Religiositet inom ramen för de nordiska majoritetskyrkorna

Projektansvarig: Erika Willander, FD (Svenska kyrkans analysenhet)

Finansering: Forskartjänst i sociologi vid Svenska kyrkans analysenhet, Ärkebiskopen och generalsekreterarens sekretariat.

Projektbeskrivning: Den religiösa modellen i Norden har beskrivits i termer av höga medlemstal i de (forna) statskyrkorna, låga besökstal i gudstjänster men högre siffror för deltagande i de kyrkliga riterna (dop, konfirmation, bröllop och begravning). Det finns två källor till information om detta mönster: enkätundersökningar och kyrkornas egna officiella statistik baserad på observationer av hur många som faktiskt besöker gudstjänster och/eller deltar i kyrkliga riter. Den senare källan har högre tillförlitlighet eftersom den inte baseras på uppskattningar. Trots detta så finns få jämförande beskrivningar av resultaten från dessa studier. En anledning till detta är att kyrkostatistiken (som den senare källan allmänt kallas) publiceras särskilt för varje land på varje nordiskt lands egna språk (det vill säga norska, danska, finska, isländska och svenska). Det här projektet syftar till att åstadkomma en sådan beskrivning samt tillföra kritiska perspektiv på hur de mönster som framkommer när man jämför de nordiska länderna kan förstås och förklaras.