Vad tror prästen? En enkätundersökning bland Svenska kyrkans präster

Forskare: Erika Willander, FD (Svenska kyrkans analysenhet)

Finansering: Forskartjänst i sociologi vid Svenska kyrkans analysenhet, Ärkebiskopen och generalsekreterarens sekretariat.

Projektet kallat "Vad tror prästen?" har sin upprinnelse i Eriksson(2012) Att predika en tradition: Om tro och teologisk literacy". Resultaten i denna bok är baserade på en analys av predikningar (inskickade av ett representativt urval av präster). Resultaten av analysen visar att det inte alltid är entydigt vilken tradition prästerna predikar. Utifrån resultaten resonerar Eriksson om att Svenska kyrkan är en traditionsgemenskap som rymmer läror och praktiker. Mot denna bakgrund samlades ett enkätmaterial in under 2013 där präster ombads ta ställning till ett antal tolkningsmöjligheter av den kristna traditionen samt skatta om de själva ansåg sig stå nära eller långt ifrån Svenska kyrkans tro. Två typer av resultat förväntas av denna studie: En bild över de mest typiska tolkningarna av kristen tradition och kunskap om vilka tolkningar som präster anser utgöra Svenska kyrkans tro. I ett sociologiskt perspektiv är studiens tänkta resultat intressanta eftersom prästers tro studerats i mycket lägre utsträckning än, till exempel, allmänhetens tro. Analysen genomförs i samarbete med Niclas Blåder, teolog verksam vid Svenska kyrkans forskningsenhet.