitet som Prof. Tornstam kom att erhålla mellan 1990 och 2010. Det var med denna lärostol som grund som Social gerontologigruppen vid denna institution inrättades formellt. Gruppen skapades ursprungligen som en diskussionsgrupp för prof. Tornstams doktorander. När dessa disputerade och antog akademiska positioner på andra svenska universitet, så utvecklades gruppen till ett bli ett diskussionsforum för forskare som är intresserade av social gerontologiska frågor. Således, i dess nuvarande form, har gruppen medlemmar som innehar en akademisk position vid denna institution och andra som inte gör det.

Vid prof. Tornstams pensionering utlystes lärostolen på nytt (denna gång med en smula breddare ansats: professor i sociologi, särskilt socialgerontologi) och Sandra Torres, som fick professuren tog över ledningen av denna forskargrupp samtidigt som hon – tillsammans med prof. Rafael Lindqvist – etablerade en ny forskargrupp (den om Välfärd och Livslopp) dit forskargruppen i socialgerontologi nu hör. Detta innebär att prof. Torres fortsätter att leda de regelbundna seminarier som samlar forskare med intresse för socialgerontologiska frågor vid denna institution även om gruppen numera består av några forskare som är verksamma vid andra lärosäten.

Mål och riktning

Socialgerontologigruppen syftar till att samla den social gerontologiska kompetensen som finns vid Sociologiska Institutionen, Uppsala universitet och den kompetens som tidigare funnits vid denna institution men som numera arbetar vid andra lärosäten. Medlemmarna i denna grupp – oavsett deras universitet eller forskning tillhörighet – har alla expertis inom områden åldrande, ålderdom och äldreomsorg även om de närmar sig dessa ämnen på olika sätt. De som är intresserade av de projekt som för närvarande genomförs av gruppens medlemmar uppmanas att klicka på deras namn till höger. En lista över pågående projekt med relevans för social gerontologi som bedrivs av dem som arbetar vid denna institution (alltså Sociologen vid Uppsala universitet) kan hittas på hemsidan för Forskargruppen Välfärd & Lifecourse under rubriken projekt och listan på ’Social Gerontological Studies’. De publikationer som genereras av de forskningsprojekt inom detta område som bedrivs av medlemmar som är verksamma vid denna institution finns under publikationslistorna till höger.

Förutom att vara ett diskussionsforum för pågående projekt och arbete med pågående publikationer är gruppen intresserad av att öka medvetenheten om sociala gerontologiska frågor vid institutionen, universitetet samt bland beslutsfattare och praktiker som arbetar med åldrande och ålderdom frågor. Medlemmar i gruppen som arbetar vid denna institution ansvarar för de kurser i socialgerontologi som ges inom ramen för de olika grundutbildningar som erbjuds här, samt för handledning av uppsatser som fokuserar på åldrande, ålderdom och äldreomsorg inom sociologi och socialt arbete. Gruppmedlemmarna verksamma vid denna institution handleder också de doktorander i sociologi vars avhandlingsprojekt berör äldre, åldrande och äldreomsorgen.